Hvordan søke om midler til pilotprosjekt

Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo IK har fått midler av Sparebankstiftelsen DNB for å involvere idrettslag/idrettsråd i piloter rundt utvikling av klubbhus/uteområder.

Pilotene har som formål å bidra til å knytte ekstern kompetanse til idrettslag/idrettsråd i tidligfasen.   

Idrettslag som har en idé om å utvikle sitt klubbhus, og/eller sitt uteområde, der en tenkt transformasjon har til hensikt å legge til rette for flere aktiviteter og en mer inkluderende og naturlig møteplass. Nye klubbhusprosjekter med eventuelt tilhørende uteområder kan også søke om midler til sitt pilotprosjekt. 

FUTT-prosjektet skal bidra til å skaffe idretten erfaring i hvordan en kan utvikle tidligfasen/idéfasen i anleggsprosjekter knyttet til klubbhus / uteområder. Hvordan gjennomføre gode medvirkningsprosesser og utvikle dagens klubbhus til mer fremtidsrettede aktivitetshus med fremtidens behov og krav.  

De samarbeidende idrettskretsene spesifikt å støtte pilotprosjekter (helt spesifikt Idéfasen og fram til skisseprosjekt 2.1, se SIAT-modellen lenger ned, figur 1). 

Alle idrettslag/idrettsråd i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark kan søke om midler til piloter. 

Oslo IK med egen ordning for sine idrettslag. 

 • Runde 1: Frist 27. mars 
 • Runde 2: Frist 15. november 

Potensielle søkere kan oppnå en tildelingssum på 50.000–200.000 NOK, avhengig av tilgjengelige rammer og prosjektets innhold/kompleksitet.  
 
Innenfor prosjektperioden til FUTT har vi kun finansiering til et begrenset antall piloter.  De som ikke blir plukket ut som piloter, oppfordres til å søke stiftelser selv. Noe av målet med prosjektet er å bidra til nytenking og innovasjon. Sparebankstiftelsen DNB forventer også at det vil komme flere søknader rundt tidlig fasen når de selv har ønske om dette. Du kan eventuelt søke stiftelsen direkte her: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/#soknadsportalen/home 
 
Sparebankstiftelsens kontaktpersoner er:  

Sindre Rønning (91758464)  - sindre.ronning@sparebankstiftelsen.no og  

Steinar Sæthre (97676460) - steinar.sethre@sparebankstiftelsen.no 

Det kan søkes om støtte til pilotprosjekter til utvikling av morgendagens klubbhus/aktivitetshus innen følgende kategorier:  

 1. Ombygging/rehabilitering av eksisterende klubbhus, der en ønsker og kun gjør tilpasninger innvendig, eks. omgjøring av rominndeling m.m.  
 2. Tilbygg til klubbhus, enten alene, eller i kombinasjon med pkt. 1.   
 3. Nye klubbhusprosjekter som må utvikles videre.  
 4. Uteområder: I tillegg kan det, alene, eller i kombinasjon med 1, 2 eller 3, bli søkt om penger til å skape utvikle et innbydende og aktivitetsrettet uteområde rundt klubbhusene.  

 

Det vil legges vekt på innovasjon/nytenkning ift. å svare på dagens/fremtidens, utvikling av nye aktivitetsformer og møteplasser, flerbruk/sambruk og bærekraft.  

Prosjektet har som formål å utvikle idrettskretsenes og idrettslagenes kompetanse om tidligfasen (mulighetsstudier). Det er derfor startet et samarbeid med  

HRP Idrett og Backe Idrettsbygg 

Kontaktperson HRP Idrett:
Espen Vindheim
evi@hrpas.no - 922 82 966 - prosjektleder

Kontaktperson Backe idrettsbygg:
Mads Roser
mads.roser@backe.no - 990 15 636 - prosjektutvikler 

Idrettskretsene ønsker gjerne at idrettslag benytter seg av deres kompetanse, da de er solide og kompetente aktører i bransjen, og er dyktige på både A-Å i en anleggsprosess. Vi har som mål å tilgjengeliggjøre erfaringer i prosjektet, og bruke dette ovenfor andre idrettslag/idrettsråd som ønsker å utvikle klubb og uteområder i fremtiden.  

Vi ser imidlertid at lokale idrettslag/idrettsråd også kan ha mange gode kontakter lokalt. Vi åpner for at det kan velges egne andre eksterne samarbeidspartnere hvis det er ønskelig, så lenge kvalitetselementet ved prosjektet vil ivaretas. 

Midlene skal benyttes til arbeid med å drive gode prosesser, fra prosjektets idèfase og frem til et skisseprosjekt foreligger (se figur 1 nedenfor, utarbeidet av SIAT, fra 1.0 idèfase og fram til 2.1 skisseprosjekt).  

image96xkg.png
Listen er ikke uttømmende, men fokuset i piloten er å svare opp følgende spørsmål i form av gode prosesser:  

 • Hvilke utfordringer/problemer er overordnet som ønsker løst for det enkelte prosjekt?  
 • Her må ideer kartlegges  
 • God brukerinvolvering/medvirkningsprosesser må gjennomføres.  
 • Hvilke behov/hvilken utfordring ønskes løst gjennom foreslått prosjekt?  
 • Hvordan oppnå gode løsninger for universell utforming?  
 • Hvordan lage/utvikle et aktivitetshus med gode miljø- og klimaløsninger?  
 • Med bakgrunn i den gode prosessen (ovenfor):  
 • Hvordan skal grovprogrammeringen av prosjektet/bygget være?  
 • Utarbeidelse av tegninger (3D-tegninger) vil bidra til å visualisere ideen.  
 • Utarbeidelse av enkle kostnadskalkyler, mulige inntektskilder og potensielle finansieringsløsninger, slik at en får ferdigstilt et skisseprosjekt.

Etter dette pilotprosjektet, og idefasen og skisseprosjektet er ferdigstilt, må pilotene (de enkelte prosjektene) selv stå for kostnader til videre arbeid og realisering av forprosjekter/detaljprosjektering, realisering og drift av sine prosjekter.  

 

 • Idrettskretsene gis mulighet til å vise frem prosjektmateriell og utarbeidede tegninger i relevante fora. For eksempel på egne nettsider, i samlinger og andre møter tilknyttet prosjektet «Fra Klubbhus til aktivitetshus».

 • Idrettslag som skal delta på erfaringssamling og presentere sitt prosjekt.  

 • Sluttrapportering på bruk av midler gjøres til «din» idrettskrets. 

 

Når prosjektet eventuelt har fått tilsagn om støtte så utbetales tildelt beløp i sin helhet. 

 • Oversikt over idrettslag som har mottatt støtte i runde 1 
 • Oversikt over idrettslag som har mottatt støtte i runde 2 

De ulike kretsene vil forberede sak til sine respektive styrer/utvalg. Administrasjonen i kretsene skal koordinere søknader på tvers av fylkesgrenser og forsøke å hensynta at vi ender opp med å støtte prosjekter med en viss variasjon, om mulig. 
 
Disse fatter beslutning om tildeling i sin krets: 

 • Innlandet – kretsstyret 
 • Vestfold og Telemark – kretsstyret 
 • Oslo - kretsstyret 
 • Viken idrettskrets – anleggsutvalget 

Idrettskretsene vil benytte idrettslag i å inspirere andre idrettslag. Det vil legges opp til møteplasser her, og her kan en også lære av andre som har utviklet idrettsanlegget sitt.

Finn inspirasjon om referanseanleggene her. 

Idrettskretsene tilbyr klubbutviklingsprosesser for sine idrettslag. Uavhengig om en får midler til pilotprosjekter via FUTT eller ikke, kan idrettslag som ønsker å kjøre en prosess på bl.a. aktivitets og anleggsutvikling. Dette kan idrettslag kontakte sin respektive idrettskrets om. I en slik klubbutviklingsprosess så kan det bli synliggjort hva klubbens reelle behov knyttet til klubbhuset/uteområdet er, og kan være et første steg mot å skape et vellykket anleggsprosjekt. 
 
Ta kontakt med din krets her: 

 

André Hansen
André Hansen
Viken

Jørn Skjærvik
Jørn Skjærvik
Innlandet

Robert Gausen
Robert Gausen
Oslo

Fredrik Ødegaard
Fredrik Ødegaard
Vestfold og Telemark