Sammen om flere og bedre idrettsanlegg

Viken idrettskrets ønsker at samfunnet bygger idrettsanlegg med den hensikt å skape mangfoldige aktivitetsmuligheter. Tilgangen til anlegg er et virkemiddel for å få gjennomført ønsket idrettslig aktivitet. Sammen med fylkeskommunen har Viken idrettskrets en koordinerende rolle for en kunnskaps- og faktabasert anleggsutvikling. En av de viktigste samhandlingene skjer med idrettsråd og særidrettene. Det er primært samfunnets oppgave å tilrettelegge for anleggsutvikling, men gjennom samarbeid vil resultatet bli flere gode og dermed bedre idrettsanlegg.

Fremtidens utfordringer for kommunene er svært komplekse. Flere aktører enn tidligere må samarbeide for å realisere innbyggernes behov. I en bærekraftig utvikling må en tenke på sosiale, økonomiske og miljømessige krav. Skal idretten klare å tilrettelegge for Livslang idrettsglede er det avgjørende at også anleggsutvikling skjer på en bærekraftig måte. 
 
Uansett om anlegget er idrettslagseid eller eid av det offentlige, er det avgjørende at kostnadene ved bygging og bruk blir så lave som mulig. Det vil gjøre det enklere for idretten å inkludere flere, uavhengig av sosioøkonomiske status. Gratisprinsippet bør være gjeldende i all bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og unge. Alle typer idretts- og friluftsanlegg skal være godt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Idretten trenger til stadighet flere nye og funksjonelle anlegg, men idretten skal samtidig ta et miljøansvar ved planlegging, bygging og drift av anlegg. Derfor er det viktig at en klarer å vedlikeholde og rehabilitere alle anlegg.   
 
Idrettsrådenes medvirkning i anleggsutvikling på lokalt nivå er sentral.  
For å få en regional utvikling er også deres rammevilkår viktige.  
 
Kommunene i Viken bør etablere en felles måte å realisere idrettsanlegg på. 

En viktig forutsetning for å realisere planer om idrettsanlegg og særlig større idrettsanlegg av regional betydning, er gode planer og forprosjekter. Ofte er dette kostbart for de som ønsker å berede grunnlaget for et nytt anlegg, spesielt om initiativtaker er et idrettslag og dette er ikke tilskuddsberettiget i spillemiddelordningen. Av den grunn er en slik tilskuddsordning et godt bidrag til å skape muligheter for dem som sitter på en god idé om et nytt anlegg. En kommunal forskuttering av spillemidler til idrettslag er spesielt viktig. 
 
Idrettens behov for anlegg må ivaretas når skolene bygger idrettsanlegg. Dette vil samtidig skape en nærhet til idrettsanlegg for store deler av befolkningen. Idretten ønsker å medvirke fra start og til anlegget er ferdigstilt.  
 
Viken idrettskrets vil at idrettslag som bygger egne anlegg skal få full momskompensasjon.