Vestland idrettskrets har fått tildelt midlar frå Vestland fylkeskommune i ordninga Lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er opna for at idrettslag kan søke på midlane.
Vestland idrettskrets har fått tildelt midlar frå Vestland fylkeskommune i ordninga Lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er opna for at idrettslag kan søke på midlane. Foto: Grethe Hillestad

Lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2022

Idrettskretsen har fått tildelt midlar frå Vestland fylkeskommune i støtteordninga Lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2022. I fleire av kategoriane er tildelinga slik at idrettslag i Vestland no kan søke om støtte frå Vestland idrettskrets. Kva kategoriar og typar tiltak idrettslaget kan søke om ser du i nedtrekksmenyen under. Merk at vi må følgje fylkeskommunen sine vilkår for ordninga, så det er viktig at de les gjennom kriterium under kvar kategori før de sender søknaden.  

Søknadsfrist alle kategoriar: Onsdag 1. juni kl. 23.59. 

Kven kan søke: Idrettslag som er tilslutta Norges idrettsforbund.  

Søknadsskjema for alle kategoriar: Trykk her for søknadsskjema. 

Rapportering: Bruken av midlane må rapporterast til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022. 

Kva kan ein søke på:

Vestland idrettskrets si målsetjing:
Få fleire barn og unge med ulike tilretteleggingsbehov med i den organiserte idretten, slik at dei kan oppleve tryggheit, meistring og bevegelsesglede i fellesskap med andre. 

Målgruppe: 
Nokon barn og unge har utfordringar det kan vere vanskeleg å oppdage ved første augekast. Det kan til dømes vere psykiske lidingar, sosiale utfordringar eller somatiske plager som i liten grad er synleg på kroppen. Andre har fysiske funksjonsnedsetjingar som også krev tilrettelegging.

Kva kan idrettslaget søke på?

Gjennom arbeidet med Trygge Utøvere (samarbeidsprosjekt i møteplassen Knutepunktet i Idrettsklynge Vest) har vi erfart at det ofte trengs ekstra ressursar i form av til dømes fleire instruktørar og støttepersonar for å skape trygge meistringsmiljø for barn og unge med ulike tilretteleggingsbehov. Det må også ofte leggjast ned meir innsats og arbeid knytt til rekruttering og motivering av deltakarane- gjerne saman med ulike samarbeidspartar. 

Idrettslaget kan difor søke på til dømes:

 • Støtte til aktivitetstilbod for målgruppa, til dømes honorar til ekstra trenarar og støttepersonar i aktiviteten
  • Både enkeltståande aktivitetsdagar med utprøving av aktivitet og gjentakande tilbod vil kunne bli vurdert for støtte
 • Kompetansehevande tiltak som temakveldar eller kurs for trenarar/instruktørar

Tilgjengeleg sum til fordeling: kr. 110 000,- (totalt)

Kriterium:

 • Idrettslaget må i søknadsskjemaet opplyse plan for gjennomføring og  forklare kva midlane skal brukast til
 • Idrettslaget må vere villig til å dele av sine erfaringar (via Vestland idrettskrets som koordinerande ledd)
 • Tiltaket kan vere starta opp når søknaden vert sendt
 • Merk at det ikkje vert gjeve støtte til ordinær drift, eller til anlegg som kan søke spelemidlar.
 • Utstyr vurderast kun dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om
 • Idrettslaget må rapportere på bruken av tildelte midlar til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022

Kontaktperson: Bodil Ryste, Vestland idrettskrets

Vestland idrettskrets si målsetjing: 
Støtte idrettslag som startar opp eller vidareutviklar nye aktivitetstilbod eller nye modellar for medverknad frå og samarbeid med målgruppa, slik at fleire barn og unge kan delta i idrett og finne sin plass eller sin aktivitet. 

Målgruppe: 
Ungdom og barn som ikkje deltek i aktivitet i idrettslaget idag, men som ønsker å bli med å finne sin plass og aktivitetsform. 

