Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi

26_16_nif_regnskap_modell_rrb.png

Økonomistyring i idrettslag

Årsmøte er idrettslagets høyeste myndighet. På årsmøte gis styret mandat til å lede idrettslaget etter de vedtak som blir fattet. Utover dette er styrets mandat nedfelt i Norges idrettsforbund (NIF) sin lov, lovnorm for idrettslag §18. Her står det blant annet at styret skal:

 • påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene samt en forsvarlig økonomistyring.

Hva innebærer dette?

En viktig huskeregel er at styret forvalter medlemmenes penger, og har ansvar for at bruken av midlene skjer på rett måte og kan dokumenteres. Styret kan delegere myndighet gjennom å gi mandater, men kan aldri fraskrive seg ansvaret. Vi anbefaler at det utarbeides en fullmaktsmatrise (se under).

Som medlem i NIF har idrettslaget forpliktet seg til å drive idrett. Og budsjettet er et viktig styringsverktøy for å skape en best mulig aktivitet for medlemmene. 

Hovedregel er at alle midler som er tjent i idrettslagets regi skal innbetales til idrettslagets konto og inngå i regnskapet. Dette gjelder alt av midler som salg, sponsormidler, dugnad osv.

Alle idrettslag skal ha underslagsforsikring for de to som har signaturrett ( jfr. NIF lovnorm for idrettslag §12).

Idrettslag med omsetning under kr 5 mill. skal, som hovedregel, følge NIF sine regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Men kan velge å følge regnskaps- og bokføringsloven som idrettslag med mer enn kr 5 mill i omsetning må gjøre.

Som styremedlem og tillitsvalgt har du fått tillitt fra medlemmene til å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. En av de viktigste oppgavene er god økonomistyring. Derfor har NIF utarbeidet en økonomihåndbok som, for å nevne noe,  inneholder forslag til rutiner og retningslinjer. Disse kan lett implementeres i idrettslaget. Med andre ord: Jobben er allerede gjort!

Dere finner håndboken og annen aktuell informasjon under. For en fullstendig "verktøykasse i økonomi" se her:

For spørsmål ta kontakt med Tone Holm Dagsvold, e-post: ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no eller mobil: 948 46 144

  Små organisasjonsledd er idrettslag med årlig omsetning under 5 millioner kroner. Hovedregel er at disse skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd (RRB).  Men kan velge å følge regnskapsloven.

  Store organisasjonsledd er idrettslag med årlig omsetning over 5 millioner kroner. Disse skal følge regnskapslovenbokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven, samt velge en kontrollkomite.

  I tillegg må alle organisasjonsledd følge NIF sitt eget lovverk.

  Veilederen til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmeler er utarbeidet for å få en bedre forståelse av bestemmelsene. Den gir utfyllende forklaring og kommentarer til hver enkelt bestemmelse, samt informasjon om hvilke forarbeider og argumenter som er lagt til grunn for de ulike bestemmelsene.

  Veileder til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser

  Økonomihåndboken er utarbeidet for at idrettslaget på en enkel måte kan innarbeide økonomiske rutiner og retningslinjer basert på gjeldende lover og regler.

  Last ned håndboken og tilpass den til idrettslagets drift.  Økonomihåndbok for idrettslag.

  En fullmaktsmatrise beskriver myndighetsforholdet i idrettslaget og hvilke mandater som er gitt.

  Vær tydelig på hvem som har myndighet til opptre på vegene av idrettslaget (for eksempel signere avtaler, anskaffe utstyr, gjøre innkjøp, godkjenne fakturaer og gjøre betalinger). Slik unngår dere misforståelser og konflikter. 

  En tydelig rollefordeling sikres gjennom en fullmaktsmatrise som skal være styregodkjent. På første styremøte etter årsmøte bør styret vedta denne. Husk at i et fleridrettslag er hovedlaget den juridiske enheten. Dette innebærer at gruppene ikke har egen økonomi, men styrer etter de budsjetter som er vedtatt på hovedlagets årsmøte. 

  Under finner dere forslag til hvordan disse kan være. Her er det bare å velge og tilpasse slik dere ønsker:

  Gode økonomiske rapporteringsrutiner er avgjørende for at styret skal ha kontroll gjennom hele året.  Og vi kan ikke få sagt det nok at det er styret som har ansvar for at medlemmenes midler forvaltes forsiktig og forsvarlig. 

  Her er noe nyttige informasjon:

  • Alle idrettslag, uansett omsetning, er regnskapspliktige. 
  • Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram.
  • Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

  Låsbart regneark

  Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark for idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram.

  Elektronisk regnskapsprogram

  Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Visma, leverandør av regnskapsløsninger. Dette innebærer at idrettslag gjennom denne avtalen får en økonomiløsning integrert med KlubbAdmin til en gunstig pris. Idrettsklubber kan velge mellom Visma eAccounting eller Visma Global, avhengig av behov og klubbens behov. For mer informasjon om avtalen, se her.