Oppnevnte utvalg

Leder
Pål Thomassen
pal.thomassen2@gmail.com
90 82 35 94

Mandat

 • Plan-og utviklingsarbeid innen anlegg og anleggspolitikk overforvåre forvaltningsnivåer –fylke og kommune, i kommune i samarbeid med IR.
 • Rådgivning i anleggsfaglige sakerknyttet til politisk påvirkningsarbeidi Viken.
 • Rådgivning i anleggsprosjekterings-og byggesakermed spesielt fokus på arealsikring og optimal bruk av spillemiddelordningen.
 • Kompetanseheving i anleggsspørsmåli egen organisasjon og underlagte ledd.

Mål

 • Regionalisere NIFs anleggsstrategi «Idretten skal –anlegg»i Viken, herunder arbeide tett sammen med særidretteneog idrettsrådene.
 • Øke anleggsdekningen for flest mulig anleggstyper i Viken.
 • Sørge for at det utvikles, planlegges, bygges og drives anlegg i henhold til norsk idretts beste og basert på handlingsplaner bygd på vedtak i norsk idrett.
 • Sørge for at Viken IK oppfattes som en faginstans i anleggspolitiske spørsmål i vårt område. Det gjelder alle utbyggere og eiere på våre forvaltningsnivåer –fylke og kommune.
 • Være innovativ og i forkant når anlegg skal utvikles.
 • Sammen med særidretter og aktuelle idrettsråd utarbeide en plan for nye regionale og interkommunale anlegg i Viken som fremlegges til behandling i styret i Viken IK. Planen er tenkt brukt overforalle relevante interessenter,og spesifikt overfor Viken FK,for å få etablert en ordning for fylkeskommunal delfinansiering av denne typen anlegg.
 • Øke anleggskompetansen i egen organisasjon og i flest mulig IR.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Sørge for at Viken IK har knyttet til seg nødvendig kompetanse til å kunne nå målene.
 • Utarbeide en plan for arbeidet og fremlegge denne for godkjenning i styret i Viken IK.
 • I anleggsarbeidet samarbeide tett med Viken FK på alle relevante områder.
 • Være pådriver og rådgiver i anleggsprosjekter på nasjonalanleggsnivå, regionalt/interkommunalt nivå og i kommunene. For det sistnevnte skal hovedfokus være rettet mot skoleanlegg.
 • Væreet synlig kontaktorgan som tilbyr anleggstekniskog anleggspolitiskkompetanse til underlagte organer, eiere og brukere av anlegg.
 • Utarbeide og vedlikeholde presentasjonsmateriell for bruk i politisk påvirkningsarbeid overfor våre forvaltningsnivåer.
 • I samarbeid med administrasjonen i Viken FK etablere kurs-og treningsmateriell og -program for kompetanseheving av underlagte organer.
 • Avholde et årlig anleggsmøte med politikere/administrasjonen i Viken FKfor drøfting av status og nye planerog for påvirkning av idrettens rammevilkår når det gjelder anlegg.
 • Arbeide forat Viken fylkeskommune, og kommuner i Viken,i sin planlegging av skolebygg/idrettsanlegg også tar med idrettens behov.
 • Arbeide for at Viken fylkeskommune prioriterer spillemidler til anlegg, der anleggsbehovet totalt sett er størstnår det gjelder anleggsdekning pr. innbygger.

Øvrige medlemmer
Jon Syversen  
Hilde Stokke 
Per Rune Eknes 
Kjell Arne Hermansen 
Anne Groseth 
Steinar Håkonsen 
André Hansen (adm.)

Leder
Hilde Stokke
hilde.stokke@online.no
91 32 80 50

VIKs folkehelsestrategi - 3 innsatsområder 
(jfr. NIFs innspill til Idrettsmeldingen 2020): 

 1. Flere i aktivitet innenfor norsk idrett.  
 2. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn.  
 3. Idretten som bidragsyter til fysisk aktivitet utover egen organisasjon 

Folkehelseutvalg - mandat 
Folkehelseforumet ledes av et utvalg bestående av: Leder og 4 medlemmer. 