Kva kan idrettslaget søke på: 

 • Oppstart eller vidareføring av nye aktivitetstilbod. Medverknad frå målgruppa vert vektlagt. 
 • Oppstart eller vidareføring av nye modellar for medverknad og samarbeid
 • Vi oppfordrar til å søke på prosjekt som er særskilt retta mot ungdom, og til å nytte Vestland idrettskrets sitt ungdomsutval som rådgjevande part
 • Merk at det ikkje kan søkast støtte til ordinær drift eller til anlegg som kan søke spelemidlar. Utstyr kan vurderast dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om. 

Tilgjengeleg sum: Kr. 115 000,- (totalt til fordeling)

Kriterium for tildeling: 

 • Idrettslaget må i søknadsskjemaet opplyse plan for gjennomføring og korleis målgruppa skal medverke, samt forklare kva midlane ein søker om skal brukast til (enkelt budsjett)
 • Tiltaket må vere gratis eller ha svært låg deltakaravgift, og tilbodet skal vere ope for alle i målgruppa
 • Medverknad frå målgruppa vert vektlagt
 • Idrettslaget må vere villige til å dele av sine erfaringar med andre (Vestland idrettskrets vil vere eit overordna koordinerande ledd for deling av erfaringar)
 • Tiltaket kan vere starta opp 
 • Merk at det ikkje vert gjeve støtte til ordinær drift, eller til anlegg som kan søke spelemidlar.
 • Utstyr vurderast kun dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om 
 • Idrettslaget må rapportere på tildelte midlar til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022

Kontaktperson: Bodil Ryste, Vestland idrettskrets

Idretten i Vestland fylke skal etablere gode ressursgrupper for inkludering i idrettslag og nærmiljøet generelt. Ressursgrupper som skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med deltaking i idrett- og fritidsaktivitetar. 

Målgruppe: 
Hovudmålgruppa i denne søknaden er personar med innvandrarbakgrunn.  Dei som trenger og/eller ønskjer støtte er gjerne personar som ikkje kjenner til den norske idrettsmodellen, som synes det er vanskeleg og ressurskrevjande å orientere seg i de ulike tilboda i nærområde, og synest at språk, økonomi eller manglande kontaktnettverk er barrierar for deltaking.   

Med særskilt vekt på:  

 • Kvinner og menn med fleirkulturelle bakgrunn  
 • Jenter med minoritetsbakgrunn 
 • Bebuar i mottak (Stord og Solbakken mottak) 

Sekundært er også generelt låginntektsfamiliar ei målgruppe for ressursgrupper.  

Kva kan idrettslaget søke på?

Ein ressursgruppe for inkludering og mangfald i idretten er i vår betydning idrettslag som har satt saman ei gruppe i idretten og/eller i samarbeid med andre aktørar, som særskilt skal sikre at alle barn, unge og vaksne skal kunne delta i idrettsaktivitetar om dei ønskjer. 

Ressursgruppene vil jobbe ekstra for:  

 • At innvandraren skal kunne få kunnskap om norsk samfunnslivHer spesielt i betydninga av idrett, friluftsliv og fritidsaktivitetar, og for å bidra til å forhindre utenforskap i samfunnet.  
 • Bli kjent med foreldrerolla og barns oppvekstvilkår i NoregHer spesielt i barns deltaking i fritidsaktivitetar.  
 • Menneskerettigheiter og norsk lovHer spesielt i betydninga av deltaking i fritidsaktivitetar, kor alle som vil kan delta i idrettsaktivitetar etter eigne ønskjer og behov. At idretten er frivillig, men også basert på normer og reglar, som er gjeldande i samfunnet.   
 • Barn og unges rettigheiter og retten til å ta sjølvstendige val – Her spesielt i barns deltaking i fritidsaktivitetar og rettigheiter ved idrettsdeltaking, velje å delta sjølv. Og læring rundt trygge rammer i idretten og samfunnet generelt.  
 • Arbeid mot utenforskap, rasisme og diskriminering og for mangfald i lokalsamfunnetHer ved å arbeide forebyggande med idrettslaga, for å få vist fram at idretten har eit stort mangfald og ved å saman bryte ned barrierar som hindrar deltaking og skapar utenforskap. 

Døme på ressursgruppa sine oppgåver : 

 • Etablerer kontakt med målgruppa, og gi informasjon om idrett i Noreg og nærmiljøet. Saman med målgruppa finne ut kva idrett personane ønskjer å delta på, og finne ut kva idrettslag som tilbyr aktuell aktivitet.  Ressursgruppa kan òg koordinere følgje til aktivitet om behov. 
 • Følge opp idrettslaget og målgruppa i etterkant for å sjekke om alt går vel og om dei trenger vidare hjelp til saker som omhandlar deltaking, utstyr, økonomi eller anna.   
 • Knutepunkt for kontaktpersonar i idretten, frivillige organisasjonar og kommune.   
 • Bidrar til å skape lågterskelaktivitetar.  
 • Undersøke kva idrettslaget/laga kan bli betre på for å bli meir inkluderande. 
 • Bidra til å opprette inkluderingsfond der enkeltpersonar kan få støtte til idrettsdeltaking.  
 • Samarbeid med ungdomsutval for å få ungdom meir involvert. 
 • Finne personar som kan tolke (t.d. vaksne med innvandrar bakgrunn) for idrettslag i tolkeoppdrag, personar som forstår idretten og kan tolke på ein høveleg måte.   

Tilgjengeleg sum til fordeling: kr. 150 000

Kriterium:

 • Idrettslaget må i søknadsskjemaet opplyse plan for gjennomføring og  forklare kva midlane skal brukast til
 • Idrettslaget må vere villig til å dele av sine erfaringar (via Vestland idrettskrets som koordinerande ledd)
 • Merk at det ikkje vert gjeve støtte til ordinær drift, eller til anlegg som kan søke spelemidlar.
 • Utstyr vurderast kun dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om
 • Idrettslaget må rapportere på bruken av tildelte midlar til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022

Kontaktperson: Elise Barsnes, Vestland idrettskrets

 

Vestland idrettskrets si målsetjing:

Idretten skal bidra til å skape gode og spennande ferieminner for barn og ungdom i ferieavvikling, med idrettsglede, positiv meistringsfølelse og vennskap i fokus.  

Målgruppe: 

Primær målgruppa for ferieaktivitetane er barn og ungdom i alderen 8-16 år. Med særskilt fokus på barn og ungdom frå låginntektsfamiliar og barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Sekundært vil vi også prioritere dei idrettslaga som har gode planar for ferieaktivitetar for ungdom i alderen 15-19 år.

NB: Aktivitetane er som regel opne for alle, så det vil seie at målgruppa er alle barn og ungdom i det nærområdet ferieaktivitetane avviklast, men med særskilt vekt på å få med målgruppa nemnt over.

Kva kan idrettslaget søke på?

Ferieaktivitetar er tiltak i sommar- eller haustferie for å samle ein eller fleire målgrupper til å ha ulike idrettsaktivitetar saman, utan at det er eit bestemt treningsopplegg eller ordinære treningar og konkurransar i fokus. Ferieaktivitetar kan gjennomførast både inne og ute.

Eit idrettslag er ansvarleg og kan arrangere det aleine, saman med fleire idrettslag/klubbar, saman med kommune eller med andre frivillige organisasjonar, og eventuelt med hjelp frå idrettskretsen. Samarbeid blir sett på som eit suksesskriterium. Sjå oversikt kriterium under. 

Idrettslaget kan difor søke på til dømes:

Instruktørhonorar, reise/transport, mat, leige av hall og ev. utstyr som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Administrasjonsarbeid som planlegging, koordinering m.m. vil kome i tillegg.  

