Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TILSKUDD

Nedenfor finnes informasjon over tilskudds- og støtteordninger som idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd i Akershus kan søke på.

  Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Akershus idrettskrets ønsker å bidra til idrettsglede for alle, og vi ser derfor behov for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis for barn og ungdom.

  Idrettstilbudet i Akershus er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med;

  • mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet
  • mangel på informasjon
  • sterk konkurranseorientering
  • krav til utstyr
  • kulturelle utfordringer eller
  • økonomi

  Målgrupper
  Ordningen Inkludering i idrettslag er en ordning for barn og unge med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn mellom 6 - 19 år. Alle idrettslag i Akershus kan søke midler fra ordningen.

  Idrettsråd fra utvalgte kommuner kan søke om tilskudd til hjelp for barn og ungdom i familier med vedvarende lavinntekt.  De utvalgte kommunene er i første hånd Skedsmo, Hurdal, Ullensaker, Lørenskog, Nannestad, Ås. Hvis det finnes midler tilgjengelig innenfor ordningen kan også Rælingen og Oppegård vurderes.

  Hvem kan søke?
  Alle idrettslag i Akershus kan søke: Søknadsskjema for idrettslag
  Idrettsråd: Ta kontakt med Johan Conradson

  Søknad og rapporteringsfrist: 15. januar.

  Gode råd før du søker.

  Prinsipper for tildeling i Akershus

  • Fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag skal følge retningslinjer i tildelingsbrevet fra Idrettsforbundet.
  • Ordningen Inkludering i idrettslag er åpen for alle idrettslag i Akershus.
  • AIK skiller på tildeling til Barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn.
  • For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Tildelingen fra AIK skjer til idrettsråd.
  • Tildeling til tiltak for å inkludere innvandrere i idrettslag skjer direkte til idrettslag.
  • Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens størrelse.
  • Tilskuddsmottakere som mottar over 25.000 kroner skal følges opp via samtaler mellom AIK og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt kjennskap for AIK om arbeidet lokalt, og for tilskuddsmottakere som skal få anledning til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger.
  • Samtlige tilskuddsmottakere skal delta på en årlig konferanse.

  Gi de unge lederne en "kick start"! AIK utlyser midler ifm Lederkurs for ungdom, som idrettslag kan søke på. Tiltakene det søkes om må involvere deltakere som har gått Lederkurs for ungdom i regi AIK.

  Målgruppe: Idrettslag som har hatt deltakere på Lederkurs for ungdom. Søkere som har hatt deltakere på Lederkurs i 2017 vil bli prioritert.
  Søknadssum: 5 000 - 15 000

  Forutsetning for å søke: Styret i idrettslaget skal være informert om søknaden/tiltaket. Tiltakene det søkes om må involvere deltakere som har gått Lederkurs for ungdom, og disse skal ha en sentral rolle i planleggingen og/eller gjennomføringen av tiltaket. Søknader om å dekke deltakeravgift ifm Lederkurs, innvilges ikke.

  Søknadsfrist 19. november 2017

  Søknadsskjema

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det gis støtte til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

  I Akershus er det idrettsrådene som innstiller denne fordelingen.

  Les mer om LAM her

  Spillemidler til utstyr er en ordning som skal hjelpe idrettslag i forbindelse med innkjøp av utstyr. Utstyr til aktiviteter for barn og ungdom skal prioriteres.

  Les mer om spillemidler til utstyr her

  Momskompensasjonen består av to ordninger:

  1. Idrettsanlegg – idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
  2. Vare- og tjenestemoms – Idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS kan søke om å kompensere de kostnadene som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

  Les mer om ordningene her

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler. Det kan søkes om idrettsskole for barn (6-12 år) og for ungdom (13-19 år). Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Les mer om idrettsskole for barn her
  Les mer om idrettsskole for ungdom her

  Retningslinjer for tilskudd til idrettsformål fra Akershus fylkeskommune:

  Alle særidretter med lag i Akershus kan søke om idrettsmidler fra Akershus fylkeskommune. Det er særkrets/region tilknyttet Akershus idrettskrets som søker disse midlene. Dersom deres særidrett ikke har noen særkrets/region i Akershus, men dere har idrettslag i fylket kan, særforbundet søke på vegne av sine særidretter.

  Fristen for å søke midler er 01.12.2018. Fristen er fast årlig og bes innarbeidet i plansammenheng. For sent innkommende søknader vil ikke bli behandlet, i tråd med fylkeskommunens retningslinjer. Dette på grunn av vår korte behandlingstid. 

  Det legges vekt på at søkerne merker tiltak for barn og ungdom spesielt (marker tiltakene med *), og følgende vedlegg skal følge søknaden:

  1. Årsplan med budsjett for 2019. Konkrete tiltaksplaner med budsjett innen trenings- og instruksjonsvirksomhet blant barn/ungdom/eldre. NB! Søkeren bes om å merke tydelig de planlagte tiltakene som er for barn og unge.  
  2. Søkerens sist framlagte regnskap - samlet fylkeskommunalt tilskudd skal fremgå av regnskapet. 
  3. Signert revisjonsrapport.
  4. Søkerens sist fremlagte årsmelding.

  Vedlegg i punkt 2,3 og 4 må være behandlet på årsmøte eller kretsting. 

  Trykk her for søknadsskjema 

  • Informasjon om tilskuddsordning til idrettsråd kommer når budsjettet i 2018 er vedtatt.