 • Utvalget oppnevnes av styret i Viken IK.  
 • Utvalget skal være et operativt arbeidsorgan og kan gjøre vedtak saker som angår folkehelsearbeid uten vesentlig økonomisk eller prinsipiell betydning. 
 • Utvalget inviterer ressurspersoner til dialogmøter. Hensikten er blant annet å utveksle erfaringer.  

Rapport
Folkehelseutvalget rapporterer til styret. 

Økonomi
De til enhver tid gjeldene regler for utvalg i VIK – er førende 

Ressurspersoner til et Viken IKs folkehelseforum
Aktuelle personer i:  

 • Viken Fylkeskommune; politisk og administrativt. 
 • Ressurspersoner i kommunene som er folkehelsekoordinatorer o.l.  
 • Personer fra idrettsråd som er involvert i folkehelse-prosjekter Viken IK er involvert i.  
 • Personer fra idrettslag som er involvert i div. folkehelseprosjekt. 
 • Personer fra andre organisasjoner som jobber med folkehelse 

Prosjektgrupper 
Ved behov; etableres tidsbegrensete prosjektgrupper med spesialkompetanse for å sikre best mulig kvalitet i gjennomføringen. 

FORSLAG TIL OPPGAVER FOR FOLKEHELSEUTVALGET I VIKEN IK 2020  

 • Være et bindeledd mellom det frivillige og det offentlige eks. idrettslaget – skolen – kommunen/fylkeskommunen, for å få inn mer aktivitet for alle og for mer aktive lokalsamfunn. Samarbeid mellom ulike aktører er en forutsetning for å kunne skape fysisk aktive samfunn.
   
   
 • Synliggjøre at idrettslag tar et viktig samfunnsbidrag for å fremme god folkehelse, og arbeide for at det offentlige bidrar med nødvendig finansiering.
    
   
 • Tilrettelegge for frivillighet ved å jobbe for økonomi til ansatte i idrettslagene.  

 • Videreføre og utvide prosjekter og tiltak i regi av idrettslaget som fremmer god helse og utjevner sosiale helseforskjeller i fylket.  

 • Motivere idrettslag til å ta initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst.  

 • Sikre bærekraft i satsninger knyttet til folkehelsesamarbeid gjennom avtaler og en forutsigbar økonomi.   

 • Vise hvordan idrettslaget kan være en viktig samarbeidspartner til skolen for innføring av én time daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen.
    
 • Gjøre det enklere for idrettslag for å sette i gang tiltak med målsetning; «idrettsglede for alle», uansett økonomi, kultur, funksjonsnedsettelse, kjønn, alder eller legning.  

 • Synliggjøre hvordan smidige ordninger i kommunene sikrer at barn som ikke har råd til å delta i idretten, får anledning til det.  

 • Tilby økt skolering av trenere og ledere i idrettslagene. Gode rollemodeller gir trygghet for barn og unge, og er en stor samfunnsgevinst. 
   
 • Legge til rette for å utdanne unge aktivitetsledere som benyttes på skoler og i idrettslag. Dette gir økt kompetanse for den enkelte og styrker ungdommens rolle i lokalsamfunnet.  

 • Legge til rette for økt kunnskap om og tiltak mot seksuell trakassering på idrettens område. 
   
 • Motivere ungdom til å starte opp selvstyrte treningsgrupper med variert treningstilbud i idrettslaget.  

 • Være en pådriver for at flere voksne og eldre skal få et aktivitetstilbud gjennom idrettslagene. 

Øvrige medlemmer 
Turid Williksen 
Roar Bogerud
 
Øyvind Thorsen (adm.)

