Idrettsrådene må styrkes for å skape bedre samhandling

Idrettsrådene er en sentral aktør for måten kommunen kan tilrettelegge for fysisk aktivitet. Det er viktig for kommunen å styrke idrettsrådet. Dette gir kommunens innbyggere et sterkt talerør i høringer som kan komme med viktige innspill til tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet. 
 
Idrettsrådets deltakelse i kommunens planprosesser bør være forankret i en samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet. Gjennom et godt samarbeide mellom idrettsrådet og kommunen kan en enklere finne synergier, for eksempel ved bygging av skoler. 
 
I større kommuner er det vanlig at kommunen bidrar med finansiering av daglig leder. Å profesjonalisere idrettsrådet vil ikke minske de frivilliges rolle, men heller skape større mulighet til deltagelse, samt kontinuitet i arbeidet.  

Kompetanse og kontinuitet hos frivillige organ blir stadig viktigere for å skape balanse mellom kommunens byråkrati og de frivilliges medvirkning. 
 
Det er viktig at både kommuner og idrettsråd er villige til å samarbeide om anlegg på tvers av kommunegrensene. Flere anlegg bør planlegges samtidig slik at alle involverte kommuner drar nytte av samarbeidet.