Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslag

blimed.jpg

Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Akershus idrettskrets ønsker å bidra til idrettsglede for alle, og vi ser derfor behov for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis for barn og ungdom.

 

Vil dere ha bistand i forbindelse med deres inkluderingstiltak? Gi oss kontaktopplysningene deres.

 

Videoer om norsk idrett på åtte forskjellige språk

Norsk  Engelsk Arabisk Polsk
Somalisk Tigrijan Tyrkisk Urdu

Eller bruk denne linken http://bit.ly/Inkluderingsvideo

  Idrettstilbudet i Akershus er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med;

  • mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet
  • mangel på informasjon
  • sterk konkurranseorientering
  • krav til utstyr
  • kulturelle utfordringer eller
  • økonomi

  Det overordnede målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

  Målgrupper
  Ordningen Inkludering i idrettslag er en ordning for barn og unge med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn mellom 6 - 19 år. Alle idrettslag i Akershus kan søke midler fra ordningen.

  Idrettsråd kan søke om tilskudd til hjelp for barn og ungdom i familier med vedvarende lavinntekt.  

  Prinsipper for tildeling i Akershus
  Fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag skal følge retningslinjer i tildelingsbrevet fra Idrettsforbundet.

  • Ordningen Inkludering i idrettslag er åpen for alle idrettslag i Akershus.
  • AIK skiller på tildeling til Barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn.
  • For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Tildelingen fra AIK skjer til idrettsråd.
  • Tildeling til tiltak for å inkludere innvandrere i idrettslag skjer direkte til idrettslag.
  • Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens størrelse.
  • Tilskuddsmottakere som mottar over 25.000 kroner skal følges opp via samtaler mellom AIK og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt kjennskap for AIK om arbeidet lokalt, og for tilskuddsmottakere som skal få anledning til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger.
  • Samtlige tilskuddsmottakere skal delta på en årlig konferanse.

  Les mer om Inkludering i idrettslag på Idrettsforbundets nettsider.

  Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF).

  Vi ønsker på ingen måte å fraråde noen idrettslag til å søke. Samtidig må en være bevisst på at det å jobbe med inkludering innebærer at idrettslaget påtar seg noe ekstra arbeid. Inkludering er et langsiktig arbeid, og idrettslag som ønsker å bli mer inkluderende bør derfor også tenke på å lage en plan for sitt inkluderingsarbeid. Det kan dere få hjelp til. Ta kontakt.

  Disse er noen av de utfordringene en trenger å gjøre seg opp en mening om:

  • Trenger vi ekstra kunnskap om inkludering?
  • Har vi muligheter for samarbeid med noen innvandrerforeninger?
  • Trenger vi å rekruttere flere ledere eller trenere?
  • Trenger de trenere og ledere vi har, påfyll av kunnskap?
  • Hva med transport? Har vi et apparat som kan stille opp med transport hvis nødvendig?
  • Hva med språklige utfordringer? Hvordan fremstår vi på våre nettsider, er vi et idrettslag der alle er velkomne?

  Inkludering handler om noe mer enn å etablere et spesielt aktivitetstiltak for innvandrere, det handler like mye om å se på eget idrettslag og utvikle det til et inkluderende idrettslag. Det finnes uendelig mange tiltak en kan gjøre.

  • Å ha inkluderingsansvarlig i idrettslaget
  • Å delta på konferanse om inkludering (Obligatorisk for dem som får tilskudd)
  • Å gjennomføre en workshop/klubbkveld om inkludering (kan bestilles når en søker)
  • Å ha spesielle rekrutteringskampanjer for å inkludere flere med minoritetsbakgrunn
  • Å skrive om inkludering i vår årsrapport
  • Å promotere idrettslagets inkluderingstiltak på egne nettsider
  • Å ha et spesielt fokus på å rekruttere innvandrere/minoritetsbakgrunn til trener- og lederkurs
  • Å samarbeide med innvandrerorganisasjon, kirke eller moské, med mål om å rekruttere og/eller informere om idrettstilbud
  • Å bruke heftene «Bli med» og «Alle med» i løpet av året

  Akershus idrettskrets er en av organisasjonene bak en portal fylt med informasjon og tips til hvordan en kan jobbe med flyktninger (og innvandrere). Vi spurte Morten Andersson fra Læringsakademiet, Ollerup, Danmark om å dele med seg sine tanker og retningslinjer for hvordan man skal begynne å jobbe med flyktninger. Videoen presenterer noen anbefalinger om hvordan du kan støtte integrering av flyktninger i ditt idrettslag, hvordan en kan utforme fysiske aktiviteter som tar hensyn til bakgrunnen til flyktninger, og hvordan du kan forholde deg til de utfordringer du vil møte.

