Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslag

DSC_0153.JPG

Ordningen Inkludering i idrettslag er et gratis aktivitetstilbud hvor barn og unge mellom 6 - 19 år kan komme å prøve en aktivitet i et idrettslag. Alle idrettslag i Oslo kan søke midler fra ordningen.

Idrettstilbudet i Oslo er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis for barn og ungdom.

Målet med ordningen Inkludering i idrettslag er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Gjennom åpne aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Hva er inkludering i idrettslag?
Inkludering i idrettslag er et aktivitetstilbud som drives av ditt lokale idrettslag. Type aktivitet og omfang vil variere fra sted til sted, men felles for alle tiltakene er at de er åpne for barn og ungdom, uforpliktende, og gratis for deltakerne.

For hvem? Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6 - 19 år.

Hvor? En oversikt over alle aktivitetstiltakene finner du under.

Har ditt idrettslag lyst til å tilby slik aktivitet? Oslo Idrettskrets gir økonomisk støtte til idrettslag som ønsker å tilby klubbtiltak for barn og unge. Aktivitetstiltakene som støttes skal understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye, varige aktivitetstilbud i lagene. Vi ønsker at terskelen for å gå fra uorganisert til organisert aktivitet skal være lav.

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF) og Oslo Kommune.

  Klubber som ønsker å søke støtte til aktivitstiltak bes om å lese kriteriene under nøye. For at vi i OIK skal kunne vurdere søknaden må både elektronisk søknadsskjema og budsjettmal (sendes til oslo@idrettsforbundet.no) være nøyaktig utfylt av søkerklubben. Det kan være lurt å se på hva vi spør om i søknaden før dere fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet. En kopi av den elektroniske søknaden finner dere her

  Søknadsfrist er 15. januar.

  Hvem kan søke? Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Oslo Idrettskrets (OIK) kan søke.

  Målgruppe Målgruppen for ordningen inkludering i idrettslag er barn og ungdom (6-19 år). Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter, vil bli prioritert.

  Formål Inkludering i idrettslag skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Målet er å inkludere flere inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene som gis støtte må derfor understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. Tiltakene skal også legge til rette for å øke foreldres frivillige deltagelse og engasjement.

  Krav til tiltaket Tiltaksmidlene skal benyttes til utgifter som er direkte aktivitetsskapende. Det er kun utgifter som kreves for å kunne drive aktiviteten på et nybegynnernivå som dekkes.
  - Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktiviteten.
  - Det skal være gratis for deltakerne å delta i aktiviteten.
  - Aktiviteten skal foregå i umiddelbar nærhet til bomiljøene det rekrutteres fra.

  Hva støttes? Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktiviteten kan dekkes av inkluderingsmidler.Typiske kostnader som dekkes er lønn til instruktør, utstyr, anleggsleie, markedsføring og administrasjon. Ta kontakt med oss om dere er usikre på refusjon av kostnadene.

  Spørsmål? Har du spørsmål til ordningen kan du ta kontakt med Ingrid Maurstad på epost: ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no eller mobil: 928 06 028

  Idrettslag som mottar støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag får tre utbetalinger i løpet av året.
  50 % av støtten utbetales etter at tildelingsbrevet er mottatt og Oslo Idrettskrets har fått støtten utbetalt fra stat og kommune. Idrettslaget må sende inn kopi av timelister/dugnadslister og kvitteringer før neste 25 % blir utbetalt.  Siste 25 % utbetales når det er sendt inn timelister/dugnadslister og kvitteringer for andre utbetaling. Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med søknaden, og spesifisering i tilsagnsbrevet.
  Krav som overstiger det tildelte beløp, dekkes ikke av OIK.

  De mest vanlige utgiftene i forbindelse med klubbtiltakene er instruksjon, utstyr, administrasjon, markedsføring og leie av anlegg. Godtgjørelse til instruktører og ledere utbetales av idrettslaget. Idrettslaget plikter å påregne arbeidsgiveravgift når grensene for dette er nådd. Les mer om arbeidsgiveravgift her
  Arbeidsgiveravgiften kan belastes prosjektet. Der instruktørene går over frikortgrensen må klubbene sørge for å trekke skatt. For arbeid i frivillige organisasjoner er man unntatt skatteplikt og lønnsopplysningsplikt dersom den totale utbetalingen pr person er under 10 000 kr (fra 2016). Les mer her

  Midlene kan utbetales som dugnadspenger til klubb, ved å dokumentere arbeidstimer på timelister. Refusjon av klubbens utlegg ved kjøp og leie må dokumenteres med kvitteringer.

