Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kompetanseutvikling

NIF har hovedansvaret for at tillitsvalgte i idrettsrådene har gjennomgått et kompetanseprogram for å bli dyktige tillitsvalgte. Ansvaret for gjennomføringen av kompetanseprogrammet til det enkelte idrettsråd er fordelt på de repektive idrettskretsene.

 

Selve gjennomføringen og det praktiske rundt programmet vil variere noe fra idrettskrets til idrettskrets. Dette er viktig for å kunne møte det enkelte idrettsråd (IR) på egen arena og ut fra eget ståsted.

Her følger en oversikt over de 10 kursene som tilbys idrettsrådene per i dag.

Denne oversikten gir kun informasjon om hva det enkelte kurset gir deg kunnskap om og hva kunnskapen kan brukes til. Hvert kurs har en tidsramme på 3 timer, men dette vil selvsagt kunne variere.

Det er også mulig å bestille/sette sammen deler av de enkelte kursene. I tillegg vil det være mulig å gjennomføre et innledende møte hvor man setter fokus på status i idrettsrådet: Hva er idrettsrådets styrker og svakheter? Hvor idrettsrådet ønsker ”å gå”? Hva skal idrettsrådet gjøre for å komme dit?

Kontakt ditt idrettsråd for mer informasjon om dette.

Kurs 1 - Idrettens nasjonale rammebetingelser 

Kurset gir deg kunnskap om: 

 • Organiseringen av norsk idrett og arbeid med rammebetingelser
 • Norsk idretts pengestrømmer
 • Lokale aktivitetsmidler/Spillemidler
 • Frivillighetens og idrettens betydning og omfang ved å bruke idrettens samfunnsregnskap

Dette kurset kan du benytte for: - Å argumentere overfor kommunepolitikere hvilken betydning idretten har i samfunnet, og få aksept for dette frivillige arbeidet.

Kurs 2 – Idrettens egen politikk

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettspolitisk dokument (IPD)
 • Idrettskretsenes planer
 • Oppgave- og rollefordelingen i norsk idrett, med vekt på idrettskretser og idrettsråd.

Dette kurset kan du benytte for: - Å strukturere idrettsrådets strategiske arbeid

Kurs 3 - Idrettsforbundets lover

Kurset gir deg kunnskap om: 

 • NIFs lov kap 1-14 med vekt på kap 5, 8 og 10
 • Generell foreningsrett
 • Idrettsrådets basislovnorm og krav som stilles til idrettsrådet

Dette kurset kan du benytte for: - Å organisere idrettsrådets arbeid i tråd med idrettens lover

Kurs 4 – Ansvar og rolle

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Idrettsrådets lovpålagte oppgaver
 • Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene
 • Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet
 • Idrettsrådets rolle overfor kommune
 • Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et idrettsråd

Dette kurset kan du benytte for: - Å utarbeide funksjonsbeskrivelser/ansvarsforhold i idrettsrådet.

Kurs 5 – Lokal idrettspolitikk

Kurset gir deg kunnskap om: 

 • Idrettsrådets ansvar for kartlegging av idrettslagenes behov
 • Lokal idrettspolitikk som virkemiddel i idrettsårdets arbeid
 • Få ideer/innsikt i hvordan skape gode møteplasser
 • Viktigheten av å strukturere idrettsrådets idrettspolitiske arbeid

Dette kurset kan du benytte for: - Å strukturere gode møteplasser for å lage en lokal idrettspolitisk plan

Kurs 6 - Idrettens lokale ressurser

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Definisjonen på lokale ressurser (menneskelige og økonomiske)
 • Definere idrettsrådets behov for lokale ressurser

Dette kurset kan du benytte for: - Å rekruttere og bygge opp gode idrettspolitikere som har ansvar for å bedre de lokale rammebetingelsene

Kurs 7 - Forberedende anleggsplanlegging

Kurset gir deg kunnskap om: 

 • Hvordan lage gode prosesser for å vurdere idrettslagenes anleggsbehov
 • Overordet anleggspolitikk (NIF og KUD)

Dette kurset kan du benytte for: - Å utarbeide og gjennomføre gode prosesser med idrettslagene ift. anleggsbehov

Kurs 8 - Forholdet til kommunens administrasjon og politikere

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Roller, spilleregler og forventninger
 • Samarbeidsrelasjoner mellom idrettsråd og kommune
 • Suksesshistorier fra andre idrettsråd

Dette kurset kan du benytte for: - Å utarbeide samarbeidsavtale med kommunen

Kurs 9 – Anleggsplanlegging

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Arealsikring
 • Plan- og bygningsloven
 • Anlegg som virkemiddel

Dette kurset kan du benytte for: - Å være en ressurs i kommunens anleggsplanlegging

Kurs 10 – Kommuneplanlegging

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Kommunen som samarbeidsarena (kap. 3 i KS-hefte)
 • Mulighet for medvirkning og innsynsrett (Forvaltningsloven)
 • Folkehelseperspektiv i kommuneplan

Dette kurset kan du benytte deg for: - Å være best mulig forberedt til å delta og påvirke i kommunale beslutningsprosesser