Kommuneindeks

Kommuneindeksen skal bidra til en faktabasert dialog mellom idrettsrådene og kommunene om idrettens rammevilkår. Indeksen vil gjøre det enklere å lage idrettspolitiske handlingsplaner. Viken idrettskrets har som mål å ha etablert kommuneindeksen i 2022, ett år før kommunevalget. 

Statistikk og kunnskapsinnhenting i 2021 
Viken idrettskrets skal bruke 2021 til å innhente statistikk og fakta fra idrettsråd samt finjustere hvordan en kan fremstille indeksen på en så riktig måte som mulig. Målet med kommuneindeksen er å lage en enkel måte å etablere en dialog om komplekse forhold og statistikker mellom idrettsrådet og kommunen. For at dialogen skal være nyttig bør en kunne vurdere egen kommune mot sammenlignbare kommuner – enten i samme område eller i Viken fylke.

Indeksen vil ta hensyn til kommuners størrelse, slik at en kan sammenligne de aller største med hverandre, og de mellomstore og de minste for seg. Idrettskretsen kommer til å bruke 2021 til å finne frem til både en metode og til nivåer for en rettferdig sammenligning mellom kommuner. 

Fire områder skal kartlegges
Viken idrettskrets skal bruke offentlig statistikk og tilgjengelige data innenfor anlegg, befolkning og medlemskap i idretten for å vise hvordan de forskjellige kommunenes rammevilkår for idrett ser ut innenfor fire områder; aktivitet, anlegg, driftsstøtte fra kommunen til idretten og hvordan idrettsrådet vurderer samarbeidet med kommunen.

Det finnes allerede statistikk for antall aktive medlemmer, og når en ser dette i forhold til befolkningstallene i de respektive kommune, da er det mulig å måle aktiviteten i kommunene og foreta sammenligninger. Det samme skal indeksen vise innenfor de øvrige områdene.  

Nasjonalt anleggsregister er dessverre mangelfullt på noen områder. Viken idrettskrets begynner derfor med noen få anleggstyper, hvor vi har kvalitetssikret statistikken. De anleggstypene vi begynner med er også de som samfunnet bruker mest spillemidler til: kunstgressbaner, idrettshaller og svømmehaller.  

Enkel visuell fremstilling som grunnlag for dialog 
Kommuneindeksen skal fremstilles enkelt og visuelt gjennom at en kommune blir vurdert til grønn, gul eller rød innenfor de fire forskjellige områdene. Det finnes flere forskjellige årsaker til at en kommune er vurdert til rød, som er den svakeste karakteren. En årsak kan være at en ikke har et svømmeanlegg. Det vil være tilfelle for de minste kommunene. Men det betyr ikke at en nødvendigvis skal bygge et svømmeanlegg i kommunen. Indeksen skal kun benyttes til å skape en dialog mellom idrettsrådet og kommunen, om hvorfor situasjonen i den enkelte kommune er slik den er.