  Ved innsendelse av krav til OIK skal standardisert utbetalingsskjema ligge som forside. All aktivitet i prosjektet skal dokumenteres på standardisert timeliste. Under er det listet alternative utbetalingsmetoder med spesifisering av hva som kreves av bilag.

  Instruksjon
  1) Godtgjørelse utbetalt av idrettslaget - kopi av attestert timeliste

  2) Dugnad for klubb - timeliste dugnad fra klubb med oversikt over instruktører.

  3) Kopi av faktura fra leverandør

  Administrasjon
  1)Godtgjørelse utbetalt av idrettslaget - kopi av attestert timeliste

  2) Dugnad for klubb - timeliste dugnad fra klubb.

  Utstyr (kjøp og leie)

  1) Refusjon av utlegg - kvittering.

  Lokaler/anlegg

  1) Refusjon av utlegg - kvittering.

  Om skattekort

  Idrettslaget plikter å innhente skattekort for de instruktørene som tjener mer enn grensen for skattefritak.

  Frister

  I utgangspunktet utbetaler vi tilskuddet gjennom tre utbetalinger i løpet av året. Første 50 % av tildelingen blir utbetalt før sommeren. Neste 25% blir utbetalt når det er sendt inn bilag som viser hvordan på første utbetaling er brukt. Siste utbetaling skjer når det er sendt inn bilag for andre utbetaling.

       

   

        

  Inkludering i idrettslag/Klubbtiltak storby er finansiert gjennom Kulturdepartementet og Oslo kommune.

  Her finner du alle skjemaer som skal benyttes til ordningen Inkludering i idrettslag. Søknadsfristen for ordningen er 15.januar. Alle som får innvilget støtte får svar fra oss umiddelbart etter at vi har fått vite tildelingen fra NIF/ Oslo kommune. Dette skjer normalt i slutten av februar.

  Søknadsprosess:

  Hvem kan søke støtte fra inkludering i IL?

  Lag budsjett før du starter å fylle inn søknadsskjema da total søknadssum skal skrives inn i den elektroniske søknaden. 

  Budsjettmal Inkludering i IL.xlsx

   Søknadsskjema Inkludering i IL

  Refusjonsprosess:

  Veiledning for kostnadsrefusjon.pdf

  Timeliste for utført dugnadsarbeide.XLS

  Timeliste for utbetaling til instruktører. oppdatert 2015.xlsx

  Utbetalingsskjema inkludering i il.xls

  Rapporteringsprosess:

  Rapporteringsskjema

  Vi anbefaler alle klubbene å føre prosjektregnskap for midlene dere får fra tilskuddsordningen Inkludering i IL. Følgende mal kan benyttes;

  Mal prosjektregnskap inkludering i IL

  Oslo Idrettskrets utbetaler tilskuddet i tre bolker.

  50 % utbetales når tildelingene til idrettslagene er fordelt og pengene fra stat og kommune er mottatt i OIK
  25 % utbetales når idrettslaget har sendt inn bilag og timelister for første utbetaling.
  25 % utbetales når idrettslaget har sendt inn bilag og timelister for andre utbetaling.

  Oslo Idrettskrets er opptatt av at midlene går til å støtte aktivitet for flest mulig. Vi ber om at idrettslaget umiddelbart gir beskjed dersom det skjer endringer i prosjektet som påvirker gjennomføringen og behovet for tilskudd. Vi ønsker å omfordele midler hvis noen prosjekter starter i mindre omfang enn planlagt eller ikke blir startet i det hele tatt.

