Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs

Kurstilbud 2017 16 9.jpg

Østfold Idrettskrets tilbyr mange forskjellige kurs og temakvelder. Hvor trenger dere påfyll ekstra kompetanse?

 

Våre kurs og temakvelder er oppdaterte og relevante for idrettslaget.

Ta en titt i menyen under her, bestill kurset hos Frode Jensen i ØIK, og få ny inspirasjon i idrettshverdagen.

  Se oversikt over kurs eller ta kontakt med din nærmeste idrettskrets

  Fordi barna fortjener det!
  I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

  Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

  Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 
  Et 16 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

  Målgruppe
  Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

  Elever i videregående skole
  Landslaget for fysisk fostring og NIF har etablert et samarbeid med videregåendeskoler idrettsfag, og flere idrettslinjer gjennomfører aktivitetslederkurs barneidrett i samarbeid med idrettskretsene. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Kurset er på 16 timer og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 6 timer ( 2 timer teori og 2 timer med praksis i sal med kurslærer)
  3. Hva kjennetegner en god aktivitetsleder? 4 timer ( 2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
  4. Praktisk gjennomføring av økt 3 timer (3 timer praksis i sal med kurslærer)

  Målgruppe
  Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. Idrettskretsen er ansvarlig for å koordinere aktivitetslederkurset. Se også www.idrettskurs.no

  Fagboken Barneidrettstreneren kan kjøpes hos www.idrettsbutikken.no og er utgitt på idrettsforlaget Akilles. Veilederheftet til kurset kan bli tilsendt ved å rette henvendelser til barneidrett@idrettsforbundet.no

  Last ned: Brosjyre - Aktivitetslederkurs(pdf)

  Startmøte

  En engasjerende og motiverende prosess der klubben og dens medlemmer settes i sentrum.

  Målet med møtet er å bli bedre kjent med flere i klubben, bli bevisste på hva klubben er gode på i dag og se om det er konkrete tiltak som kan få klubben til å fungere enda bedre. Vi vil involvere flere til å delta i det som skjer i klubben.

  Hvem bør delta?

  Startmøtet gjennomføres med alle som ønsker å bidra til å utvikle klubben, Her inviteres både styret, trenere, frivillige og andre ressurspersoner som er tilknyttet klubben.

  Hva skjer på møtet?

  En veileder vil bistå til å få kartlagt hvordan deltakerne opplever dagens situasjon og hva de mener kan fungere enda bedre? Veilederen vil gi tips om muligheter for å gjøre noe med behov som signaliseres. Klubben får mer innsikt i relevante kompetansetilbud, prosesser og verktøy som klubben kan benytte.

  Alle deltakerne på møtet vil kunne si hva de mener og foreslå forbedringer dersom det er behov. Sammen vil deltakerne til slutt foreslå konkrete fremdriftsplaner på ting som ønskes gjennomført.

  Temaer

  v  Velkomst og presentasjon av alle deltakerne

  v  Hvordan oppleves klubbens situasjon i dag?

  v  Hva bør vi gjøre for å få klubben til å fungere enda bedre?

  v  Foreslå konkrete forbedringstiltak

  v  Lage tiltaksplan

  v  Avtale oppfølging av møtet

  Hvor lang tid tar en prosess i klubbutvikling og hva koster dette?

  Klubben må sette av fire timer og ordne et sted å være. Litt bevertning kan være med å skape en enda bedre prosess. Prosessen er gratis.

  Hva trengs av forberedelser fra din klubb?

  Gjør nødvendige avklaringer med veilederen som kommer.

  Det blir best effekt av møtet når mange deltar. Klubben må derfor sende invitasjon direkte til alle som de ønsker skal delta. Legg gjerne informasjon om møtet på klubbens hjemmeside, heng opp på tavle i klubbhuset eller bruk andre informasjonssteder til medlemmene.

  Oppfordre alle som inviteres til å tenke gjennom: Hvordan vil jeg at klubben skal være i framtiden?

  Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

  Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Alle idrettskretsene og flere særforbund leverer kurset. Kontakt klubbens idrettskrets eller særforbund for mer informasjon om kurset, eller se hvilke kurs som er planlagt på www.idrettskurs.no.

