Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammenslåing av klubber

årsmøte (1).jpg

Hvert år velger enkelte idrettslag i Buskerud å fusjonere. Her er en gjennomgang av formelle krav og gode rutiner i forhold til en sammenslutning.

 1. Sammenslutning av to eller flere idrettslag (fusjon)

Både NIFs lov og NIFs lovnorm for idrettslag legger opp til at to eller flere idrettslag kan slås sammen til ett idrettslag. Det følger av NIFs lov § 2-23 (5) og lovnormen § 22 (2) at vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette kan treffes i samsvar med bestemmelser om lovendringer.  Dette betyr at vedtak om sammenslutning krever 2/3 flertall på årsmøtene i lagene som planlegges sammenslått.  For øvrig inneholder ikke loven eller lovnormen en nærmere regulering av hvordan en slik sammenslutning skal gjennomføres.

2.1. Generelt

En sammenslutning av to idrettslag innebærer som oftest at ett av idrettslagene opphører å eksistere (det overdragende idrettslaget), og at det overtagende andre idrettslaget fortsetter og tar inn i seg det overdragende idrettslagets virksomhet (det overtagende idrettslaget). Det er også mulig at sammenslutningen skjer ved at det stiftes et nytt idrettslag som tar opp i seg to eller flere eksisterende idrettslag.

 

Det er ingen automatikk i at f.eks. det eldste idrettslaget skal være det overtagende idrettslaget. Dersom ett lag f.eks. har større aktivitet enn det andre, er det naturlig at idrettslaget med størst aktivitet blir det overtagende idrettslaget.

 

Det må det utarbeides en «sammenslutningsplan» som beskriver hva som skal skje, herunder inneholde forslag til vedtak om sammenslutning.  Denne planen er grunnlaget for den votering som må finne sted på årsmøtene i begge idrettslagene.

2.2. Sammenslutningsplan

I sammenslutningsplanen bør det som et minimum redegjøres for følgende;

-         Idrettslagenes organisasjonsnummer og adresse

-         Bakgrunnen for ønsket om sammenslutning, herunder;

 • Hvilken betydning denne vil få for idrettslaget som sådan og medlemmene i hvert idrettslag
 • Hvilken betydning sammenslutningen vil få for eventuelle ansatte i idrettslagene. Sammenslutningsplanen bør gjøres kjent for eventuelle ansatte, og de ansatte bør gis anledning til å kommentere planen. I tillegg må man avklare eventuelle arbeidsrettslige konsekvenser sammenslutningen kan få for de ansatte.
 • Om sammenslutningen vil få noen betydning for eventuelle kreditorer
  • det bør redegjøres for omfanget av eventuell gjeld til kreditorer
  • for det tilfelle at det er kreditorer bør disse kontaktes forut for en formell sammenslåing og orienteres om planene om sammenslutningen
  • dersom en eller flere kreditorer har innsigelser til en sammenslutning bør ikke sammenslutning skje før vedkommende kreditor (-er) har fått fullt oppgjør
  • Dette gjelder også for avtalemotparter, dersom sammenslutningen skulle svekke det sammenslåtte idrettslagets evne til å betjene en løpende forpliktelse.

-         En oversikt over hvilke eiendeler hvert idrettslag har

-         Fra hvilket tidspunkt sammenslutningen skal gjelde

 • Det overdragende idrettslag vil normalt opphøre å eksistere fra samme tidspunkt, noe som bør presiseres i årsmøtevedtak

-         Utkast til en «åpningsbalanse» for det overtagende idrettslaget fra det tidspunkt sammenslutningen skal gjelde

-         Vedtektene til begge idrettslag (vedlegg til sammenslutningsplanen)

-         Forslag til nødvendige vedtektsendringer

-         Siste års regnskaper for begge idrettslag, inkludert årsberetning (vedlegg til sammenslutningsplanen)

-         Det bør også fremgå av sammenslutningsplanen at det skal avholdes et ekstraordinært årsmøte i det sammenslåtte idrettslaget når årsmøtene i begge idrettslag har godkjent sammenslutningen med nødvendig flertall, herunder tidspunkt for et slikt årsmøte. Årsmøtet må vedta evt. lovendringer, foreta valg, vedta reviderte budsjetter og annet som er nødvendig.

-         Avklare overgangsregler/startberettigelse med aktuelle særforbund.

-         Beskrive overføring av medlemskap fra det overdragende idrettslaget til det overtagende idrettslaget.

Så snart årsmøtene i begge idrettslag har godkjent sammenslåingen kan den formelt sett tre i kraft. Alle eiendelene eide av det overdragende idrettslaget, kan da overføres til det overtagende idrettslaget. Samtidig må idrettskretsen meddeles at sammenslåing har funnet sted, slik at idrettskretsen kan oppdatere SportsAdmin.

2.3      Tidsplan og huskeliste ved sammenslutning av idrettslag

Det er vanskelig å gi en helt klar tidsplan, men følgende plan kan være veiledende:

 1.       i.        Styrene i de berørte idrettslagene må behandle og fastsette en sammenslutningsplan. Det kan være klokt i forkant å innkalle medlemmene til et informasjonsmøte. Det må settes av tilstrekkelig tid til å informere medlemmene
 2.      ii.        Kreditorer, ansatte og leverandører må kontaktes, og der det er nødvendig bør de samtykke til sammenslutningen
 3.     iii.        Idrettskretsen bør orienteres om planene
 4.     iv.        Særforbund/særkrets bør orienteres om planene slik at konkurransemessige konsekvenser av sammenslutningen avklares.
 5.      v.        Styrene må innkalle til ekstraordinært årsmøter med minst 2 ukers frist for vedtakelse av følgende saker:

v.1.  sammenslutningsplanen, herunder gjennomføringstidspunktet  vedtas av begge idrettslag.

v.2.  Det overdragende selskap skal anses som oppløst som følge av sammenslutningen, og dette må protokolleres

 1.     vi.        På gjennomføringsdagen overføres det overdragende idrettslags eiendeler til det overtagende idrettslag.
 2.    vii.        På gjennomføringsdagen må alle medlemmer i det overdragende idrettslag registreres som medlemmer i det overtagende idrettslaget
 3.   viii.        Styret i det overtagende idrettslaget må innkalle til ekstraordinært årsmøte for vedtakelse av følgende saker:

viii.1.     Nytt styre

viii.2.     Nye vedtekter

viii.3.     Andre vedtak som sammenslutningen gjør nødvendig.

 1.     ix.        Nye vedtekter sendes idrettskretsen. Nytt styre registreres i SportsAdmin
 2.      x.        Styret i det overdragende idrettslaget må protokollere at sammenslutningen er gjennomført og at det overdragende idrettslaget er å anse som endelig avviklet. Dette meldes til enhetsregisteret og registreres i SportsAdmin.