Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Idrettslag kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om midlar for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Høve til å søke er avhengig av om kommunen har denne ordninga lokalt. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og ungedom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Endeleg søknadsfrist vert lagt ut hausten 2020.  

Les meir om Bufdir si stønadsordning: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/