Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslag

DSC_0153.JPG

Ordningen Inkludering i idrettslag er et gratis aktivitetstilbud hvor barn og unge mellom 6 - 19 år kan komme å prøve en aktivitet i et idrettslag. Alle idrettslag i Oslo kan søke midler fra ordningen.

Idrettstilbudet i Oslo er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis for barn og ungdom.

Målet med ordningen Inkludering i idrettslag er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Gjennom åpne aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Hva er inkludering i idrettslag?
Inkludering i idrettslag er et aktivitetstilbud som drives av ditt lokale idrettslag. Type aktivitet og omfang vil variere fra sted til sted, men felles for alle tiltakene er at de er åpne for barn og ungdom, uforpliktende, og gratis for deltakerne.

For hvem? Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6 - 19 år.

Hvor? En oversikt over alle aktivitetstiltakene finner du under.

Har ditt idrettslag lyst til å tilby slik aktivitet? Oslo Idrettskrets gir økonomisk støtte til idrettslag som ønsker å tilby klubbtiltak for barn og unge. Aktivitetstiltakene som støttes skal understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye, varige aktivitetstilbud i lagene. Vi ønsker at terskelen for å gå fra uorganisert til organisert aktivitet skal være lav.

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF) og Oslo Kommune.

  I 2016 mottar 88 tiltak fordelt på 55 idrettslag støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag. Oversikt over alle idrettslag med type tiltak, aldersgruppe og kontaktpersoner finner du her:

  Inkludering i IL - oversikt over tiltak og kontaktpersoner.pdf

  Klubber som ønsker å søke støtte til aktivitstiltak bes om å lese kriteriene under nøye. For at vi i OIK skal kunne vurdere søknaden må både søknadsskjema og budsjettmal  være nøyaktig utfylt av søkerklubben.

  Søknadsfrist er 15. januar.

  Hvem kan søke? Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Oslo Idrettskrets (OIK) kan søke.

  Målgruppe Målgruppen for ordningen inkludering i idrettslag er barn og ungdom (6-19 år). Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter, vil bli prioritert.

  Formål Inkludering i idrettslag skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Målet er å inkludere flere inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene som gis støtte må derfor understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. Tiltakene skal også legge til rette for å øke foreldres frivillige deltagelse og engasjement.

  Krav til tiltaket Tiltaksmidlene skal benyttes til utgifter som er direkte aktivitetsskapende. Det er kun utgifter som kreves for å kunne drive aktiviteten på et nybegynnernivå som dekkes.
  - Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktiviteten.
  - Det skal være gratis for deltakerne å delta i aktiviteten.
  - Aktiviteten skal foregå i umiddelbar nærhet til bomiljøene det rekrutteres fra.

  Hva støttes? Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktiviteten kan dekkes av inkluderingsmidler.Typiske kostnader som dekkes er lønn til instruktør, utstyr, anleggsleie, markedsføring og administrasjon. Ta kontakt med oss om dere er usikre på refusjon av kostnadene.

  Spørsmål? Har du spørsmål til ordningen kan du ta kontakt med Ingrid Maurstad på epost: ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no eller mobil: 928 06 028

  Idrettslag som mottar støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag får tre utbetalinger i løpet av året.
  50 % av støtten utbetales etter at tildelingsbrevet er mottatt og Oslo Idrettskrets har fått støtten utbetalt fra stat og kommune. Idrettslaget må sende inn kopi av timelister/dugnadslister og kvitteringer før neste 25 % blir utbetalt.  Siste 25 % utbetales når det er sendt inn timelister/dugnadslister og kvitteringer for andre utbetaling. Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med søknaden, og spesifisering i tilsagnsbrevet.
  Krav som overstiger det tildelte beløp, dekkes ikke av OIK.

  De mest vanlige utgiftene i forbindelse med klubbtiltakene er instruksjon, utstyr, administrasjon, markedsføring og leie av anlegg. Godtgjørelse til instruktører og ledere utbetales av idrettslaget. Idrettslaget plikter å påregne arbeidsgiveravgift når grensene for dette er nådd. Les mer om arbeidsgiveravgift her
  Arbeidsgiveravgiften kan belastes prosjektet. Der instruktørene går over frikortgrensen må klubbene sørge for å trekke skatt. For arbeid i frivillige organisasjoner er man unntatt skatteplikt og lønnsopplysningsplikt dersom den totale utbetalingen pr person er under 10 000 kr (fra 2016). Les mer her

  Midlene kan utbetales som dugnadspenger til klubb, ved å dokumentere arbeidstimer på timelister. Refusjon av klubbens utlegg ved kjøp og leie må dokumenteres med kvitteringer.

  Ved innsendelse av krav til OIK skal standardisert utbetalingsskjema ligge som forside. All aktivitet i prosjektet skal dokumenteres på standardisert timeliste. Under er det listet alternative utbetalingsmetoder med spesifisering av hva som kreves av bilag.