Leder
Roar Bogerud
roar.bogerud@idrettsforbundet.no
91 69 30 61

Utvalget er Viken idrettskrets (VIK) idrettspolitiske faglige organ på området og rapporterer til styret. VIKs idrettspolitiske utvalg består av styremedlemmer, minimum arbeidsutvalget. Utvalget søker bistand hos det administrative idrettspolitiske teamet ved behov.

Utvalgets formål

 • Skal lede VIKs idrettspolitiske arbeid.
 • Skal utvikle VIKs posisjonsdokument.
 • Skal være VIKs førstekontakt med politikere.
   

Saksgang i utvalget

 • Når styret ser behov for etablering av idrettspolitisk posisjon for VIK sendes oppgaven til idrettspolitisk utvalg.
 • Utvikling av idrettspolitisk posisjon utvikles i idrettspolitisk utvalg.
 • Medvirkning fra andre utvalg, team og individer avklares fortløpende.
 • Bruken av idrettspolitisk posisjon iht. posisjondokumentet skal skje i samsvar med styrets vedtatte kommunikasjonsstrategi for VIK.

Øvrige medlemmer
Lise Christoffersen
Erik Unaas
Ingunn Hensel

Leder
Anita Hokholt Engh (Høland Idretts- og Ungdomslag)
anita.engh@tertitten.com 
91 71 44 93

Utvalgets ansvar og oppgaver
Utvalget er i samarbeid med administrasjonen blant annet ansvarlig for: 

 • Rådgivning og oppdatering ift. overordnet planverk for Viken idrettskrets.
 • Rådgivning og oppdatering om relevante saker i NIF og i Viken fylkeskommune.
 • Saksbehandling av innspill fra idrettsrådene og legge disse fram for kretsstyret.

Utvalget skal arbeide for 

 • At alle idrettsrådene har tilgang til nødvendige ressurser og arbeidsverktøy for sitt arbeid.
 • Relevante informasjonskanaler mellom kretsen og idrettsrådene. 
 • Relevante møteplasser for dialog mellom idrettsråd og mellom kretsen og idrettsrådene. 
 • Samarbeidsavtaler mellom idrettsråd og sin kommune. 
 • At alle IR deltar aktivt i kommunens arealplanarbeid for å sikre nødvendige areal til anlegg v. (her kan vi avklare grensesnitt/samarbeid mot anleggsutvalget)

Øvrige medlemmer
Arild Kristensen (Vestby IL)
Atle Strandos (Gol IL)

Leder
Anita Hokholt Engh
anita.engh@tertitten.com 
91 71 44 93

Mandat

Navn
Styret har besluttet å opprette et utvalg kalt Viken idrettskrets Paraidrettsutvalg, forkortet Viken IK PIU.

Formål

Utvalget er idrettskretsens idrettspolitiske organ overfor paraidrett, og skal belyse idrettens samfunnsutviklerrolle på regionalt- og kommunalt nivå. Utvalget skal bidra til å løfte paraidretten slik at alle som ønsker å drive idrett skal kunne få muligheten til det.

Ledelse og medlemmer

 • Paraidrettsutvalgets medlemmer velges/oppnevnes av kretsstyret.
 • Utvalgsmedlemmene bør bestå av representanter med geografisk spredning.

Paraidrettsutvalget skal bestå av:

 1. Minst ett medlem fra kretsstyret (utvalgsleder)
 2. Teamleder fra tilhørende team i administrasjonen
 3. Representant fra VIKs kurslærere innen paraidrett
 4. Offentlig tilknyttet fagperson innen fagfeltet
 5. 1-2 medlemmer tett tilknyttet aktive eller pottensielle utøvere
 • Utvalget må bestå av medlemmer av begge kjønn ihht. gjeldende lovnorm.
 • Medlemmene bør ha en særskilt interesse og kunnskap om paraidrett.

Mandat
Utvalgets handlingsrom ligger innenfor de til enhver tid ting- og styrevedtatte planer for virksomheten. Para står for og representerer det å stå likestilt/sidestilt med all annen idrett. Av den grunn skal paraidrettsutvalget samarbeide med de utvalg som trengs for å løse tiltak i handlingsplanen.