  Halvårsrapportering

  I tillegg til timelister og bilag skal det sendes en kort oppsummering om aktiviteten i denne perioden. Er aktivitetene godt besøkt? Hvordan ligger man an i forhold til måloppnåelse? Er det nødvendig å gjøre endringer i opplegget etter sommeren? Vi ber om en kort rapport med enkel oversikt over tiltakets omfang og gjennomføring så langt. Frist: 1.juli

   

  Rapportering inkludering i Idrettslag/Klubbtiltak storby

  Alle klubber som har fått midler fra Inkludering i idrettslag må sende en rapport pr prosjekt innen 31.desember. Vi har elektronisk rapportering via Netigate, og vi ber dere om å benytte linken under når dere skal rapportere.

  Her er en liten oppsummering av hva dere skal svare på i den elektroniske rapporteringen:
  Prosjekter som har fått over kr 25 000 må kunne gi en overordnet oversikt som viser hvordan tilskuddet er brukt. Vær oppmerksom på at denne oversikten IKKE erstatter den økonomiske rapporteringen med innsending av bilag og dugnadslister som dere må sende oss innen 15. desember i tiltaksåret. Prosjekter som har fått under kr 25 000 skriver inn hvordan tilskuddet er brukt på siste siden.

  Følgende spørsmål skal besvares utfyllende. Svar gjerne på spørsmålene under i et Word-dokument som dere kan klippe fra og lime inn i rapporten:

  • Navn på tiltaket
  • Hva slags type tiltak (ferietilbud, ukentlig tilbud, Åpen hall/periodevis tilbud med flere aktiviteter)
  • Ca hvor mange deltakere jenter/gutter i ulike aldersgrupper
  • Hva har idrettslaget brukt inkluderingspengene på? Sett inn beløp.
   -
   Lønn trener/instruktør
   -
   Leie av hall
   -
   Transport
   -
   Markedsføring
   -
   Felles utstyr
   -
   Dekke personlige utgifter som treningsavgift, medlemskontingent, utstyr, turnering, reise mm.
   -
   Workshop/klubbkveld
   -
   Kompetanseheving
   -
   Annet
   -
   Totalt (kun inkluderingspengene)

  • Hva var målet med inkluderingstiltaket?

  • Nevn de tre beste tiltakene/virkemidlene som fører til god deltakelse av målgruppene.

  • Nevn inntil 3 utfordringer for å få til deltakelse av målgruppene.
  • Nevn inntil 3 tiltak/ virkemidler som idrettslaget har lykkes med for å få noen i målgruppene til deltakelse over en lengre periode (ca. 6 måneder eller mer).
  • Nevn inntil 3 utfordringer i arbeidet med å få noen i målgruppene til deltakelse over en lengre periode (ca. 6 måneder eller mer).

  • Ca. hvor mange av deltakerne i målgruppene har blitt medlemmer i idrettslaget i løpet av 2018?

  • Har idrettslaget hatt jenter med innvandrerbakgrunn 13-19 år som deltakere?

  • Hvis ja; Nevn inntil 3 tiltak, virkemidler eller tilpasninger som fungerer for jenter med innvandrerbakgrunn 13-19 år.
  • Nevn inntil 3 utfordringer for deltakelse for jenter med innvandrerbakgrunn 13-19 år.

  • Har idrettslaget hatt barn og/eller ungdom i husholdninger med vedvarende lavinntekt som deltakere?

  • Hvis ja; Nevn opp til 3 tiltak, virkemidler eller tilpasninger som fungerer for barn og ungdom i husholdninger med vedvarende lavinntekt.
  • Nevn opp til 3 utfordringer for deltakelse for barn og ungdom i husholdninger med vedvarende lavinntekt 

  • Hvilke behov har du for oppfølging av idrettsrådet eller idrettskretsen?

  • Har du forbedringsforslag til ordningen inkludering i idrettslag?

  Utover dette er det i hovedsak avkrysningsspørsmål.

  Link til rapporteringsskjema:

   https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=635859X149236073X13406

  Klubber som ikke leverer rapporten innen fristen, vil ikke bli vurdert for midler påfølgende år. OBS! Frist for rapportering er 31. desember 

  I 2016 mottar 88 tiltak fordelt på 55 idrettslag støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag. Oversikt over alle idrettslag med type tiltak, aldersgruppe og kontaktpersoner finner du her:

  Inkludering i IL - oversikt over tiltak og kontaktpersoner.pdf