Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontingentkasser

Barnas idrettsdag (10).JPG

Telemark idrettskrets har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til arbeid for å opprette og utvikle tilbud om kontingentkasser i kommunene i Telemark. Ønsker din kommune å være med på laget for å skape lavere barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter? Les videre her for å finne ut hvordan du kan gjøre det.

Kontingentkasser i kommunene i Telemark - hvorfor har idrettskretsen tatt initiativ til dette? 

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 100.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det har vært en klar økning de siste tiårene fra 4% på slutten av 90-tallet til 10% i 2015.

Dette er et høyt tall og en urovekkende utvikling. Det er viktig at myndighetene og det sivile samfunn sammen tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår.

Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til å ha en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft ovenfor lokalmiljøet. NOVA-rapport 10/2010 viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har signifikant lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst.

Barn er uten skyld, og uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Hva går prosjektet ut på?

Telemark idrettskrets søkte høsten 2018 om midler til å opprette og utvikle tilbudet om kontingentkasser i kommunene i Telemark, og mottok kr. 500.000,- til å igangsette dette arbeidet i 2019. 

I løpet av 2019 skal vi, sammen med kommunene som ønsker å være med, etablere og videreutvikle kontingentkasser så mange steder som mulig. Med mål om 50/50 fordeling av midlene som skal være tilgjengelig i den enkelte kommune satser vi på gode potter til bruk for lag og foreninger som ønsker å hjelpe sine medlemmer med å betale for sin aktivitet. 

Et sentralt poeng med søknaden er altså at kontingentkassene skal være en søknadsordning for deltakelse uansett hvilken type fritidsaktivitet det er snakk om. Kontingentkassa omhandler altså ikke kun idrettsdeltakelse, men også andre fritidsaktiviteter.

Prosjektets utforming

Idrettskretsen har midler til fordeling i 2019, og vi fordeler disse ut i kommunene ut fra en beregningsmodell som baserer seg på innbyggertall. Det er altså en maksgrense per kommune. 

I tillegg til dette har vi utformet noen holdepunkter som legger føringer for hvordan dette praktisk skal løses i den enkelte kommune: 

  • Det settes en øvre grense på kr. 3000,- per barn som søker støtte til deltakelse og utstyr for deltakelse i en fritidsaktivitet i et år
  • Det er lokallaget (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) som sender søknaden t i kommunen etter dialog med barnas foreldre
  • Kommunen skal ha en dedikert ressurs som settes av som kontaktperson og administrator for ordningen hos seg, og som vurderer søknaden basert på idrettskretsens retningslinjer

Til slutt vil vi understreke at kommunen selv skal jobbe for å bidra opp mot en 50/50-fordeling av midler til potten lokalt. Det vil si at dersom en kommune setter av kr. 50.000,- til dette vil man være i posisjon til å motta like mye fra midlene vi har mottatt av Gjensidigestiftelsen og dermed sitte med kr. 100.000,- til fordeling i sin kommune. 

Ønsker din kommune å være med? Ta kontakt!

Telemark idrettskrets ønsker å komme i dialog med så mange kommuner i Telemark som mulig - ta kontakt med idretts- og utdanningskonsulent i TIK, Øyvind Gonsholt, dersom det er aktuelt. 

Mail: oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no

Telefon: 419 00 129

Sammen skaper vi inkludering i praksis.