   

  Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.  

   

   

   

  Denne teksten: Besøket vil foregå i klubbens egne lokaler og klubben bestemmer tid og sted.


  Agenda for et slikt besøk kan være:
  * Hvem og hva gjør ØIK
  * Hva kan ØIK tilby av kurs, prosesser og konferanser
  * Hva er status i deres klubb
  * Hvilke kompetansebehov har deres klubb?
  * Hvilke utfordringer har klubben?
  Ta kontakt med undertegnede for videre avtale om besøk.

  Allidrett for ungdom er en støtteordning hvor idrettslag kan søke om midler til å sette i gang et variert lavterskel aktivitetstilbud for ungdom.

  Les mer om Allidrett for ungdom her.

  En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom leik og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. If er hovedsamarbeidspartner med NIFs idrettskoler.

  Hovedmål:
  Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 12 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.
  Delmål:
  Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
  Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.
  Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
  Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
  Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
  Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

  Last ned brosjyren: Idrettsskole for barn (2012) - Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole

   

   

   

   

  Deltakelsen på idrettsskolene utgjør i overkant av 10 prosent av totalt 500.000 medlemskap i idrettslag i samme aldersgruppe. I 2007 var det cirka 800 aktive idrettsskoler fordelt på 19 idrettskretser. Gledelig er det at nesten like mange jenter som gutter deltar på idrettsskolene - 26.000 jenter og 30.000 gutter. Barn mellom 6 og 8 år utgjør den største deltakergruppen for begge kjønn. For mange barn er idrettsskolen det første møtet med idretten. Det er derfor svært viktig at barna møter et tilpasset tilbud av god kvalitet.

  NIF ønsker å stimulere til at:
  Flere idrettslag starter opp idrettsskole for barn
  Flere idrettslag videreutvikler sin idrettsskole

   

  Søk støtte til idrettsskole

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år.

  Oppstartsstøtte
  NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.
  Beløpene er som følger:
  Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn 
  Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn

  Utviklingsstøtte
  Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:
  • Utvidelse i alderstrinn
  • Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole/SFO).
  • Inkludering av barn med funksjonshemminger eller andre særskilte behov. 
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.* 
  • Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr ute-aktiviteter hele året.
  • Oppstart av idrettsskole som har ligget nede.
  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

  * Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

  Hvordan søke oppstart- eller utviklingsstøtte?
  Det er utarbeidet et søknadsskjema (se lenger nede) som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte. Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan - evt. henvises det til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).

  Søknadsprosedyre:
  Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og vurdering. 
  Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende kriterier. 
  Innstilles søknaden til avslått, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden. 
  Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
  NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått før en eventuell støtte betales ut.
  Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database. 
  NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.
  Det kan søkes hele året - forventet behandlingstid er 3-6 uker.

  Søknad - idrettsskoler for barn:
  https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=13

   

  Diplomer til bruk på idrettsskolen

  Norges idrettsforbund har laget et diplom som kan brukes til barn på idrettsskolen i ditt idrettslag.

  Dette er et redigerbart PDF-dokument, så det er mulig å fylle ut før man skriver ut. 
  Bokmål:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn
  (Den svarte kan egne seg dersom dere ønsker å skrive ut diplomet på et farget ark.)

  Nynorsk:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn
  Vi anbefaler dere å skrive ut diplomet på et papir som kalles "silk 170 gram."

   

  Kriterier for å bli en godkjent idrettsskole

  1. Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte idrettsskole for barn under 6 år, men er ikke stønadsberettiget da.

  2. Opprettelse av idrettsskole som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.

  3. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves.

  4. Ansvarlig for idrettsskolen skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett og sørge for at de har gyldig politiattest.

  5. Barna skal få prøve seg på minst 3 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal leik og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i idrettsskoletilbudet. Kravet om 3 idretter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år.

  6. Idrettsskolen skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene.

  7. Idrettsskolen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.

  8. Årsplan som viser aktiviteten i idrettsskolen uke for uke for de ulike aldersgruppene skal legges ved søknaden. Benytt dette skjemaet for årsplan.

  9. Aktivitetslederne i idrettsskolen bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.