Vaksenopplæringsmidlar

Voksenopplæringsmidler

Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrift fra Kulturdepartementet kan få Voksenopplæringsmidler (VO-midler) fra Kompetanse Norge. ISF mottar årlig VO-midler fra Kompetanse Norge i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Kompetanse Norge de to foregående år.

ISF fordeler tilskuddet til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. Per i dag er timesatsene kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer.

For å få utbetalt VO-midler og Post 3-midler inneværende år, må kursarrangør ha registrert og fått godkjent sine kurs i IdrettsKurs innen 10. januar påfølgende år.

Avholdte kurs skal låses i IdrettsKurs. Deltakerne må være satt til både oppmøtt og bestått før kurset låses. Personen som låser kurset blir loggført og er ansvarlig for at informasjonen er korrekt.