Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtte- og tilskuddsordninger

Foto_Norgesidrettsforbund_GeirOweFredheim_612.jpg
Foto: Geir Owe Fredheim

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Les mer om LAM her


  Omlegging og forenkling av utstyrsordningen
  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. 

  Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018.

  Søknadsfristen er 6. februar 2019.

  Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

  Veilederen finnes på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

  I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets.

  Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

  En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

  Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

  Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

  Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

  Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt på listen over kontaktpersoner. Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.

  Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

  Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000eller e-post: support@idrettsforbundet.no

  Åpningstider for Idrettens Support er Mandag – Torsdag 08:00 – 19:00, og Fredag 08:00 til 15:30.

  Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

  Retningslinjer 

  Godkjent utstyr 

  Liste over kontaktpersoner

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

  Barn:
  Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Ungdom:
  Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter.

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

  Helseprosjekter

  Forskningsprosjekter

  Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som oppfyller gitte kriterier kan få tildelt voksenopplæringsmidler (VO-midler). 

  Idrettens Studieforbund
  Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds (NIFs) parallellorganisasjon som omfatter all kursvirksomhet rettet mot voksne, og er regulert av Lov om voksenopplæring. Særforbund er medlemsorganisasjoner og idrettskretser er ISFs regionale organisasjonsmessige forankring. ISF har felles idrettsstyre med NIF.

  Voksenopplæringsmidler
  Kurs som idretten har registrert i registreringsportalen SportsAdmin, som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, får økonomisk støtte, såkalte VO-midler, fra Vox (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, en etat underlagt Kunnskapsdepartementet). ISF mottar årlig VO-midler fra Vox, i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Vox to foregående år. ISF fordeler tilskuddet fra Vox til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. For 2016 og 2017 vil timesatsene være kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer.

  Kursbeskrivelse
  For å kunne få VO-midler til avholdte kurs må kursbeskrivelsen i SportsAdmin være godkjent av NIF før kursstart. Kursbeskrivelsen må være fra innholdet i en studie-/læreplan som kursarrangør bør lage. En studieplan bør inneholde følgende punkter:

  1. Navn/tittel – mest mulig informativ og presis, men også motiverende
  2. Formål – overordnet mål
  3. Læringsmål – konkret hva deltakeren skal ha lært ved kursets slutt
  4. Målgrupper
  5. Innhold
  6. Læringsressurser
  7. Metoder, arbeidsformer
  8. Varighet/Omfang
  9. Evaluering
  10. Dokumentasjon, kursbevis

  Les mer om studieplan.

  Kriterier

  Følgende kriterier av gjennomførte kurs må være oppnådd for å få VO-midler:

  - Deltaker skal ha fylt 14 år innen utgangen av året, og må delta på ¾ av kurset.
  - Én kurstime er 60 minutter, gjerne inkludert 15 minutters pause.
  - Kurset må vare i minst 8 kurstimer.
  - Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle, selv om det kan være rettet mot spesielle målgrupper.
  - Lov om voksenopplæring sier at kursarrangør skal utstede kursbevis til deltakerne. Kursbeviset skal normalt bygge på innholdet i studieplanen.

  Type kurs
  Per dags dato er det kun kurs som gir en kompetanse som skal brukes for å skape aktivitet for andre eller som skal føre til utvikling i idrettslag som er berettiget til å motta VO-midler. Eksempler er trenerkurs, dommerkurs, lederkurs og klubbutviklingskurs. Selvutviklingskurs som voksne deltar på for å bli bedre i en idrett, er ikke VO-midlerberettiget. Det er flere grunner til en slik beslutning:  

  - Det kan tolkes ulikt av medlemsorganisasjonene om hva som er «kurs» og hva som er vanlig trening. Det kan resultere i at enkelte medlemsorganisasjoner registrerer kurs som andre ikke ville ha lagt inn, og at det dermed blir en skjevfordeling av midlene.

  -  Enkelte medlemsorganisasjoner har svært mange kurs som ville «spist opp» hele den bevilgede potten med penger. Det ville også blitt svært lite penger fordelt på alle kursarrangører.

  Dette er kurs som utløser VO-midler i dag:

  Klubbutviklingskurs:

  • Styrekurs i klubb
  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomistyring og regnskap
  • Anleggskurs
  • Møteledelse
  • Foreldrekurs
  • Førstehjelpskurs

  Klubbprosesser:

  • Start- og oppfølgingsmøter
  • Klubbesøk
  • Virksomhetsplan

  Aktivitetsutvikling:

  • Dommerkurs
  • Arrangementskurs

  Trenerutvikling:

  • Trenerløypen
  • Grunnleggende og videregående kurs
  • Aktivitetslederkurs

  Ledelsesutvikling:

  • Lederkurs for ungdom
  • Ledelsesutvikling på særforbunds- og særkretsnivå
  • Utdanning yngre ledere

  Møter, seminarer, rekrutteringstiltak, lærerkurs og e-læringskurs godkjennes ikke.

  Det kan foreligge kursbeskrivelser i SportsAdmin som er blitt godkjent av ISF tidligere, men som ikke skulle vært det. ISF vil derfor jevnlig gå inn å sjekke tidligere godkjente kursbeskrivelser og mulig endre dette. ISF oppfordrer derfor organisasjonen til å sjekke om sine kurs har endret status og informere om dette til sine underordnede ledd. SportsAdmin skal erstattes av en annen registreringsløsning i løpet av 2016/2017. Det er et mål for ISF at alle kursbeskrivelser som flyttes over dit skal ha riktig status.

  ISF er medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) sammen med 14 andre studieforbund.  ISF er i dialog med VOFO om det skal lages felles kriterier for alle studieforbund for hva som skal regnes som godkjente kurs, eller bare regnes som ordinær øving eller trening.

  Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.

  Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017.
  Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.

  Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

  Det er utarbeidet retningslinjer for fordeling av tilskuddet. Retningslinjene og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet finner du under. 


  Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge


  1. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF - idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser - og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.
  2. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2016.
  3. Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen
  4. Arrangementene deles i to grupper: a) Rene barne- og ungdomsarrangementer. b) Arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og ungdom.
  5. Tilskudd tildeles først til alle arrangement i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles arrangement som tilhører gruppe b.
  6. Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning. 

  Prosess:

  1. Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
  2. Særforbundene sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF.
  3. Idrettskretsene søker direkte til NIF.
  4. NIF tildeler midler til aktuelle særforbund som utbetaler tilskuddet til underliggende organisasjonsledd.
  5. Søknadsfristen for 2016 settes til 3. februar 2017.

   Se tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet