Råd og veiledning

Satsingsområdet for inkluderingsarbeidet.

Viken idrettskrets ønsker fokus på de gode løsningene for effektiv og bærekraftig inkludering med kvalitet. De tidligere idrettskretsene har hatt ulike roller innen dette feltet og Viken idrettskrets vil bruke året på å evaluere og få grunnlag til å legge frem en sak for styret om smarte veivalg i inkluderingsarbeidet fremover.   

Det er store variasjoner fra kommune til kommune og behovene er ulike. Likheten er at det over alt i Viken er plass til flere medlemmer som kan oppleve idrettsglede med oss. Idrettskretsen har en intensjon om å være et ressurssenter for idrettslag som ønsker å inkludere ved å bygge faglighet og dele erfaringer og styrke overordnede strukturer og rammevilkår. I tillegg vil idrettskretsen koordinere, støtte og styrke idrettsrådets rolle i inkluderingsarbeidet.   

Idrettskretsen deler arbeidet inn i fem kategorier:  

 • Universell inkludering gjennom aktivitet for alle barn og unge i skolen og fritidsordninger   
 • Målrettet inkludering rettet mot spesifikke barrierer:  
 • Økonomisk barriere  
 • Minoritets jenter  
 • Aktivitetsguide  
 • Ungdom som trenere, dommere og ambassadører med lønn  

Alle idrettens prosjekter skal henge sammen og styrke arbeidet "Idrettsglede for alle". Idrettskretsens modell for Livslang idrett og de helhetlige tankene rundt Aktive lokalsamfunn innebærer universell inkludering. Det vil si nærmiljøer der idrettslaget tar et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Ved at idrettslagene tilbyr aktivitet i skoletiden bidrar det til aktivitetsglede for alle. De bygger broer mellom skole og fritidsaktiviteter og gir barna et fundament av fysiske ferdigheter som de kan ta med seg på veien videre i et aktivt liv.  

NIF har spilt inn at det er behov for ekstra midler for å sikre at barn i familier med dårlig råd får lik mulighet som andre til å delta i idretts- og annen fritidsaktivitet. NIF jobber med en tekniske løsninger som gjør det lett tilgjengelig for brukerne, ivaretar barns mulighet til selv å velge fritidsaktivitet og lett kan brukes av de frivillige organisasjonene som står for fritidsaktiviteten. Ordningen skal ivareta og støtte opp om frivillighetens kontroll over egne medlemsdata, valg av og mulighet til å utvikle digitale løsninger. Betalingsløsningen «Idrettens Aktivitetskonto» skal gjøre det enklest mulig for medlemmer, idrettslag og offentlige myndigheter å bruke Fritidskortet og fordele midler. NIF jobber med å gjøre verktøyet kompatibelt med AiA, Friskus og andre fritidskort- apper.  

Idrettsrådene og idrettskretsen må bidra med å spre informasjon, koble seg på koordinator/prosjektleder i kommunen, andre kommunale aktører og NAV. De skal delta i NIFs erfaringsutvekslingsmøter og dele erfaringer gjennom dialog med ulike bidragsytere og andre som blir berørt.  

I rapporten fra om Inkludering i idrettslag publisert av Kulturdepartementet i 2020 kom det blant annet jenter, og særlig med minoritetsbakgrunn, har økt behov for tilrettelegging for økt trygghet, tillit og tilhørighet. Her er en oppsummering med noen tips.

Særskilt for jenter 13-19 år

 • Godt jentemiljø i klubben og at jentene kan trene i egne grupper
 • Trygge miljøer med fokus på det sosiale
 • Kvinnelige trenere/instruktører og forbilder med samme bakgrunn i idrettslaget
 • Jentene må ha medvirkning og medbestemmelse i innholdet og kjenne mestringsfølelse
 • Rekruttert av venninne eller rollemodell
 • Noen jenter trenger særskilt tilrettelegging som klesplagg og garderobefasiliteter
 • Familiene må kunne stole på idrettslaget og trenerne, så informasjon til foreldrene er viktig

(Kilde: NIF)

Aktivitetsguiden er et tilbud i som hjelper barn og unge og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, idrettslaget og offentlige instanser. Gjennom oppsøkende virksomhet og praktisk bistand ut ifra familiens behov, skal aktivitetsguiden hjelpe barn og unge inn i et passende idrettstilbud.  

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer, og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden legger til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper Aktivitetsguiden familien med å finne en løsning, ofte i samarbeid med idrettslaget eller bydelen.    

Guidene snakker ulike språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål. 

Ung medbestemmelse er nøkkelen i ungdomsløftet, slik at ungdom kan ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Den beste læringsarenaen for de yngste lederne er i eget idrettslag. Idrettslagene trenger støtte til å lære hvordan man identifiserer, utdanner, motiverer og følger opp de unge lederne og/eller trenerne. Lønn er en viktig faktor for å involvere, anerkjenne og ivareta de unge og engasjerte i idrettslaget. Det kan bidra til at de selv skaper den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg, i sitt eget lokale og sosiale miljø. Det er mye inkludering i å tilrettelegge for et mangfold av unge trenere, instruktører, dommere og ambassadører i idrettslaget.  

Ungdomssatsingen i Viken idrettskrets – VIK UNG er en naturlig kobling til dette arbeidet.
Les mer her.