Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over tilskuddsordninger

tennis2.jpg

For dere som idrettslag finnes det utallige muligheter for å søke midler til en mengde ulike formål. Vi har gjort vårt beste for å gi dere en oversikt over hva som gjelder, også spesifikt for Telemark. Har du tips til flere tilskuddsordninger idrettslagene i Telemark bør vite om? Si ifra! Lykke til med deres prosjekt!

Idrettsanlegg

Spillemidler til idrettsanlegg

Du finner alt du trenger å vite innenfor spillemiddelordningen på www.idrettsanlegg.no. Vi anbefaler også denne artikkelen som viser de viktigste momentene du bør forholde deg til hvis ditt idrettslag skal søke spillemidler. 

Momskompensasjon - For bygging av idrettsanlegg

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen bevilger årlige summer til dette formålet og Idrettsforbundets ønske er at 100% av momsen skal refunderes, men ofte skjer en liten avkorting. Søknadsfristen satt rundt 1. mars hvert år og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Fylkeskommunale fondsmidler til interkommunale og regionale idrettsanlegg (Telemark)

Det kan søkes om planleggingsmidler for å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med regional betydning. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for flere av i hver kommune.

Søknadene vil bli vurdert ut ifra anleggets interkommunale potensial, estetikk og miljøhensyn, flerbruk, nytenkning og om anlegget vil prege by - og stedsutviklingen.Klikk på linken og søk råd hod fylkeskommunen for flere detaljer!

Utstyr

Spillemidler til utstyr kjøpt inn i 2018 - 6. feb

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Les mer om retningslinjer, hva som er godkjent utstyr og kontaktpersoner i de ulike særforbundene. 

Idrettslag

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bestemmes av idrettsrådet innenfor gitte retningslinjer.

Det blir  årlig fordelt flere hundre millioner kroner direkte ut til idretten, fordelt kommunevis etter innbyggertall. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd eller -krets. Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra slutten av juni og frem til 7. desember.

Vare- og tjenestemoms for idrettslag

Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Eksempelvis i 2016 ble 348 millioner kroner fordelt på 5562 idrettslag over hele landet. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.

Man søker disse midlene gjennom å levere Samordnet Rapportering den 30. april hvert år. Basisen for søknadsbeløpet er rett og slett brutto driftskostnader for forhenværende år, noe som skal være klart for alle gjennom å ha gjort opp sitt regnskap på årsmøtet før utgangen av mars. 

Grasrotandelen - Tippeinnsatsen rett i klubbkassa

Grasrotandelen er det enkelte idrettslags mulighet til å få 7% av innsatsen til dem som tipper på Norsk Tipping. Spiller du på Norsk Tipping knytter du kontoen din opp til idrettslaget ditt og bidrar direkte inn i idrettslaget hver gang du leverer en kupong eller spiller Lotto. 

Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom (tidligere kalt Idrettsskole - Søknadsfrist hele året

Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har Allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000-16.000 kroner ut i fra antall barn i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

Skattefradrag for gaver (20. feb.)

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for i fjor er i 20. februar. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet. Se egen fane «Skattefradrag for gaver»

Idrettsdugnad.no

Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler.Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Fond og stiftelser

Sparebanken Sør Gavefond

Sparebanken Sør bidrar med gaveutdeling til idrett og andre samfunnstjenlige formål i Agder og Telemark. Særlig prioritert målgruppe er barn og unge og det prioriteres prosjekter som stimulerer til engasjement og utvikling. Du kan søke på gaver hele året, det er ingen søknadsfrist. 

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde skal disponere deler av sitt utbytte til allmennyttige formål, med særlig fokus på å høyne kvaliteten og attraktiviteten på Nomesamfunnet. Aktuelt for idrettslag er såkalte breddegaver til drift av lag/organisasjoner. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland ble etablert i 2012 som en følge av sammenslutningen mellom Sparebank Telemark og Holla og Lunde Sparebank. Stiftelsen ønsker å bidra til allmennyttige formål og gir gaver fortrinnsvis til den regionen som har bidratt til å btgge opp kapitalen til Sparebank 1 Telemark, hovedsakelig kommunene Skien og Porsgrunn. Du kan søke om gaver hele året, det er ingen søknadsfrist. 

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsens mål er å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Idretten sørger for å bidra til at den målsetningen arbeides for, så her har man gode muligheter til å skaffe kroner til deres prosjekt. Søknadsfrist er 15. september. 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som driver med filantropi. Siftelsen eier i underkant av 10% av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål. Det er en stiftelse som dekker Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og selvsagt Telemark. Søknadsfrister er hvert år 1. februar og 1. september. 

Akselfondet - Spesielt rettet mot gode aktivitetstiltak for skiklubber!

«Akselfondet skal dele ut ting jeg brenner for. Det kan være små skiklubber som trenger utstyr, de som kommer andre til unnsetning, eller at enda flere får prøve gleden ved å stå på ski.», forklarer Aksel Lund Svindal om denne tilskuddsordningen. Sjekk det ut og søk!

Johaugfondet

Alle eventyr starter et sted. For Therese Johaug startet det i Dalsbygda. Og for alle unge i dag starter det i bygdene og bydelene de vokser opp. I de mange tusen idrettslagene rundt om i Norge som gjør en fantastisk jobb med å skape små og store idrettshelter hver eneste dag.

For å gjøre det lettere å gjøre drømmer om til virkelighet, har Therese stiftet Johaug-fondet. Fondet skal dele ut midler til lag og foreninger i idrettsnorge. Send inn søknaden for ditt lag i dag! 

Inkludering og fattigdom

Inkludering i idrettslag (feb./mars)

Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med. Les mer om inkludering i idrettslag

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de ca 100.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført. Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2019.

Paraidrett/Idrett for funksjonshemmede

ExtraStiftelsen - 15. februar

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Toppidrett

Toppidrettsstipend - Fylkeskommunens stipendordning

Telemark fylkeskommune deler ut kr. 200.000,- årlig til talentfulle utøvere i alderen 18-22 år. Stipendet kan variere fra mellom kr. 20-50.000,-. Søknadsfrist er vanligvis på høsten og stipendene deles ut på Teleidrettens Festaften. 

Sparebanken Sør Toppidrettstipend

Sparebanken Sør deler årlig ut toppidrettsstipend for utøvere i Telemark og Aust-Agder. Formålet er å støtte unge utøvere innen individuelle idretter fra Agder og Telemark og gi dem mulighet til å nå toppnivå i sin idrett. Det skal tildeles inntil 10 stipender til sammen i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder hvert år.

Det foreligger ikke noen internettside for stipendet, men du kan ta kontakt med oss i Telemark idrettskrets for mer informasjon. Søknadsfrist er vanligvis 1. april hvert år. 

Idrettsarrangement

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge (feb.)

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2018. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden. 

Andre ordninger

Idrettsavtaler - Kanskje noen fordeler for din klubb?

NIF har samarbeid med sponsorer og andre aktører som gir NIFs lag og medlemmer noen fordeler. Her finner du fordeler knyttet til forsikring, reise og opphold - sjekk dem ut og se om ditt idrettslag kan dra nytte av det!