Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

 

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med innvandrer bakgrunn, mennesker med en psykisklidelse eller rusavhengighet, eldre eller inaktive barn og voksne.

Les mer på www.extrastiftelsen.no

Søknad:
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar 2016 er 15. mai 2015.
For å søke må du sende en e-post til annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no med svar på følgende spørsmål:

1. Hva er bakgrunnen for prosjektet?
2. Hva er målsetting for prosjektet?
3. Hvem er målgruppen for prosjektet?

Søker får da eventuelt tilgang til et elektronisk søknadskjema fra 1. april 2015.

Første steg – tilgang til ExtraWeb
ExtraStiftelsen bruker et elektronisk søknadssystem, ExtraWeb. Søknadssystemet vil være tilgjengelig hvert år fra 1. april. For å få tilgang til ExtraWeb må alle som vil søke om midler bli godkjent som søker av NIF. Søker som godkjennes får brukernavn og passord.

Andre steg – utarbeidelse av prosjektbeskrivelse
Søkere som godkjennes av NIF utarbeider en prosjektbeskrivelse som oppfyller faglige krav i henhold til ExtraStiftelsens søknadskjema.

Gjør gjerne en egen kartlegging i prosjektbiblioteket til ExtraStiftelsen. Her kan det finnes lignende prosjekter som dere kan hente tips fra.

Tildeling
Tildeling av midler kan gis til flerårige prosjekter. Et flerårig prosjekt forutsetter en utvikling i år 2 og år 3. Det bevilges midler for ett år av gangen og det må søkes på nytt om midler til år 2 og år 3. Ved manglende framdrift i prosjektet, betydelige avvik eller endret målsetting kan støtten avkortes eller opphøre. Tildeling offentlig gjøres i slutten av november hvert år. 

- Rapportering
Det er klare krav til rapportering til fastsatte frister. Både ettårige og flerårige prosjekter skal hvert år avgi revidert årsregnskap per 31. desember. Prosjekter som er innstilt for flere år, må likevel søke på ny hvert år. Søknaden for år 2 og 3 skal inneholde en framdriftsrapport som forteller hva som er gjort og oppnådd så langt i prosjektet. Når et prosjekt som har mottatt midler er avsluttet skal sluttrapport leveres.

Regler og krav for regnskapsrapportering framgår av tildelingsbrev/kontrakt og Retningslinjer for fordeling av midler.

Veiledning for regnskapsrapportering finner dere i Brukerveiledningen.

NIFs rolle
Som søker organisasjon er NIF ansvarlig overfor ExtraStiftelsen for de søknader som blir innvilget via. NIF vurderer derfor søknader ut fra idrettens egne mål og krav til kvalitet, og ta standpunkt til om søknaden skal sendes videre til ExtraStiftelsen. NIF bistår søkere i søknadsfasen omkring faglige spørsmål, holder dialog med prosjekter som er igangsatt og overholder frister overfor ExtraStiftelsen.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har fordelt 232 millioner kroner til 538 prosjekter med prosjektstart i 2015. NIF fikk tildelt kr. 7 657 000 fordelt på 35 prosjekter (pdf). 

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet tildeles frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Les mer på Extrastiftelsen.no

 

Se video: Mandagsklubben er et tilbud i regi av Malvik kommune og Norges idrettsforbund, som retter seg mot funksjonshemmede, eller andre med behov for tilrettelagt fritid. Extra-programleder Truls besøkte de danseglade deltagerne på sin SpreGlede-turné i sommer: