Idretten har en viktig samfunnsutviklerrolle

Idrett skaper bedre fysisk og psykisk helse. Det er bra for folkehelsen. Slik har idretten en viktig rolle i samfunnet. Organisert idrett skaper tilleggsverdier som inkludering, tilhørighet, demokrati og økt tillit mellom mennesker. Dette bidrar til utvikling av gode lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår, og reduserer barrierer mot utenforskap.

Ifølge SSBs satellittregnskap for frivillighet er verdien av frivilligheten i Vikenidretten 3,9 milliarder (2020). Ytterligere en av idrettens samfunnsverdier er medvirkning i det regionale og lokale demokratiet. Viken idrettskrets har i kraft av sin størrelse og posisjon i samfunnet et stort nedslagsfelt. I partnerskap og samskaping med fylkeskommune og andre samarbeidspartnere kan idretten bidra til en positiv samfunnsutvikling nyskaping og prosjektarbeid. 

Idrettskretsen formidler signaler fra fylkeskommunen ut til idrettsråd og idrettslag, samler synspunkter og meninger og gir konstruktive innspill både til løpende politikk og i forbindelse med høringer. Dette er en viktig funksjon for et levende demokrati basert på samskaping og samarbeid. Gjensidig tillit, gode partnerskapsavtaler, samt en forutsigbar og grunnleggende god økonomi er en forutsetning for et godt regionalt samarbeid.