Tilgjengeleg sum til fordeling: kr. 125 000 – eit idrettslag vil maks kunne få 20 000kr

Kriterium:

 • Idrettslaget må i søknadsskjemaet opplyse plan for gjennomføring og  forklare kva midlane skal brukast til
 • Ferieaktivitetar skal minimum vare i to dagar i ferieavvikling og må innehalde minimum tre ulike idrettar.
 • Det skal vere ein form for måltid med, innhaldet i måltidet vil vere avhengig av lengde på aktivitetane. 
 • Idrettskretsen vil setje krav om at det skal vere gratis å delta eller svært låg deltakaravgift og at det skal vere eit tilbod som er ope for alle innanfor ulike aldersgrupper.
 • Vi vil særskilt prioritere idrettslag som involverer ungdom eller ungdomsutval i planlegging og gjennomføringa. Dette er fordi vi ønskjer meir involvering av ungdommane både for å velje aktivitetar, men også for gjennomføring og arbeidserfaring. 
 • Nye ferieaktivitetstiltak og idrettslag utanfor Bergen vert prioritert framfor tidlegare søkarar
 • Idrettslaget må vere villig til å dele av sine erfaringar (via Vestland idrettskrets som koordinerande ledd)
 • Merk at det ikkje vert gjeve støtte til ordinær drift, eller til anlegg som kan søke spelemidlar
 • Utstyr vurderast kun dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om
 • Idrettslaget må rapportere på bruken av tildelte midlar til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022

Kontaktperson: Elise Barsnes, Vestland idrettskrets

Vestland idrettskrets si målsetjing:
Idrettslag/klubbar skal skape opne møteplassar for barn og unge i sitt nærmiljø der ein miks av lågterskel idrettsaktivitetar er i fokus og alle kan delta etter sine ønskjer og behov. 

Målgruppe: 
Primær målgruppe for open hall og idrettsarena er barn og ungdom i alderen 8-16 år. Med særskilt fokus på at barn og ungdom frå låginntektsfamiliar og barn og ungdom med minoritetsbakgrunn får informasjonen og kan delta. Sekundært vil vi også prioritere dei idrettslaga som har gode planar for ungdom i alderen 15-19 år.

NB: Aktivitetane er som regel opne for alle, så det vil si at målgruppa er alle barn og unge i det nærområdet aktivitetane avviklast, men med særskilt vekt på å få med målgruppa nemnt over. 

Kva kan idrettslaget søke på?

Open hall er tiltak for å samle ein eller fleire målgrupper til å ha ulike idrettsaktivitetar saman, utan at det er eit bestemt treningsopplegg eller ordinære treningar og konkurransar i fokus. Open hall-konseptet kan gjennomførast både inne og ute. I hovudsak skal idrettslaga vere ansvarlege for gjennomføring av ulike open hall/open idrettsarena aktivitetar. Eit idrettslag kan arrangere det aleine, saman fleire idrettslag/klubbar, saman med kommune eller med andre frivillige organisasjonar, og eventuelt med hjelp frå idrettskretsen. Samarbeid blir sett på som eit suksesskriterium. Sjå oversikt kriterum under. 

Idrettslaget kan difor søke på til dømes:

Instruktørhonorar, reise/transport, mat, leige av hall og ev. utstyr som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Administrasjonsarbeid som planlegging, koordinering m.m. vil kome i tillegg.  

Tilgjengeleg sum til fordeling: kr. 120 000 – eit idrettslag vil maks kunne få 20 000kr

Kriterium:

 • Idrettslaget må i søknadsskjemaet opplyse plan for gjennomføring og  forklare kva midlane skal brukast til
 • Det skal minimum vere tre ulike idrettar inkludert i tiltaket.
 • Idrettskretsen vil setje krav om at deltakaravgifta skal vere gratis eller svært låg og at det skal vere eit tilbod som er ope for alle innanfor ulike aldersgrupper
 • Vi vil særskilt prioritere idrettslag som involverer ungdom eller ungdomsutval i planlegging og gjennomføringa. Dette er fordi vi ønskjer meir involvering av ungdommane både for å velje aktivitetar, men også for gjennomføring og arbeidserfaring.
 • Nye opne hall tiltak vert prioritert føre tidlegare søkarar
 • Idrettslaget må vere villig til å dele av sine erfaringar (via Vestland idrettskrets som koordinerande ledd)
 • Tiltaket kan vere starta opp når søknaden vert sendt
 • Merk at det ikkje vert gjeve støtte til ordinær drift, eller til anlegg som kan søke spelemidlar
 • Utstyr vurderast kun dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om
 • Idrettslaget må rapportere på bruken av tildelte midlar til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022

