Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan starter jeg et idrettslag og søker opptak i NIF?

Hvilke muligheter har jeg for navn på idrettslaget?

Hvordan oppretter og søker jeg om innmelding av gruppe i idrettslag?

Hva skal jeg gjøre som politiattest ansvarlig? 

Hvor ofte oppdateres politiattesten?

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 

Hva er samordna rapportering (enklere idrettslag)?

Søknad om utsatt frist for å avholde årsmøtet

  • Idrettslag kan i særlige tilfeller søke om å få utsatt fristen for å avholde årsmøtet. For å hindre utilsiktete ulemper kan idrettslagene allikevel søke om utsatt frist på å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne hvilke særlige grunner de har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Sesongmessige argumenter vektlegges mindre ved en dispensasjon for det er ikke uvanlig at idrettslag som organiserer både sommer og vinteridretter klarer å avholde årsmøte i en av sesongene til idretten. Idrettslaget må uansett gjennomføre rapportering av medlemstall pr 31.12 innen utgangen av april måned gjennom søknad og rapporteringsløsningen. Søknaden skal skje via følgende skjema: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-2016/registreringSkjema/

Hvordan registrerer jeg idrettslaget i Brønnøysund?

Hvor finner jeg loven til idrettslaget mitt?

Hvilke tilskuddsordninger eksisterer for idrettslag?

  • Følg denne linken

Hvilke forsikringsordninger tilbyr NIF?

Hva er kravet til kjønnsfordeling i styret?

  • § 5       Kjønnsfordeling

(1)        Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)        Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)        Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

Hvordan søker vi dispensasjon fra kjønnsfordeling?

  • Søknaden rettes til idrettskretsen på buskerud@idrettsforbundet.no

I forskrift til NIFs lov § 2 – 4 heter det at dispensasjon kun skal gis dersom det foreligger «særlige forhold». Ved behandling av dispensasjonssøknader bør blant annet følgende vurderes:

-          Hvilke tiltak som er gjort for å oppfylle bestemmelsen

-          Er det tidligere søkt om og / eller innvilget dispensasjon

-          Kjønnsfordelingen i medlemsmassen

Hva er barneidrettsansvarlig?

  • Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

 Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

  • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger, fagseminarer.
  • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på kurs.idrett.no  

Finnes det kjøreregler for dugnad?

Hvordan bli et allianseidrettslag?