Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tid for årsmøte!

Lovhefter.jpg

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2019. I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre et godkjent årsmøte.

 

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7.

Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10.


 

Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Kun ett årsmøte, også i fleridrettslag!

Det avholdes IKKE årsmøter i gruppene, men alle grupper som er organisert med gruppestyre skal avholde «et årlig møte» før årsmøtet i idrettslaget.

Hvem har stemmerett på årsmøtet i idrettslaget og hvem er valgbar?

Se NIFs LOVNORM FOR IDRETTSLAG

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
§ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
§ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning 
            til idrettslaget

Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene, klikk her

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt årsmøtet:

Heidi Hatlen
Hordaland idrettskrets
heidi.hatlen@idrettsforbundet.no 
mobil: 480 21 398