Kontaktperson: Elise Barsnes, Vestland idrettskrets

Vestland idrettskrets si målsetjing:
Målet med jenter i fokus er å særskilt gi jenter moglegheit til å delta i lågterskel idrettsaktivitetar i ulike former og bidra til at fleire minoritetsjenter deltar i idrettsaktivitetar. Vi ønsker å få fleire jenter inn i organisert idrett, og hindre fråfallet. Ved å ha prosjektet med lågterskeltilbod i fokus håper vi å nå bredt og få fleire jenter til å teste ut idrettsaktivitetar og/eller bli interessert i å bidra i idretten. 

Målgruppe: 
Hovudmålgruppa er jenter i alderen 10-25 år med minoritetsbakgrunn. Sekundært er det i enkelte aktivitetar opent for alle jenter generelt. 

NB: Nokre aktivitetar kan vere avskilt, andre opne for alle, så det vil seie at målgruppa kan også vere alle barn og unge i det nærområdet aktivitetane avviklast, men med særskilt vekt på å få med målgruppa som nemnt over. 

Kva kan idrettslaget søke på?

Aktivitetar som fremmer Jenter i fokus kan vere opplæring innan ein idrett (for eksempel. sykling, symjing, kampsport, etc) eller det kan være treningstiltak for jenter som inneheld fleire ulike idrettsaktivitetar. Det kan være i ordinære treningstider eller ekstra tiltak som er satt til helger eller ferieavvikling.  

Eit idrettslag er ansvarleg og kan arrangere det aleine, saman med fleire idrettslag/klubbar, saman med kommune eller med andre frivillige organisasjonar, og eventuelt med hjelp frå idrettskretsen. Samarbeid blir sett på som eit suksesskriterium. Sjå oversikt kriterium under. 

I søknaden må idrettslaget opplyse kva aktivitet eller tiltak dei skal ha, når, varighet, hyppighet og ein tydeleg plan for gjennomføring. Det kan vere ein eingongs gjennomføring eller fleire gjennomføringar gjennom året.  

Idrettslaget kan difor søke på til dømes:

Instruktørhonorar, reise/transport, mat, leige av hall og ev. utstyr som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Administrasjonsarbeid som planlegging, koordinering m.m. vil kome i tillegg.  

Tilgjengeleg sum til fordeling: kr.  150 000 (totalt)

Kriterium:

 • Idrettslaget må i søknadsskjemaet opplyse plan for gjennomføring og  forklare kva midlane skal brukast til
 • Idrettskretsen vil setje krav om at det skal vere gratis å delta. 
 • Vi vil særskilt prioritere idrettslag som involverer målgruppa, ungdom eller ungdomsutval i planlegging og gjennomføringa.
 • Idrettslaget må vere villig til å dele av sine erfaringar (via Vestland idrettskrets som koordinerande ledd)
 • Merk at det ikkje vert gjeve støtte til ordinær drift, eller til anlegg som kan søke spelemidlar
 • Utstyr vurderast kun dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket det vert søkt om
 • Idrettslaget må rapportere på bruken av tildelte midlar til Vestland idrettskrets innan 15.12.2022

Husk på:

 • Tilrettelagte aktivitetar kan vere med å skape tryggheit til eit idrettsmiljø, det er da større sjans for at personar oppsøker eller gjenoppsøker dette idrettslaget.  
 • Få fleire jenter og kvinner med i idretten, her både som utøver og/eller bidragsytar i ulike former (trenar, dommar, ledar, etc).   
 • Være med å fremme spesielt jenter med minoritetsbakgrunn som gode rollemodellar i idretten. 

Kontaktperson: Elise Barsnes, Vestland idrettskrets

Elise Barsnes
Elise Barsnes
Klubbutvikler inkludering

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag