Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ANLEGG

friidrett.jpg

At flere idrettsanlegg gir en betydelig samfunnsgevinst er ikke en påstand. Det er en sannhet. – fordi anlegg skaper aktivitet og aktivitet gir bedre helse.

 

For at barn, unge og også voksne skal velge idretten over stadig flere andre fritidsaktiviteter som er i rivende utvikling, må vi gjøre idretten attraktiv og tilgjengelig. Det innebærer å ha en akseptabel anleggsdekning for flere idretter, ikke bare de største. Slik at alle kan finne en aktivitet som passer for en, også etter at man har fylt 14 år og vil begynne med noe nytt. Østfold ligger per i dag som nest dårligste fylke på statistikken som viser anleggsdekning per innbygger. Vi er i tillegg det fylket med lavest medlemsstatistikk sett opp mot befolkningstallet. Østfold idrettskrets ønsker å bidra til en økning i anleggsdekningen, gjennom økt samarbeid på tvers av kommuner og idretter.

  Her kan du lese ØIK sin Anleggsplan - Plan for regionale og interkommunale anlegg

  Vi anbefaler å gå inn på hjemmesidene til gode idrettsanlegg.no.

  Gode idrettsanlegg (GIA) er en web-løsning utarbeidet av Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT), i samarbeid med Kulturdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

  Formålet med web-løsningen er å sikre og utvikle gode idrettsanlegg, som en viktig del av nødvendig infrastruktur for framtidig god helse og idrettsglede.

  Ambisjonen er at alle som på ulike måter involveres i idrettsanlegg, skal få nytte av GIA som en kunnskapsbase med relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

  Felles web-løsning innebærer at innholdet skal kontinuerlig videreutvikles av NIF, KUD, NTNU SIAT og ikke minst på grunnlag av innspill fra de som benytter denne tjenesten.

  Som bruker av GIA vil du finne informasjon om ulike idrettsanleggstyper, planløsninger, materialvalg, økonomi og andre aktuelle tema.

  På kretstinget 2018 ble det vedtatt å fortsette med ØIKs anleggsutvalg.

  Utvalget består av 3 representanter fra særkretsene, 3 fra idrettsrådene 2 fra ØIKs styre og 1 fra administrasjonen.

  Utvalgets medlemmer;

  Steinar Håkonsen (leder) Moss IR
  Jan R. Danielsen Våler IR
  Kåre Steffensen Østfold Skikrets
  Marit Bergli Østfold Rytterkrets
  Pål Evensen Norsk Friidrett Østfold
  Hilde Gravnås ØIK Styret
  Eric Müller ØIK Styret
  André Hansen ØIK Adm.


  Utvalget skal arbeide ut i fra følgende mandat:

  1.    Med utgangspunkt i felles vedtatt Innsalgsplan for interkommunale anlegg og grunnleggende basisanlegg i Østfold – arbeide for flere anlegg i Østfold.
  2.    Arbeide for at Østfold har en anleggsdekning pr. innbygger på et gjennomsnittsnivå sammenlignet med landet for øvrig innen 2022.
  3.    Arbeide for at Østfold får anlegg i tråd med de idrettslige behov som til enhver tid er mest påkrevet.
  4.    Arbeide for at Østfold prioriterer spillemidler til anlegg, der anleggsbehovet totalt sett er størst når det gjelder  anleggsdekning pr. innbygger.
  5.    Arbeide for sikring av areal til idrettsformål 20-30 år frem i tid.
  6.    Anleggsutvalget må sørge for å holde seg oppdatert på nye retningslinjer,   tilskudd til anlegg o.l  til enhver tid.
  7.    Anleggsutvalget skal, hvis mulig, avholde 1-2 møter årlig med politikere og administrasjon i Østfold fylkeskommune for påvirkning av idrettens rammevilkår når det gjelder anlegg.
  8.    Anleggsutvalget skal bidra til at dette også skjer i kommunene hvor idrettsrådene står ansvarlige for møtene og hvor representanter fra anleggsrådet om ønskelig bistår.
  9.    Anleggsutvalget skal rapportere til ØIKs styre gjennom organisasjonssjef.

  Har du en henvendelse til anleggsutvalget?

  Ta kontakt med Andre Hansen i ØIK administrasjon på andre.hansen@idrettsforbundet.no 

  På denne siden kan du se forskjellige aktuelle saker, presentajoner og nyheter innen idrettsanlegg.

  Presentasjoner fra ØIK sin anleggskonferanse 21.mars 2015;

  Tenk ut fra de overordnede mål og planer for utvikling av laget når anleggsplanen utformes (klubbens strategiplan). 

  Begrens arbeidsgruppen, men hør alle. 

  Sats på oppfølging og salg av anleggsplanen. En løsrevet plan er lite verdt. 

  Sørg for å sikre arealer ved å komme med i arealplan og reguleringsplaner for kommunen. 

  Utred behov, muligheter og rammer før detaljplanlegging iverksettes.

  Vedlagt følger vedtatt anleggsstrategi for perioden 2019-2023. Dette er en av fire strategiplaner for norsk idrett i den neste fireårsperioden. De tre øvrige er livslang idrett, bedre idrettslag og bedre toppidrett. 

  Idretten skal- Flere og bedre anlegg (pdf)

   

   


  Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg
  Norsk Tippings overskudd fordeles til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Fra 2015 utgjør idrettens andel 64 prosent hvorav rundt halvparten vil bli gitt som tilskudd til idrettsanlegg.

  I spillemiddelsammenheng finnes det tre anleggskategorier som idrettslag kan søke om midler fra:

  • Ordinære anlegg (idrettsanlegg)
  • Nærmiljøanlegg
  • Nasjonalanlegg

  I tillegg finnes det en egen ordning for anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten. Denne ordningen er forbeholdt foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) eller lignende organisasjoner.

  Det er Kulturdepartementet som forvalter spillemiddelordningen. De fastsetter regelverk og tilskuddssatser. Regelverket revideres årlig og nytt regelverket offentliggjøres 15. juni hvert år.

  Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

  Les mer om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

  Økonomi
  Skoleanlegg er rene kommunale oppgaver som det offentlige bevilger midler til. Andre nærmiljøanlegg kan finansieres etter ulike modeller. Ofte inngås samarbeid mellom det offentlige, organisasjoner, privat næringsliv -og da med innslag av dugnad i nærmiljøet. Det finnes statlige, fylkeskommunale og kommunale stønadsordninger der en kan søke om midler. Myndighetene der du bor kan gi informasjon. En viktig tilskuddsordning for nærmiljøanlegg er spillemidler (overskudd fra Norsk Tipping AS) som forvaltes av Kulturdepartementet. Det er satt noen krav til nær- miljøanlegg som kan fa slike midler. En forutsetning er at anlegget står på prioritert liste for nærmiljøanlegg i K-delplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

  Nærmiljøanlegg
  I departementets "Søkerhefte for nærmiljøanlegg", står det oppført hva det kan søkes om midler til. Herav kan nevnes at f.eks. "flater for flerbruk" og "nær-o-kart" er anleggstyper som kan innpasses i de aller fleste nærmiljøanlegg, mens F.eks. lekeapparater ikke er stønadsberettiget. Kommunenes kulturetater kan gi opplysninger om dette.

  Krav fra KUD
  Et av de viktigste kravene Kulturdepartementet (har satt for å gi tilskudd til nærmiljøanlegg, er at det er "et enkelt anlegg eller område som er tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet og som ligger i eller i direkte tilknytning til boområder". Fra spillemidlene kan en pr. idag få støtte i med inntil 50% av godkjente kostnader -begrenset opptil kr. 200.000,-. Dugnadsinnsats er ofte en viktig del av finansieringen.