Hvordan kan man skaffe finansiering?

Idrettskretsene har fått 7.5 millioner til å legge til rette for mer futt i idrettslagenes allerede futt-rike lokaler. I det store bildet er dette 1250 kroner per idrettslag, så hvordan skal vi lykkes?

I dette prosjektet er det ikke tenkt at de 7.5 millioner kronene skal være deles videre ut. De er ment til å bruke ekstern kompetanse til å finne noen pilot-prosjekter som igjen kan gi inspirasjon til andre idrettslag som ønsker å gjøre noe av det sammen. 

Futt-prosjektet er til for å rette mer søkelys på forprosjektsfasen. Bygger vi de riktige anleggene? Får vi maks utbytte av arealene vi benytter oss av? Her finnes det enormt med kompetanse, men den kompetansen koster ofte penger. Penger idrettslagene nødvendigvis ikke har. 

Derfor, ved å sette mer fokus på dette, er ønsket å skape flere gode prosjekter. Et godt prosjekt krever ofte en forprosjektsfase som er gjennomtenkt. Derfor har Sparebankstiftelsen DNB nå stilt seg positiv til å delta i en enda tidligere fase enn før, med andre ord oppfordrer vi idrettslag som ønsker å bruke noen kroner på en forprosjektsfase å søke Sparebankstiftelsen DNB om dette.

Når forprosjektsfasen er gjennomført sitter man fort på konkrete tegninger og planer for et prosjekt, hvor man utnytter midler og areal på best mulig måte. Dette resulterer med andre ord veldig ofte i gode prosjekter. Samtidig ønsker Sparebankstiftelsen DNB og andre stiftelser seg enda bedre prosjektsøknader til seg! Forklart på en annen måte kan man søke midler til et prosjekt to ganger hos stiftelser, både i en forprosjektsfase, men også når selve prosjektet skal realiseres. Her ligger det midler!

Nb! Flere idrettsråd har nå arbeidet frem gode finansieringsordninger for idrettslagene. Mange kommuner stiller nå med kommunal lånegaranti som bidrar til gunstige lånebetingelser for idrettslag. Det samme gjelder når du søker spillemidler som idrettslag. Her forskutterer flere kommuner spillemidlene når fylket har godkjent søknaden. Viken idrettskrets har utarbeidet denne oversikten for hva som gjelder i din kommune i nevnte fylke.