  Videoen er på engelsk. Du kan velge teksting via innstillingen til videoen (nede til høyre av videoen).

  Sjekk ut portalen

  Bruk hashtagen #PlayTogether for å spre gode eksempleri sosiale medier!

  I løpet av høst/vår 2019 vil portalen utvides med et interaktivt kurs.

  Nedenstående råd kom frem i forbindelse med gruppearbeid på «Inkluderingskonferansen for Oslo og Akershus» 25. april 2015. Alle idrettslag og idrettsråd som var til stede jobber aktivt med å inkludere innvandrere i sine idrettslag. 

  Kommunikasjon
  Måten man kommuniserer på er viktig. Det kan være vanskelig å nå frem ved hjelp av standard kommunikasjon, som e-post, facebook, nettsider, etc. Oppsøkende virksomhet og direkte kommunikasjon er det som ser ut til å fungere best.  Det er da viktig å ha forståelse for at mennesker har ulik sosial og kulturell bakgrunn, og at de derfor vil oppfatte det som blir kommunisert ulikt. Det blir derfor viktig å tilpasse kommunikasjonen til den man henvender seg til. Ildsjeler som tar direkte kontakt, og som ser den enkelte og dens familie, har vist seg å fungere.

  Samarbeid
  Samarbeid med kommune, skoler, innvandrerkontor, helsesøster, innvandrerorganisasjoner, etc., kan være avgjørende i rekrutteringsarbeidet.

  Ufarliggjøring
  Får dere foreldrene «på lag» er dere på god vei til å lykkes. Det er viktig med informasjon om hva idrett er og hvordan idretten fungerer. Dugnad kan være vanskelig og litt skummelt. Vi må klare å «ufarliggjøre» idrettslaget, skape tillitt og interesse for idretten og aktiviteten. Å involvere innvandrerungdom som trenere og ledere ser også ut til å ha positiv innvirkning ift. å ufarliggjøre idrettslaget og gjøre idretten til et naturlig valg.

  Lavterskeltilbud
  Idrettslaget bør tilby aktiviteter som alle kan være med på, uten at det koster for mye. Enkelte idrettslag har en del utstyr som lånes ut, noe som bidrar til at flere kan delta.

  Hvem kan søke?

  Alle idrettslag i Akershus kan søke.

  Mål med ordningen

  Målet med ordningen er å tilrettelegge for inkludering av innvandrere i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke kulturelle og økonomiske barrierer. Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. 

  Tilskudd skal benyttes til tiltak rettet mot barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom med lav betalingsevne. 

  Vi poengterer at dette også er mulig å søke på å inkludere innvandrere med funksjonsnedsettelser, samt for å utdanne trenere, dommere eller ledere med innvandrerbakgrunn.

  Rapportering

  Alle idrettslag må rapportere. Rapporten for 2019 vil bli sendt videre til Norges idrettsforbund, som igjen rapporterer til Kulturdepartementet. Det er viktig å notere ned antall deltakere som er til stede ved hver trening eller arrangement. I tillegg må det rapporteres på grad av måloppnåelse, og i hvilken grad overnevnte tiltak fører til deltakelse om medlemskap av målgruppen.

  Til sist poengteres det at er viktig at søkere tar utgangspunkt i idrettslagets egne planer, og finner støtte der for å beskrive hvorfor idrettslaget ønsker å drive med inkludering.  

  Spørsmål? Ta kontakt med Johan Conradson  (johan.conradson@idrettsforbundet.no

  Søknads- og rapporteringsfrist 15. januar

  Søknadsskjema 2019

  https://www.udi.no/aktuelt/159-millioner-kroner-til-aktiviteter-for-barn-og-unge-i-asylmottak/

  https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

  https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/