Tilskot til utgifter til politi

Alle organisasjonsledd tilknytta NIF kan søke om tilskot for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2019. Det er kun utgifter knytta til bistand frå politiet som fell inn under ordninga. Det kan søkast om tilskot til arrangement der minimum 30 prosent av deltakarane er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år).
 
Det søkast skriftleg til det aktuelle særforbundet. Eit særskilt søknadsskjema skal nyttast. Dette vil bli lagt ut på NIF si heimeside i månadsskiftet januar/februar. Søknadsskjema med nødvendig informasjon vil også bli sendt i e-post til alle idrettslag. Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende utgifter søker om tilskot direkte til NIF.
 
Søknadsfrist er 13. mars 2020.