Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd

Her er ulike støtteordninger og søknadsordninger som idretten drar nytte av.

  Administrasjonstilskudd idrettsråd 2014
  Adminstrasjonstilskudd særidretter 2014

  LAM - lokale aktivitetsmidler:

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

  LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Det var i 2014 kr 209 812 639 til fordeling.
  Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør tas opp på idrettsrådets årsmøte.
  Idrettslagene har selv ansvar for at riktig kontonummer ligger i Sportsadmin.
  Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet.

  Fordeling av LAM er  fra 5. juni til 5. desember.

  Les også:
  NIF anbefalinger til lokal aktivitetsmidler 2014

  Retningslinjer fra KUD 2014

  Brukerveiledning for idrettsråd 

  Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» ble videreført i 2014. Det er i år 26,2 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt ca 162 millioner kroner. Årets søknadsfrist er 29. oktober.

  Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 39 motta en e-post med en link til søknadsskjemaet. Denne linken og tilhørende søknadsskjema må benyttes. En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e-posten.
  Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.
  Utstyret må være kjøpt inn tidligst 1. januar 2014.

  Du finner mer informasjon om ordningen, kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser og en brukerveiledning for hvordan en søker på linkene nedenfor.
  Les mer om tilskuddsordningen:

  Informasjon om utstyrsordningen (pdf)

  Godkjent utstyr (pdf)

  Kontaktpersoner utstyrsordningen (pdf)

  Brukerveiledning (pdf)

  Oppstarts- og utviklingsstøtte til Idrettsskoler:

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her: Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

  ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet tildeles frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

  ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har fordelt 232 millioner kroner til 538 prosjekter med prosjektstart i 2015. NIF fikk tildelt kr. 7 657 000 fordelt på 35 prosjekter

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med innvandrer bakgrunn, mennesker med en psykisklidelse eller rusavhengighet, eldre eller inaktive barn og voksne. Prosjektstart er i januar 2016. Her kan du lese mer om støtteordningen og søkeprosessen

  Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for år 2016

  Har din klubb et ønske om å starte et prosjekt for å øke mangfoldet i norsk idrett? Alle organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter med oppstart i januar 2016.

  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar 2016 er 15. mai 2015.

  For å søke må du sende en e-post til NIF (se kontaktperson øverst til høyre) som besvarer følgende spørsmål: 1. Hva er bakgrunnen for prosjektet? 2. Hva er målsetting for prosjektet? 3. Hvem er målgruppen for prosjektet? Søker får da eventuelt tilgang til et elektronisk søknadskjema fra 1. april 2015

  Gratis kurs 8. april NIF arrangerer gratis kurs for nye søkere onsdag 8. april 2015, i kantinen på Idrettens Hus, Ullevål Stadion kl 17.00 -21.00. Alle i organisasjons ledd kan delta. Kurset er gratis og inkluderer enkel bevertning. På kurset gis det informasjon om søknadsprosessen. Prosjektforum gir nyttig rådgivning til prosjektbeskrivelser.

  Påmelding på e-post til annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no innen 27.mars.
  Program for kurset 8. april

  For mer informasjon, se Utlysningsbrev 2016

  Les mer på Extrastiftelsen.no

  Her presenteres felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer i NIF.

  Klubbforskring If og NIF tilbyr en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig pris.

  Flyreiser med SAS Sport Med SAS sportspriser får alle medlemmer tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter.

  Leiebil med Hertz NIF har Hertz Bilutleie som offisiell leverandør av leiebiltjenester. Avtalen er gjort gjeldene for alle særforbund, klubber og idrettslag i Norge. Avtalen kan også benyttes ved private leieforhold.

  Hotellopphold hos Scandic Scandic er idrettens leverandør av hotell- og konferansetjenester. Avtalen gir gunstige overnattinger.
  Telefoni og internett Telenor og NIF har inngått en rabattavtale som gjelder for alle forbund, kretser og klubber.

  Avfallshåndtering Idrettslag får rabatter på utstyr, transport og tjenester fra Ragn-Sells for avfallshåndtering på idrettsarrangementer.

  Regnskapstjenester  Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med økonomihuset Consis om regnskapstjenester og økonomisk rådgivning. Alle idrettslag får et rabattert tilbud på disse tjenestene.

  Se også:

  Støtteordninger for en oversikt over ordningene som ditt idrettslag kan søke midler fra

  Det er to ordninger for momskompensasjon:

  Momskompensasjon 2015:

  Vare- og tjenestemoms: kompensasjon Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august.

