Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Momskompensasjon 2017

idrettslek5.jpg

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 - Frist 15. august

Momskompensasjon 2017: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

                           
Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017
    

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august 2017. 
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2016 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2016.
 • Innrapportering/søknadsprosedyre (se også eget punkt)
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. 
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. forskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges Idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2017.

 • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2016 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2017. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):

I 2017 så skal alle organisasjonsledd med unntak AS’er søke om momskompensasjon elektronisk via KlubbAdmin (idrettslag) og SportsAdmin (idrettsråd/regioner/sækretser/sæforbund og idrettskretser).

1)    IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER

Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2016 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2016 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2016. Det skal gjøres fratrekk for ev. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2016, samt ev. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.

Dette tallet skal innrapporteres via KlubbAdmin og gjøres som en del av «Samordnet rapportering»:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

2)  IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2016 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal nå også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.

I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

3) AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER:

I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 5 2.ledd). Det forutsettes at aksjeselskapet kan dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i aksjeselskapet . Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken) vedlegges søknaden som sendes inn. Skjema med veiledning finner du her:

- Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

4) IDRETTSRÅD, SÆRKRETSER OG REGIONER SÆRFORBUND OG IDRETTSKRETSER

Disse organisasjonsleddene skal søke om momskompensasjon via SportsAdmin. Veiledning på hvordan dette gjøres følger her

Dokumentasjon ved eventuell kontroll

Det er ikke pliktig å sende inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt for AS’er). NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I KlubbAdmin er det mulighet å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon. NIF vil anbefale at man gjør dette.

Bortfall av kompensasjon Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24).

Henvendelser:

 • Hvis dere har problemer med KlubbAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: telefon 03615 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 – 20:00)
 • Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no
          
Idrettsanlegg - moms
    

Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

 • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
 • Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
 • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.

Det søkes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no og fanen søknads- og regnskapsskjema

Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside: www.lottstift.no
Informasjon om ny søknadsrunde 2017
Bestemmelser om kompensasjon av mva - idrettsanlegg

          
Tildeling 2010-2016