Vaksenopplæringsmidlar

ISFs satser på VO-midler

Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrift fra Kulturdepartementet kan få Voksenopplæringsmidler (VO-midler) fra HK-dir. ISF mottar årlig VO-midler fra HK-dir i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til HK-dir de to foregående år.

ISF fordeler tilskuddet til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. Timesatsene er på kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer. For 2021 er satsene justert opp til hhv. kr. 100,- og kr. 70,- grunnet et ekstraordinært tilskudd for 2021. ISF vil i utgangspunktet gå tilbake til ordinære satser for 2022.

For å få utbetalt VO-midler og Post 3-midler inneværende år, må kursarrangør ha registrert og fått godkjent sine kurs i IdrettsKurs innen primo januar påfølgende år.

Avholdte kurs skal låses i IdrettsKurs. Deltakerne må være satt til både oppmøtt og bestått før kurset låses. Personen som låser kurset blir loggført og er ansvarlig for at informasjonen er korrekt.