  Idrettsanlegg: Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen for kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg er 1. mai.

  Har ditt idrettslag lyst til å gjøre en innsats for miljøet, samtidig som dere tjener penger?

  Ved å samle inn mobiltelefoner, som enten gjenbrukes eller resirkuleres til nye produkter, vil idrettslaget få 30 kroner for hver mobil dere samler inn.
  I år kan alle idrettslag som ønsker bli med på Telenor mobilreturprogram «brukt mobil – nye muligheter». Påmelding ble avsluttet 10. mai. Selve innsamlingsperioden vil gjennomføres fra lagene får materiell og frem til 1. oktober.
  Disse lagene er med på Mobilretur 2015
  Før påmelding må idrettslaget ditt:
  • Estimere hvor mange telefoner dere tror de vil samle inn
  • Tenkt gjennom hvordan dere ønsker å organisere innsamlingen (se tips og råd)
  • Ha klar informasjon om idrettslaget ditt klart:
   - Kontonummer (Idrettslagets, ikke gruppas) - Idrettslagets postadresse - Antall medlemmer i idrettslaget - Kontaktperson for innsamlingen (navn, e-post og  mobilnummer) - Leveringsadresse for innsamlingsutstyr

  Hvem står bak Telenors mobilretur? Norsk idrett ønsker å bevare miljøet. Å bevare den hvite vinteren, det blå vannet og det grønne gresset er viktig for idretten. For å hindre unødvendig forbruk av naturressurser har Norges idrettsforbund inngått en avtale med Telenor om å samle inn brukte mobiler.
  De brukte mobilene telles opp av Alternativ Data AS. Mobiler som kan gjenbrukes selges i velfungerende bruktmarkeder Alle samarbeidspartnere i dette arbeidet er miljøsertifisert og har strenge rutiner for sikkerhet og håndtering av miljøfarlig avfall.  For mer informasjon om «Brukt mobil – nye muligheter» vennligst se www.telenor.no/gjenbruk

  Tips og råd fra til dere som vil være med 1. Sett dere klare mål Klare mål er motiverende. Sett dere et mål på hvor mange mobiltelefoner dere tror  at dere kan samle inn, og se hva det vil kunne bidra til. Skal laget på cuper, stevner eller turneringer eller er det nye drakter man ønsker seg? Å knytte innsamlingen mot klare mål er motiverende for barna.
  2. Lag en plan for hvordan dere vil samle inn mobiltelefoner Vil idrettslaget, i tillegg til dør-til-dør-aksjon, etablere en innsamlingsstasjon? For eksempel i klubbhuset eller på den lokale butikken? Har idrettslaget kamper, cuper eller andre arrangementer dere ønsker å samle inn mobiltelefoner på? Lag en plan på hvordan dere vil nå målet deres.
  3. Informer om mobilinnsamlingen på forhånd En viktig forutsetning for å lykkes, er å gi god informasjon om hvorfor dere deltar i Telenor mobilretur og hvordan man kan levere brukte mobiltelefoner til idrettslaget.

  • Informer medlemmer og andre støttespillere per e-post og be dem videresende informasjonen til andre som kan bidra til innsamlingen
  • Tips lokale medier om at idrettslaget deltar i Telenor mobilretur, hvorfor dere gjør det og hva dere samler inn penger til
  • Bruk idrettslagets egne nettsider og sosiale medier til å informere medlemmene, last ned bilder/annonser
  • Bruk alle arenaer til å informere; kamper, klubbarrangement, plakat på klubbhuset osv
  • Spesielt viktig er det at husstandene i innsamlingsområdet deres er godt informert om tidspunkt for dør-til-dør-aksjon. Dette for at de kan ha mobiltelefonene klare når dere kommer. Legg postkasseskriv i postkassene minst én uke før innsamlingen, se dokument.

  4. Gjennomføring av dør-til-dør-aksjon Kontakt kommunen og be om å få tilgang på tv-aksjonens «rode-kart» (kart over husstander som det til sammen tar 1-1 ½ time å besøke) for innsamlingsområdet deres. Mens man går «roden» noterer man hvem som er hjemme og hvem som ikke er hjemme. Dersom noen ikke er hjemme legger man igjen en lapp i postkassen (eller henger på døren) om hvordan de kan levere sine brukte mobiler.
  Sikkerhet Det er viktig at innsamlingsutstyret dere får tilsendt brukes. Innsamlingsveskene skal ikke åpnes før de sendes inn. De skal kun åpnes av Alternativ Data.
  Kontakt: mobilretur@idrettsforbundet.no