Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TILSKUDD

penger.jpg

Nedenfor finnes informasjon over tilskudds- og støtteordninger som idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd i Hordaland kan søke på.

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

  Barn:
  Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Ungdom:
  Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Les mer om LAM her


  Omlegging og forenkling av utstyrsordningen
  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. 

  Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018.

  Søknadsfristen er 6. februar 2019.

  Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

  Veilederen finnes på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

  I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets.

  Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

  En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

  Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

  Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

  Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

  Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt på listen over kontaktpersoner. Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.

  Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

  Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000eller e-post: support@idrettsforbundet.no

  Åpningstider for Idrettens Support er Mandag – Torsdag 08:00 – 19:00, og Fredag 08:00 til 15:30.

  Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

  Retningslinjer 

  Godkjent utstyr 

  Liste over kontaktpersoner

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

  Helseprosjekter

  Forskningsprosjekter

  Bli med og bestem hvem som skal få noe av norsk tippings overskudd.
  Ved hjelp av noen enkle klikk velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.

  Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker.

  Les mer på NORSK TIPPING - Grasrotandelen

  Momskompensasjon 2016: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS.

  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

  Søknadsfristen

  (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august 2016.

  Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon:

  Se informasjon og søknadsprosedyre for Vare- og tjenestemomskompensasjon 2016.

  Momskompensasjon 2017-revisorrapport underliggende ledd

  Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

  Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 189,4 millioner kroner til dette formålet i 2019.

  Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

  Søknader leveres elektronisk som et eget søknadsskjema her.

  Følgende tre punkter må være oppfylt for at en skal kunne søke: 

  1. Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2010.
  2. Anleggseier må ha søkt om spillemidler og spillemiddelsøknaden må være formelt i orden. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.  
  3. Anlegget må være ferdigstilt. Regnskap og revisorrapport må foreligge da dette er en del av søknadsgrunnlaget.


  Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag

  Når Idrettsregistreringen er sluttbehandlet av NIF, danner dette basis for beregning av særkretstilskuddet.
  Særkretsene tildeles beløp beregnet på bakgrunn av de aktivitetstall som fremkommer i idrettsregistreringen.

  For å få tildelt årets særkretstilskudd bes særkretsene sende inn til Hordaland idrettskrets:

  1. Regnskap 2015 – godkjent av årsmøtet
  2. Revisjonsrapport for regnskapet 2015
  3. Budsjett for 2016 – vedtatt av årsmøtet.
  4. Kontonummer

  Etter som dette er et særkretstilskudd overfor idretten i Hordaland, bes de særidretter som nå opererer som 
  regionsidrett om å redegjøre for på hvilken måte tilskuddet vil bli komme idretten i Hordaland til gode.

  Frist for innsendelse er satt til 01.11.2015.

  Kontaktperson:
  Ole Nilsen
  ole.nilsen@idrettsforbundet.no 
  telefon 55 59 58 03 - mobil 926 85 085

  Tilskuddsordninger Hordaland fylkeskommune, Idrett og Friluftsliv

  Kommunene i Hordaland har ulike tilskuddsordninger som skal stimulere frivilligheten i idrettslagene og styrke det lokale idrettslivet i kommunene innenfor ulike målgrupper.

  De kommuner i Hordaland som har tilskuddsordninger lagt ut på sine nettsider er linket opp her:

  Askøy kommune

  Austevoll kommune

  Austrheim kommune

  Bergen kommune

  Bømlo kommune

  Eidfjord kommune

  Etne kommune

  Fitjar kommune

  Fjell kommune

  Jondal kommune

  Kvam herad

  Kvinnherad kommune

  Lindås kommune

  Meland kommune

  Os kommune

  Radøy kommune

  Samnanger kommune

  Stord kommune

  Sund kommune

  Sveio kommune

  Ullensvang kommune

  Voss kommune

  Øygarden kommune