  Instruksjon
  1) Godtgjørelse utbetalt av idrettslaget - kopi av attestert timeliste

  2) Dugnad for klubb - timeliste dugnad fra klubb med oversikt over instruktører.

  3) Kopi av faktura fra leverandør

  Administrasjon
  1)Godtgjørelse utbetalt av idrettslaget - kopi av attestert timeliste

  2) Dugnad for klubb - timeliste dugnad fra klubb.

  Utstyr (kjøp og leie)

  1) Refusjon av utlegg - kvittering.

  Lokaler/anlegg

  1) Refusjon av utlegg - kvittering.

  Om skattekort

  Idrettslaget plikter å innhente skattekort for de instruktørene som tjener mer enn grensen for skattefritak.

  Frister

  I utgangspunktet utbetaler vi tilskuddet gjennom tre utbetalinger i løpet av året. Første 50 % av tildelingen blir utbetalt før sommeren. Neste 25% blir utbetalt når det er sendt inn bilag som viser hvordan på første utbetaling er brukt. Siste utbetaling skjer når det er sendt inn bilag for andre utbetaling.

       

   

        

  Inkludering i idrettslag/Klubbtiltak storby er finansiert gjennom Kulturdepartementet og Oslo kommune.

  Oslo Idrettskrets utbetaler tilskuddet i tre bolker.

  50 % utbetales når tildelingene til idrettslagene er fordelt og pengene fra stat og kommune er mottatt i OIK
  25 % utbetales når idrettslaget har sendt inn bilag og timelister for første utbetaling.
  25 % utbetales når idrettslaget har sendt inn bilag og timelister for andre utbetaling.

  Oslo Idrettskrets er opptatt av at midlene går til å støtte aktivitet for flest mulig. Vi ber om at idrettslaget umiddelbart gir beskjed dersom det skjer endringer i prosjektet som påvirker gjennomføringen og behovet for tilskudd. Vi ønsker å omfordele midler hvis noen prosjekter starter i mindre omfang enn planlagt eller ikke blir startet i det hele tatt.

  Halvårsrapportering

  I tillegg til timelister og bilag skal det sendes en kort oppsummering om aktiviteten i denne perioden. Er aktivitetene godt besøkt? Hvordan ligger man an i forhold til måloppnåelse? Er det nødvendig å gjøre endringer i opplegget etter sommeren? Vi ber om en kort rapport med enkel oversikt over tiltakets omfang og gjennomføring så langt. Frist: 1.juli

   

  Årsrapport

  Idrettslag som har mottatt støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag skal levere årsrapport innen 15.januar. Klubber som ikke leverer rapporten innen fristen, vil ikke bli vurdert for midler påfølgende år.

  Rapporten skal minimum inneholde disse opplysningene:

  • Navn på idrettslag.
  • Måloppnåelse i forhold til søknad.
  • Oversikt over gjennomførte tiltak som er gjennomført med støtte.
  • Beskriv tiltaket/tiltakene.
  • Samarbeider klubben med frivillige og/eller offentlige organisasjoner (Røde kors, NAV, DNT, asylmottak m.fl) i forbindelse med klubbtiltaket? I så fall hvilke?
  • Hvilke virkemidler er brukt for å nå målgruppen? (oppsøkende virksomhet, jungeltelegrafen, flyers, internett)
  • Hvor mange barn/unge har gjennomsnittlig vært innom aktiviteten pr gang?
  • Har idrettslaget økt medlemsmasse etter at dere startet med klubbtiltaket/klubbtiltakene? Dere kan gjerne prøve å tallfeste og konkretisere dette (f.eks. flere jenter enn gutter, flere barn eller ungdom osv.)
  • Har inkluderingsarbeidet vært forankret i klubbens styre?
  • Gi eksempel på suksesshistorie fra tiltaket?
  • Hva bør endres/gjøres bedre hvis klubben får støtte også til neste år?

  Rapporten sendes på e-post: oslo@idrettsforbundet.no eller per post til Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Merkes "Inkludering i idrettslag"

  Klubber som ikke leverer rapporten innen fristen, vil ikke bli vurdert for midler påfølgende år.

   

       

   

  Her finner du alle skjemaer som skal benyttes til ordningen Inkludering i idrettslag. Søknadsfristen for ordningen er 15.januar. Alle som får innvilget støtte får svar fra oss umiddelbart etter at vi har fått vite tildelingen fra NIF/ Oslo kommune. Dette skjer normalt i slutten av februar.

  Søknadsprosess:

  Hvem kan søke støtte fra inkludering i IL?

  For søknader over kr 25 000 fylles disse to skjemaene ut:

  1. Søknadsskjema for over kr 25 000
  2. Budsjettmal for søknader over kr 25 000

   

  For søknader under kr 25 000 fylles dette skjemaet ut:

  1. Søknadsskjema for under kr 25 000

   

  Veiledning for kostnadsrefusjon.pdf

   

  Refusjonsprosess:

  Timeliste for utført dugnadsarbeide.XLS

  Timeliste for utbetaling til instruktører. oppdatert 2015.xlsx

  Utbetalingsskjema inkludering i il.xls