Søknadskriterier

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å få flere barn og unge til å prøve ut aktivitetstilbud i idrettslaget. Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som ellers hindrer deltakelse.

Søknadsfristen er 1. februar hvert år

 • Ukentlig idrettstilbud
 • Idrettstilbud over en kort periode
 • Åpen hall
 • Ferietilbud eller engangstilbud
 • Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen
 • Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag

Krav til tiltaket:  

 • Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for klubbens medlemmer 
 • Tiltaket skal ha en lav kostnad 
 • Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærheten av bomiljøene det rekrutteres fra 
 • Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over 
 • Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak

Hvilke kostnader dekkes:  

 • Lønn til instruksjon (Anbefaler en timelønn som ikke overstiger 250 kr i timen) 
 • Lønn til administrasjon (VIK anbefaler max 10% av tildelt sum) 
 • I stedet for utbetalt lønn kan en god løsning være å la klubbens medlemmer jobbe dugnad på aktivitetene og at pengene da går til klubben 
 • Felles utstyr 
 • Smittevern
 • Anleggsleie 
 • Markedsføring 

Hvilke kostnader dekkes IKKE:  

 • Treningsavgift/medlemskap til enkeltpersoner 
 • Bevertning 
 • Personlig utstyr 
 • Premier eller gaver 
 • Tiltak/arrangementer av ren sosial karakter

 • Informasjon om idrettslaget
 • Kontaktinformasjon på ansvarlig søker og styreleder
 • Har dere inkluderingsansvarlig?
 • Har instruktørene politiattest?
 • Hvordan samarbeider dere med andre?
 • Hva er planen for å lykkes med inkluderingsarbeidet?
 • Hvordan markedsfører dere tiltaket
 • Tiltak- Ett skjema per tiltak
 • Navn på tiltaket og type aktivitet og målsetning og målgruppe
 • Kostnader
 • Søknadssum
 • Hvilken tidsperiode skal tiltaket foregå?

Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med følgende retningslinjer for tildelingen:   

 • Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer for å delta i aktiviteter i regi av idrettslag, og tiltak som er rettet mot å øke innvandreres og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.  
 • Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.  
 • Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktivitetene kan dekkes av inkluderingsmidler. Dette er likevel begrenset til kostnader knyttet til instruksjon, nødvendig aktivitetsutstyr (felles/til utlån), anleggsleie, markedsføring og administrasjon. Hovedvekten av støtten skal brukes til å fremme aktivitet. Utgifter til anleggsleie, markedsføring og administrasjon holdes på et minimum, det er merkostnader for inkludering som dekkes.  
 • Lønn til instruktør bør stå i forhold til den enkelte instruktørs erfaring og alder, samt lønnsnivå på andre instruktører i idrettslaget. Lønn til aktivitetsguider kan også inngå i ordningen.  
 • Midler til utstyr skal utelukkende gå til idrettsutstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten på et nybegynnernivå. Utstyret skal forbli i idrettslagets eie, og være til fritt utlån og bruk av deltagere i prosjektet. Det er ikke anledning til å drive utleie og videresalg av utstyr.   
 • Det skilles på tildeling til Barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn.   
 • For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Tildelingen skjer til idrettsråd. Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens størrelse.  
 • Tilskuddsmottakere som mottar over 25.000 kroner skal følges opp via samtaler mellom Viken idrettskrets og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt kjennskap om arbeidet lokalt, og for tilskuddsmottakere å få anledning til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger. 

Besvare et elektronisk rapporteringsskjema som blir sendt på mail fra NIF - Frist: 31.desember  

Vi anbefaler alle klubbene å føre prosjektregnskap for midlene dere får fra tilskuddsordningen Inkludering i IL.

Det er viktig at du noterer ned antallet deltakere som har deltatt på treningene eller arrangementet, fordelt på kjønn og aldersgruppe (6-12 år og 13-19 år). I tillegg må det rapporteres på blant annet om grad av måloppnåelse og i hvilken grad overnevnte tiltak fører til deltakelse og medlemskap av målgruppen.

Viken IK er opptatt av at midlene går til å støtte aktivitet for flest mulig. Vi ber om at idrettslaget umiddelbart gir beskjed dersom det skjer endringer i prosjektet som påvirker gjennomføringen og behovet for tilskudd. Vi ønsker å omfordele midler hvis noen prosjekter starter i mindre omfang enn planlagt eller ikke blir startet i det hele tatt.