Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi

Verktøykasse for å holde styr på økonomien i en klubb eller idrettslag.

Innhold i verktøykassen

Innhold i verktøykasse

Verktøykassen inneholder de bestemmelser som idrettslaget er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk, som vil forenkle hverdagen til idrettslaget, og som vil bidra til å sikre at idrettslaget følger de lover og bestemmelser som gjelder.

I menyene under ligger det bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i idrettslaget.

   Alle organisasjonsledd skal følge NIFs lov og de bestemmelser som fremgår der. Videre skal alle organisasjonsledd ha sin egen lov som skal være godkjent av overordnet organisasjonsledd.

  Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner, anses som store. Store organisasjonsledd skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven, samt velge en kontrollkomite.

  Alle idrettslag som har årlig omsetning under 5 millioner kroner, anses som små. Små organisasjonsledd skal som hovedregel følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd (RRB), men kan velge å følge regnskapsloven.

  Veilederen til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmeler er et hjelpemiddel idrettslagene kan bruke for å få en bedre forståelse for bestemmelsene. Veilederen gir en utfyllende forklaring og gir kommentarer til hver enkelt bestemmelse i NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser samt gir informasjon om hvilke forarbeider og argumenter som er lagt til grunn for de ulike bestemmelsene.

  Veileder til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser

  NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser er basert på regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. Dersom det er behov for utfyllende forklaringer, fortolkninger eller kommentarer vises det til regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven samt forskrifter til disse.

  For konkrete spørsmål knyttet til overgangsregler vedrørende anlegg, kan idrettslag ta kontakt på okonomi@idrettsforbundet.no. 

  Hyppig utskiftning av sentrale roller i økonoim og/eller ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag. En økonomihåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget. En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetansetapet ved utskriftning av sentrale personer i laget.

  NIF har utarbeidet en økonomihåndbok for idrettslag som kan benyttes som utgangspunkt når idrettslaget skal utarbeide sin egen økonomihåndbok.

  NIFs økonomihåndbok for idrettslag inneholder blant annet beskrivelser om interne kontroller og systemer som bør være på plass. Håndboken omtaler følgende områder:

  • Budsjett
  • Regnskap og kontrollrutiner
  • Inntekter og innbetalinger
  • Kostnader og utbetalinger
  • Lønn og ytelser
  • Revisjon
  • Kontrollkomite

  Her kan du laste ned Økonomihåndbok for idrettslag.

  Dokumenter det henvises til i økonomihåndboken kan finnes under menyen Regnskap, revisjon og kontrollkomite - maler og hjelpemidler.

  For å sikre at idrettslaget opptrer i tråd med gjeldene bestemmelser og for å redusere risiko for feil og misligheter, er det sentralt at idrettslaget har etablert gode rutiner og interne kontroller. For grundigere forklaring til hvilke rutiner og interne kontroller idrettslaget bør ha på plass vises det til informasjon i Økonomihåndbok for idrettslag.

  Regnskap

   På sidene om regnskap finner du maler og informasjon om følgende områder:

  • Budsjett
  • Regnskap
  • Inntekter og innbetalinger
  • Kostnader og utbetalinger
  • Lønn og ytelser

   Revisjon

  sidene om revisjon finner du maler og informasjon om følgende:

  • Gjennomføring av valgt revisors revisjon
  • Valgt revisors beretning

  Kontrollkomite

  sidene om kontrollkomite finner du maler og informasjon om følgende:

  • Sjekkliste for kontrollkomiteen
  • Kontrollkomiteens beretning

  Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram.

  Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

  Låsbart regneark

  Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark som idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram.

  Regnearket og tilhørende veileder kan lastes ned gratis fra denne siden.

  Veileder til lårsbart regneark 

  Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2016

  Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2017

  Elektronisk regnskapsprogram

  Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Visma, en leverandør av regnskapsløsninger. Dette innebærer at idrettslag gjennom denne avtalen får en økonomiløsning integrert med KlubbAdmin til en gunstig pris. Idrettsklubber kan velge mellom Visma eAccounting eller Visma Global, avhengig av behov og klubbens kompleksitet. For mer informasjon om denne avtalen, se her.

  Idrettskretsene tilbyr ulike kurs som omhandler økonomi og regnskap på ulike nivåer.

  Ta kontakt med idrettslagets idrettskrets dersom det er behov og ønske om kurs.

  Informasjon om hvilke kurs som tilbys finnes her.

  Kompensasjon for merverdiavgift
  Informasjon om momskompensasjonsordningene finner du på egne sider om Momskompensasjon.

  Merverdiavgift
  For generell informasjon om merverdiavgift for idrettslag og om når avgiftsbestemmelsene gjelder, se Skatteetatens informasjon om mva

  Skatt
  Idrettslag er i utgangspunktet ikke skattepliktige, men dersom idrettslaget har ansatte, utbetaler honorarer, kjøregodtgjørelse el, kan dette medføre innberetningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Se Skatteetatens informasjon om skatt og frivillige.

  Merk at muligheten for å anse undergrupper som egen beregningsenhet for grensebeløp bortfaller fra 1. januar 2018. Se mer om dette her.

  Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver.

  Frist for registrering av gaver for 2016 er 10. januar 2017 kl 13:00.

  Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

  Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp innen 10. januar kl 13:00 året etter at gaven er mottatt.
  • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 25 000.
  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være en pengegave.
  • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
  • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

  Rapportering:
  Følgende informasjon må rapporteres inn:

  • Givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
  • Givers samlede gavebeløp gitt i kalenderåret.
  • Navn på idrettslag/ klubb/ særforbund som har mottatt gaven. Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll jfr. bokføringsloven.

  Mer generell informasjon om ordningen ligger på Skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

  Norges idrettsforbund har valgt firmaet Solidus AS til å ta seg av skatteinnberetningen i 2016, og de har administrert skatteinnberetning for frivillige organisasjoner siden 2004.

  For å registrere gavene som skal innberettes, trenger dere kun en PC med internett-tilgang.

  Brukerlisensen for idrettslaget for bruk av Solidus-løsningen er 1% av summen av registrerte innbetalinger forrige kalenderår (skatteåret). Minimumslisensen er kr. 250 og maksimumlisensen er kr. 1.244 pr år. Alle priser er inkl. mva.

  Solidus sender hvert år den lovpålagte årsoppgaven til den enkelte giver med oversikt over gitte gaver. For skatteinnberetning og utsendelse av årsoppgave, beregner Solidus seg kr. 27,50 pr giver for de første 100 giverne, utover dette kr. 13,75 pr giver. Prisen inkluderer mva, porto og konvolutt på årsoppgaven. Dere vil motta faktura direkte fra Solidus på brukerlisens, skatteinnberetning inkludert utsendelse av årsoppgaver og eventuelt andre tjenester dere velger å benytte. Solidus har for eksempel en ordning hvor giver registrerer seg selv på nett og signerer en fast giveravtale med BankID (AvtaleGiro). Fordelen med en slik løsning er at det gir forutsigbare inntekter og at man slipper å registrere bidragene manuelt. Ta kontakt med Solidus direkte om dere ønsker mer informasjon om denne løsningen.

  For å registrere gaver som skal skatteinnberettes, gjør følgende:
  Økonomiansvarlig eller den som skal registrere gaver, registrerer organisasjonsleddet på www.solidus.no, klikk «Bli kunde». Følg anvisningene som gis. Dermed er dere uforbindtlig registrert i Solidus-systemet.

  I bekreftelsen som umiddelbart blir tilsendt pr epost, følger ferdig utfylt kontrakteksemplar i vedlegg. Denne tar dere utskrift av, signerer og sender til Solidus, enten i scannet versjon eller pr. post. Når Solidus mottar kontrakten, åpnes databasen for dere og gaveregistreringen kan begynne umiddelbart. Prosedyren er forklart skritt for skritt, og den er enkel å følge.

  Dersom dere har spesielle spørsmål, som dere ikke finner svar på i presentasjon eller brukerveiledning, kan dere ringe Solidus på telefon 993 98 550

  Myndighetene krever en sentral samlet rapportering, så ønsker dere at gaver gitt i 2016 og senere skal skatteinnberettes, er det denne fremgangsmåten som må benyttes. Vi gjør også oppmerksom på at organisasjonsleddet er ansvarlig for å innhente korrekte fødselsnummer, ev. organisasjonsnummer for gavegiver for å sikre rett innrapportering.

  NB: 

  UTVIDET FRIST  

  Det vil bli mulighet for ytterligere innberetning av korreksjoner/tillegg i månedsskiftet januar/februar. Da har de som har glemt å rapportere en ekstra mulighet til å innrapportere sine mottatte gaver

  Det som blir registrert da kommer også med på den forhåndsutfylte selvangivelsen til giver.

  Vi gjør oppmerksom på at korreksjonsinnberetningen er noe dyrere enn normal innberetning for de ti første giverne man registrerer (kr. 44,50 pr giver).

  Registrer laget på www.solidus.no – Bli kunde, og signer kontrakten som anvist, så vil dere motta informasjon om mulighet for å registrere i korreksjonsrunden når det åpnes for det. 

  PWC leverer regnskapstjenester til idrettslag 

  PwC tilbyr regnskapsføring og økonomitjenester til rabatterte priser (kr 650 for bokføring, og kr 1.000 for regnskapsrelatert rådgivning), og ønsker å hjelpe norske idrettslag til bedre økonomisk styring.

  PwC er et av Norges største nettverk av revisorer, advokater, rådgivere og regnskapsførere, og leverer et bredt spekter av profesjonelle tjenester. PwC har etablert et fagsenter for idrettsøkonomi med et tverrfaglig team, som vil levere tjenester tilpasset det enkelte idrettslag.

  For mer informasjon om avtalen