Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Lovhefte_nyhetssak_612x345.jpg

Visste du at det må være styremedlemmer av begge kjønn i styret? Eller hva som skal til for å endre loven i idrettslaget? Her får du svar på de ti vanligste spørsmålene vi får innen lov og organisasjon.

 

1.     Må det velges styremedlemmer av begge kjønn?
Ja, ved valg/oppnevning av styret i et idrettslag skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, og dersom mer enn tre personer blir valgt/oppnevnt i styret skal det velges minst to personer fra hvert kjønn. Krav om kjønnsfordeling gjelder også ved representasjon til årsmøte/ting. (NIFs lov §2-4(1)).

Ved valg/oppnevning til styret i strid med bestemmelsen skal styret innen én måned etter årsmøtet, innkalle til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Medlemmene i det aktuelle styret blir sittende til nytt valg er gjennomført og nytt styre er valgt. (NIFs lov §2-4 (2)).

2.     Hvem er valgbar til styret?
For å være valgbar til å sitte i et styre i et idrettslag må vedkommende ha fylt 15 år og vært medlem i idrettslaget i minst én måned. Dette gjelder også dersom en person oppnevnes som representant til årsmøte, (NIFs lov §2-5). For å være valgbar må vedkommende også oppfylle medlemsforpliktelsene i NIFs lov §10-4: 

  • Akseptere og overholde idrettslagets og overordnedes organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

3.     Hvilke saker skal behandles på årsmøtet?
Årsmøtets oppgaver etter lovnorm for idrettslag §15 er:
1.     Godkjenne de stemmeberettigede.
2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.     Behandle idrettslagets årsberetning.
5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.     Behandle forslag og saker.
7.     Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift.
8.     Vedta idrettslagets budsjett.
9.     Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10.   Foreta følgende valg:
a)     Leder og nestleder
b)     Styremedlem og varamedlem ihht. idrettslagets egen lov
c)     Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
d)     To revisorer
e)     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f)      Valgkomité, med leder, to medlemmer og ett varamedlem

4.     Når skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte?
Ekstraordinært årsmøte kalles inn av styret i idrettslaget. Møtet skal kalles inn med minst 14 dagers varsel etter:

a)     Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b)     Vedtak av styret i idrettslaget.

c)     Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d)     Skriftlige krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle sakene som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling. (Lovnorm for idrettslag §17)

5.     Når er det behov for politiattest?
For å sikre et trygt og godt miljø i idretten kreves det at alle som har et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med funksjonshemming skal fremvise ren politiattest. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om personen får lønn for arbeidet eller ikke, altså både for ansatte og frivillige i idrettslaget. Kravet om politiattest gjelder kun for personer over 15 år. Ansvaret for innhenting og oppfølging av politiattester i idrettslaget er lagt til hovedstyret i klubben.

6.     Hva er reglene for lovendring i idrettslaget?
En lovendring vedtatt av idrettslaget kan kun foretas ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Er lovendringen som følge av endringer i NIFs lov trer den i kraft straks. Er lovendringen vedtatt av idrettslaget må den godkjennes av idrettskretsen før den trer i kraft. For å unngå motstrid med NIFs regelverk, kan idrettskretsen pålegge nødvendige endringer av loven før den godkjennes. (Lovnorm §21)

7.     Hvordan søker man medlemskap i NIF?
Søknad om medlemskap i NIF sendes idrettskretsen som innhenter uttalelse fra idrettsrådet og aktuelle særforbund. Idrettskretsen treffer avgjørelsen om opptak i NIF og godkjenning av navn.

Andre krav som må være oppfylt for at laget skal opptas ifølge NIFs lov §10-1(2):
§   Ha til formål å drive idrett som er godkjent av Idrettsstyret
§   Være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer
§   Forplikte seg til å overholde NIFs lov
§   Ha et navn som er i samsvar med forskrift om navn på idrettslag
§   Ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NIF og andre organisasjonsledd i NIF

 

8.     Hva er retningslinjene for bruk av lagkasser?
Ved bruk av lagkasser skal det alltid opprettes en bankkonto som står i idrettslagets navn. Det skal ikke brukes private bankkontoer ved disponering av idrettslagets midler. I tillegg skal bankkontoen disponeres av minimum to personer i fellesskap for å forsikre at det alltid er to som signerer alle utbetalinger i idrettslaget. (Lovnorm for idrettslag §12)

9.     Hva er retningslinjene for dugnad?
Dugnadsarbeid er en viktig ressurs for alle idrettslag for å sikre gode aktivitetstilbud. Alt arbeid gjennom dugnad er frivillig arbeid og idrettslaget kan ikke pålegge medlemmer eller ikke-medlemmer (foreldre) å delta på dugnad. Det kan heller ikke ilegges bøter eller pålegges «dugnadsavgift» til medlemmer som velger å ikke delta på dugnad. Idrettslaget beslutter selv om medlemmer som deltar på dugnadsarbeid skal få reduksjon i utgifter knyttet til aktiviteten i idrettslaget (for eksempel treningsavgift).

Loddsalg regnes også som dugnad og de overnevnte retningslinjene gjelder også her. I tillegg skal ikke loddsalg foretas av barn under 15 år dersom det omsettes for mer enn 150 000 kr ifølge forskrift til lov om lotterier §6 nr.7. NIF anbefaler likevel at idrettslagene følger aldersgrensen selv for lotterier med lavere omsetning.

10.        Hvordan oppløses et idrettslag?
For å oppløse et idrettslag må et forslag om dette først behandles på ordinært årsmøte og bli vedtatt med minst 2/3 flertall. Deretter må det innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning av et idrettslag vil de overskytende midlene tilfalle et formål som er godkjent av idrettskretsen.