Eksempler på politiske tiltak utvalget involveres i:

 • Paraidrettsutvalget er den politiske påvirkningskraften rettet inn mot paraidrett i samarbeid med kretsstyret.
 • Være pådriver for å synliggjøre VIKs rolle innen para ut mot kommuner og interesseorganisasjoner.
 • Jobbe idrettspolitisk på lokalt, kommunalt og regionalt plan innenfor paraidrett.

Kommunikasjon

 • Utvalgsleder og medlemmer kommuniserer eksternt i henhold til VIKs
  kommunikasjonsstrategi og vedtak i styret.
 • Det er opprettet en Microsoft Teamsgruppe «paraidrettsutvalget» under kanalen IK30.invitasjoner som benyttes til kommunikasjon innad i utvalget. Kommunikasjon utenom Teamsgruppe går via team-/utvalgsleder.

Møtedeltagelse og hyppighet

 • Det gjennomføres to fysiske møter i året. Et møte per halvår.
 • Det gjennomføres digitalt møte ca. en gang per mnd.
 • Utvalgsleder og/eller teamleder kan kalle inn utvalget til møte om det er nødvendig ut over dette.

Oppfølging/rapportering

 • Representant fra administrasjonen fungerer som utvalgets sekretær når annet ikke er avtalt.
 • Møteagenda/referat ligger i Wiki under utvalgets kanal.

Økonomi
Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning etter statens satser.


Øvrige medlemmer
Jørgen Støttum
Isabel Bergerseter
Alexandra Hastings (adm.) permisjon ut 2021
Sigurd Roestad (adm.) vikar ut 2021

Leder
Lise Christoffersen
lise.christoffersen@stortinget.no
90 55 64 00

Mandat
Utvalget er Viken idrettskrets (VIK) idrettspolitiske fagorgan på området og rapporterer til styret.

 • Toppidrettsutvalgets (TU) primære oppgave er å bygg en kunnskaps-/ faktabank til støtte for styrey og administrasjonens politiske arbeid med styrking av toppidrettens rammebetingelser
 • TU skal også ivareta styrets løpende kontrakt med Olympiatoppen (Øst/Sør-Øst/Østlandet), for å sikre god kommunikasjon idrettskrets/OLT.
 • Bistå OLT i prosesser etter nærmere avtale.
 • Utvalget kan på egenhånd foreslå prosjekter/tiltak. Tiltakene må besluttes av VIK-styret før igangsetting.
 • Identifisere nøkkelfaktorer og fokusområder for å tydeliggjøre sammensetning og mandat for et eventuelt Toppidrettsutvalg 2021.

Økonomi
De til enhver tid gjeldene regler for utvalg i VIK er førende.

Organisering
Utvalget skal bestå av leder, nestleder, og tre medlemmer. OLT har to plasser i utvalget. Leder event. nestleder skal komme fra Vikens styre. Ved behov etableres det tidsbegrensede prosjektgrupper med spesialkompetanse for å sikre best mulig kvalitet i gjennomføringen.

Øvrige medlemmer
Åge Wedøe
Erling Strand
Jorunn Horgen

Leder
Emilie Karoline Karlsen
emiliekaroline@gmail.com
41 45 39 80

Medlemmer

 1. Ungdomsutvalgets medlemmer velges av kretsstyret. Medlemmene skal være idrettsengasjert ungdom tilknyttet idrettslag i Viken.
 2. Utvalgsmedlemmene bør bestå av minimum 2 medlemmer fra idrettslag i hvert av de tidligere idrettskretsene Buskerud, Østfold og Akershus.
 3. Ungdomsutvalget skal bestå av 6-9 medlemmer i alderen 15 til 26 år. Utvalgets medlemmer velges for ett (1.) år av gangen og følger skoleåret (for eksempel velges for 2020/2021).
 4. Én av de to unge representantene (u 26 år) som sitter i idrettskretsens styre (kretsstyret) skal oppnevnes som Ungdomsutvalgets leder.
 5. Utvalget må bestå av medlemmer av begge kjønn, med et minimumsantall på 2 fra hvert kjønn, og i størst mulig grad presentere mangfoldet i samfunnet. Medlemmene bør ha gjennomført Lederkurs for ungdom eller andre relevante kurs. Medlemmene får tilbud om og oppfordres til å delta på relevante kurs som idrettskretsen arrangerer.
 6. Utvalget skal velge en nestleder, og etter behov oppnevne andre relevante roller/ansvarsområder.

Ungdomsutvalgets oppgaver og ansvar

 1. Utvalget skal til enhver tid forholde seg til overordnet planverk for Viken idrettskrets.
 2. Det skal utarbeides en årlig handlingsplan for Ungdomsutvalgets arbeid.
 3. Medlemmene skal være synlige representanter og rollemodeller for idrettsungdom i Viken. Utvalget skal være de unges stemme i Viken idrettskrets.
 4. Utvalget kan fremme saker til idrettskretsens styremøter.
 5. Utvalget kan fremme innstilling av unge representanter til valgkomiteen.
 6. Utvalget skal etablere møteplasser og utvikle et nettverk for unge idrettsengasjerte i Viken idrettskrets. Dette innebærer blant annet en årlig Ungdomskonferanse.
 7. Bidra til å engasjere unge frivillige i IR, IL og SK.
 8. Bistå i oppstart av ungdomsutvalg i IR, IL og SK, samt følge opp nye og eksisterende ungdomsutvalg. F.eks. gjennom klubbesøk
 9. Delta på relevante samlinger/konferanser/etc. i regi av Norges idrettsforbund eller andre organisasjonsledd.

Kretsstyrets oppgaver og ansvar

 1. Å sørge for at det blir søkt om og satt av midler til Ungdomsutvalgets arbeid.
 2. Følge opp Ungdomsutvalgets arbeid i henhold til strategi og den årlige handlingsplanen.

Møtehyppighet

 1. Ungdomsutvalgets møteform og omfang avklares av utvalget selv etter at utvalget for perioden er satt. Ungdomsutvalget utarbeider egen møteplan, som inngår som en del av utvalgets handlingsplan. Idrettskretsens styre og/eller administrasjon kan innkalle Ungdomsutvalget til møter dersom dette er nødvendig.
 2. Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning m/bilag eller kmgodtgjørelse i tråd med statens satser. Ved bruk av bil, skal flere medlemmer reise sammen der det er mulig.

Møtedeltakelse

 1. Idrettskretsens rådgiver ungdom fra administrasjonen skal fungere som sekretariat for Ungdomsutvalget, deltar på alle møter og bistår Ungdomsutvalget i sitt arbeid.
 2. Medlemmer av Ungdomsutvalget kan møte på styremøter i saker som er aktuelle for utvalget og dets arbeidsoppgaver. Medlemmer fra utvalget kan f.eks. innlede i diskusjonssaker.

Rapportering og evaluering

 1. Idrettskretsens rådgiver Ungdom skal fungere som sekretær og er ansvarlig for at det sendes ut referat etter hvert møte i Ungdomsutvalget. Referat fra møtene sendes styreleder og organisasjonssjef.
 2. Ungdomsutvalget skal årlig utføre en selvevaluering av sitt arbeid og mandat, hvor resultatet oversendes idrettskretsens styre.
 3. Ungdomsutvalgets oppgaver og utførte aktiviteter gjennom året skal bli gjort rede for i idrettskretsens årsrapport.

Øvrige medlemmer
Katrine Bruberg Fredriksen
Amalie-Marie Hov Malkenes
Nora Kaalstad
Benjamin Revheim Hebnes
Madelen Selin Cengiz
Espen Næss
Andreas Haugen (VIK styret)