Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtte- og tilskuddsordninger

Foto_Norgesidrettsforbund_GeirOweFredheim_612.jpg
Foto: Geir Owe Fredheim

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

 

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Les mer om LAM her


  Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

  NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

  Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

  1. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

   Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5 prosent av tilgjengelige midler. Dette er samme grense som gjaldt for særforbund alene tidligere.

  2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50 prosent.

  3. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes for at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at utstyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt.

   

  Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning.

  Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

  Dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

  Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

  Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

  Retningslinjer 

  Godkjent utstyr

  Kontaktpersoner


  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

  Barn:
  Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Ungdom:
  Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til tre av Stiftelsen Dam sine programmer. 

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

  Helseprosjekter

  Utviklingsprosjekter

  Forskningsprosjekter

  Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som oppfyller gitte kriterier kan få tildelt voksenopplæringsmidler (VO-midler). 

  Idrettens Studieforbund
  Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds (NIFs) parallellorganisasjon som omfatter all kursvirksomhet rettet mot voksne, og er regulert av Lov om voksenopplæring. Særforbund er medlemsorganisasjoner og idrettskretser er ISFs regionale organisasjonsmessige forankring. ISF har felles idrettsstyre med NIF.

  Voksenopplæringsmidler
  Kurs som idretten har registrert i registreringsportalen SportsAdmin, som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, får økonomisk støtte, såkalte VO-midler, fra Vox (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, en etat underlagt Kunnskapsdepartementet). ISF mottar årlig VO-midler fra Vox, i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Vox to foregående år. ISF fordeler tilskuddet fra Vox til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. For 2016 og 2017 vil timesatsene være kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer.

  Kursbeskrivelse
  For å kunne få VO-midler til avholdte kurs må kursbeskrivelsen i SportsAdmin være godkjent av NIF før kursstart. Kursbeskrivelsen må være fra innholdet i en studie-/læreplan som kursarrangør bør lage. En studieplan bør inneholde følgende punkter:

  1. Navn/tittel – mest mulig informativ og presis, men også motiverende
  2. Formål – overordnet mål
  3. Læringsmål – konkret hva deltakeren skal ha lært ved kursets slutt
  4. Målgrupper
  5. Innhold
  6. Læringsressurser
  7. Metoder, arbeidsformer
  8. Varighet/Omfang
  9. Evaluering
  10. Dokumentasjon, kursbevis

  Les mer om studieplan.

  Kriterier

  Følgende kriterier av gjennomførte kurs må være oppnådd for å få VO-midler:

  - Deltaker skal ha fylt 14 år innen utgangen av året, og må delta på ¾ av kurset.
  - Én kurstime er 60 minutter, gjerne inkludert 15 minutters pause.
  - Kurset må vare i minst 8 kurstimer.
  - Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle, selv om det kan være rettet mot spesielle målgrupper.
  - Lov om voksenopplæring sier at kursarrangør skal utstede kursbevis til deltakerne. Kursbeviset skal normalt bygge på innholdet i studieplanen.

  Type kurs
  Per dags dato er det kun kurs som gir en kompetanse som skal brukes for å skape aktivitet for andre eller som skal føre til utvikling i idrettslag som er berettiget til å motta VO-midler. Eksempler er trenerkurs, dommerkurs, lederkurs og klubbutviklingskurs. Selvutviklingskurs som voksne deltar på for å bli bedre i en idrett, er ikke VO-midlerberettiget. Det er flere grunner til en slik beslutning:  

  - Det kan tolkes ulikt av medlemsorganisasjonene om hva som er «kurs» og hva som er vanlig trening. Det kan resultere i at enkelte medlemsorganisasjoner registrerer kurs som andre ikke ville ha lagt inn, og at det dermed blir en skjevfordeling av midlene.

  -  Enkelte medlemsorganisasjoner har svært mange kurs som ville «spist opp» hele den bevilgede potten med penger. Det ville også blitt svært lite penger fordelt på alle kursarrangører.

  Dette er kurs som utløser VO-midler i dag:

  Klubbutviklingskurs:

  • Styrekurs i klubb
  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomistyring og regnskap
  • Anleggskurs
  • Møteledelse
  • Foreldrekurs
  • Førstehjelpskurs

  Klubbprosesser:

  • Start- og oppfølgingsmøter
  • Klubbesøk
  • Virksomhetsplan

  Aktivitetsutvikling:

  • Dommerkurs
  • Arrangementskurs

  Trenerutvikling:

  • Trenerløypen
  • Grunnleggende og videregående kurs
  • Aktivitetslederkurs

  Ledelsesutvikling:

  • Lederkurs for ungdom
  • Ledelsesutvikling på særforbunds- og særkretsnivå
  • Utdanning yngre ledere

  Møter, seminarer, rekrutteringstiltak, lærerkurs og e-læringskurs godkjennes ikke.

  Det kan foreligge kursbeskrivelser i SportsAdmin som er blitt godkjent av ISF tidligere, men som ikke skulle vært det. ISF vil derfor jevnlig gå inn å sjekke tidligere godkjente kursbeskrivelser og mulig endre dette. ISF oppfordrer derfor organisasjonen til å sjekke om sine kurs har endret status og informere om dette til sine underordnede ledd. SportsAdmin skal erstattes av en annen registreringsløsning i løpet av 2016/2017. Det er et mål for ISF at alle kursbeskrivelser som flyttes over dit skal ha riktig status.

  ISF er medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) sammen med 14 andre studieforbund.  ISF er i dialog med VOFO om det skal lages felles kriterier for alle studieforbund for hva som skal regnes som godkjente kurs, eller bare regnes som ordinær øving eller trening.

  Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.

  Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017.
  Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.

  Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

  Det er utarbeidet retningslinjer for fordeling av tilskuddet. Retningslinjene og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet finner du under. 


  Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge


  1. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF - idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser - og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.
  2. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2016.
  3. Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen
  4. Arrangementene deles i to grupper: a) Rene barne- og ungdomsarrangementer. b) Arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og ungdom.
  5. Tilskudd tildeles først til alle arrangement i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles arrangement som tilhører gruppe b.
  6. Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning. 

  Prosess:

  1. Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
  2. Særforbundene sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF.
  3. Idrettskretsene søker direkte til NIF.
  4. NIF tildeler midler til aktuelle særforbund som utbetaler tilskuddet til underliggende organisasjonsledd.
  5. Søknadsfristen for 2016 settes til 3. februar 2017.

   Se tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet