For å skape "Idrettsglede for alle i Viken" jobber Viken idrettskrets idrettspolitisk og gjennom en langtidsplan. Langtidsplanen ble vedtatt på Idrettskretstinget 24. oktober 2020, og idrettskretsens idrettspolitiske arbeid tar utgangspunkt i "Idretten vil!". Vår nye nettside "Viken idrettskrets mener" presenterer idrettskretsens syn innenfor noen viktige områder.

Viken idrettskrets langtidsplan 2020 - 2024

Visjon
Idrettsglede for alle i Viken!
Idrettsgleden er vårt viktigste bidrag til samfunnet. Idretten tilbyr et felleskap og betyr mye for mange. Vi skal arbeide aktivt utenom kjerneaktiviteten i idrettslagene for at flere kan delta og oppleve idrettsglede.

Virksomhetsidé
Vi skal samarbeide for å skape gode vekstvilkår for idrettens aktivitet og frivillighet.
Samarbeid er vår viktigste arbeidsmetode.

Verdier
Leken, Ærlig, Ambisiøs, Inkluderende

Hovedmål
Idrett slik at flere kan og vil!

Delmål

  • Livslang idrett
  • Bedre og tryggere idrettslag
  • Flere og bedre idrettsanlegg
  • Bedre toppidrett
  • Bærekraftig idrett

Effekter av langtidsplanen

• Langtidsplanen påvirker Vikenidrettens organisasjonsledd og enkeltindivider

• Økt fysisk aktivitet i befolkningen og organisasjonsutvikling er sammenfallende for alle delmål

• Effektene starter hos individet og organisasjonsleddet, men får betydning for hele samfunnet

• Bidrar til oppnåelse av bærekraftmålene

Viken idrettskrets mener
Viken idrettskrets mener at idretten gjør samfunnet bedre! Idretten er en viktig del av det norske samfunn, og nesten alle i landet har noen gang deltatt i idrettens aktiviteter. Idrettens størrelse og utbredelse gjør at den har en viktig samfunnsutviklerrolle.

Idretten bidrar til dialog, samskapning og samarbeid, som er viktige funksjoner i et levende demokrati. Det er idrettens samfunnsansvar å tilby fysisk aktivitet og idrettsglede på en faglig god og forsvarlig måte, mens idrettens viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn. Idretten ønsker derfor å være en viktig bidragsyter til økt fysisk aktivitet utover egen organisasjon.