Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett for eller med innvandrere?

Inkluderingssamling2016_kalender_612x345.jpg

I en undersøkelse AIK har gjennomført rapporterer idrettslagene i Akershus at det kun er 15 ‰ blant styremedlemmene som har minoritetsbakgrunn. Akershus er det fylket som har nest flest innvandrere i Norge med 15,8%. Men det synes ikke på styrenivå. Resultatet viser heller at det finnes et glasstak for innvandrere.

 

Akershus er det fylket, etter Oslo, som har flest innvandrere. Innvandrere utgjorde i 2017 15,8% av akershusbefolkningen. Den største gruppen innvandrere kommer fra Polen, deretter er land som Sverige, Litauen, Pakistan og Danmark. Det finnes ikke tall på hvor mange innvandrere, eller individer med minoritetsbakgrunn som er medlemmer av idrettslag i Akershus. I Oslo er det imidlertid gjennomført en undersøkelse om medlemskap blant minoritetsbefolkningen. I den undersøkelsen er minoritetsbefolkning definert som det å ha to utenlandsfødte foreldre.

Undersøkelsen viser at det i stor grad er jenter med minoritetsbakgrunn som ikke finner veien til et idrettslag.

Samtidig står det i Idrettspolitisk dokument at idretten skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Når samfunnet blir mer og mer mangfoldig, er dette noe idretten også må tilpasse seg dersom idretten i realiteten skal være for alle.

Vi speiler befolkningen og vi mener at vi er åpne og inkluderende - men ikke når det kommer til styreverv.

Idrettslaget mener i stor grad at medlemmene speiler lokalbefolkningen. Det er de minste idrettslagene som i større grad er uenig i påstanden. Samtidig er det disse idrettslagene som i større grad faktisk favner mangfoldet. Selv om det også blant dem er for liten andel av styremedlemmene som har minoritetsbakgrunn.

Tabell 1. viser i hvor stor grad idrettslagene mener at medlemmene speiler lokalbefolkningen. Undersøkelsen spør ikke om hvor mange av medlemmene som har minoritetsbakgrunn. Det finnes det ikke register på, og vil være en umulig oppgave. Det en imidlertid vet, er hvor mange i styret som har minoritetsbakgrunn.

Tabell 1.
Hvor godt mener idrettslagene at de speiler lokalbefolkningen?
 


Tabell 2. viser at: Av totalt 1121 styreverv i de 173 idrettslagene som besvart undersøkelsen, er det kun 17 styreverv som innehas av personer med minoritetsbakgrunn. Det er 15‰ (promille) av totalt antall styreverv. 

Tabell 2.
Antall styremedlemmer med minoritetsbakgrunn


Åpent og lukket
Alkoholbruk kan virke ekskluderende for både eksisterende og nye medlemmer. Det kan derfor være nyttig for idrettslaget å diskutere hvilke rammer en skal ha for bruk av alkohol. Jon-Håkon Schultz på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, har vist at norsk ungdoms drikkekultur virker hemmende på integreringen.

Tabell 3 viser at det er stor konsensus om åpenhet. De aller fleste idrettslag mener at de i svært stor grad er åpne og inkluderende. Men når 80 av de 173 idrettslagene ikke har retningslinjer for bruk av alkohol kan det, selv om det ikke er noen store problemer i idrettslaget, virke ekskluderende.

Tabell 3.
Idrettslag med retningslinjer for alkoholbruk

 

Inkludering i idrettslag
Akershus idrettskrets deltar i det nasjonale tiltaket «Inkludering i idrettslag». Det er mulig for idrettslag som ønsker å bli bedre på å jobbe med inkludering å søke midler fra ordningen. For inneværende år har AIK fordelt i overkant av én million til arbeidet med inkludering.

Søknaden for neste år åpnes i desember/januar. De idrettslag som ønsker å få tilsendt informasjon kan ta kontakt med johan.conradson@idrettsforbundet.no

Om spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble sendt ut per e-post til samtlige idrettslag i Akershus. Ved idrettsregistreringen for 2016 var det 641 idrettslag med 10 eller flere medlemmer. Blant dem var det 173 besvarelser. Dette gir en svarsprosent på 27 %. Det var ikke noe større forskjell på besvarelsene mellom de ulike grupperingene, med to unntak. Idrettslag som oppgitt at de har mellom 101 - og 250 medlemmer og de med flere medlemmer enn 1000, har flere besvarelse enn gjennomsnittet.

Tabell 4. Idrettslag som har oppgitt at de har mellom 101 - og 250 medlemmer og de med flere medlemmer enn 1000, har flere besvarelser enn gjennomsnittet.

Tabell 4.
Antall idrettslag per størrelse