VerdiWebinarVeke

VerdiWebinarVeke

Dei to siste vekene har vi sett søkelyset på verdiarbeid med åtte korte og rett på sak innlegg om tema som rasisme, trygg på trening, inkludering, paraidrett, antidoping, kjønnsbalanse og ungt engasjement.

Vi vil gjerne takke sjåarane for følget og for gode spørsmål. Ei stor takk også til engasjerte bidragsytarar på dei ulike innlegga. Webinara ligg i opptak, så du kan trykke på linken til kvart webinar for å sjå dei: 

Mandag 25. januar

kl 18.30 - 19.30    TRYGG PÅ TRENING Trykk på linken for å sjå webinaret i opptak. 

Trygg på trening, ved Martin Uthaug og Maria Dalsbø frå Vestland idrettskrets og Trond Berge Høvik frå Nok. Bergen

Det har i den siste tida vore skrive mykje om seksuelle overgrep i idretten i media. Idrettskretsen ønskjer i dette webinaret å formidle kva vi kan hjelpe med og kva for verktøy idrettslaga kan bruke, både med tanke på førebyggjing og handling. Les meir om Trygg på trening her
 

kl 20.00 - 21.00   RASISME I IDRETTEN Trykk på linken for å sjå webinaret i opptak. Webinaret startar etter 1t 40 minutt. 

Rasisme i idretten, slik kan du førebyggje og handtere diskriminering.
Bidrag frå seniorrådgjevar for verdiarbeid i Norges idrettsforbund Håvard Øvregård.

Norsk idrett står saman når vi seier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydleggjere vårt klare standpunkt har vi laga ei samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

 

Onsdag 27. januar

kl 18.30-19.30 PARAIDRETT I IDRETTSLAG - JA, ALLE KAN VERE MED! Trykk på linken for å sjå opptaket.

I norsk idrett skal det vere plass til alle, difor håpar vi at alle som ønskjer det finn ein idrett og eit tilbod som er tilpassa den enkelte sine føresetnader og ambisjonar. Men kva kan idrettslaga gjere for å få til dette?

På webinaret vil Susanne Hatland Mikalsen, Vestland idrettskrets snakke med Steinar Vedå frå Kirkevoll Basketballklubb som har paraidrettstilbod i klubben og Salum Ageze Kashafali frå IL Norna Salhus som er regjerande verdsmeister på 100 m og som er kvalifisert til Paralympics i Tokyo 2021.
 

kl 20.00-21.00 KVA BETYR DET EIGENTLEG Å VERE UTANFOR I IDRETTEN? Trykk på linken for å sjå opptaket. 

Inkludering handlar om å sikre at barn og unge med innvandrarbakgrunn og dei som veks opp i familiar med lav inntekt kan delta på idrettsaktivitetar. Vestland idrettskrets samarbeidar med Norges Fotballforbund Hordaland og Norges Håndballforbund Region Vest om dette arbeidet i fylket og Elise Barsnes jobbar som klubbutviklar inkludering.
 
På webinaret får du høyre om utanforskap i idretten og kva vi kan gjere med dette. Elise Barsnes får også besøk i studio av Arild Hovland fra SK Trane som kan vise til ei suksesshistorie med LIM; Lekser - Idrett - Mat. Eit samarbeid med Slettebakken skole med mål om å inkluderer alle.
 

 

Tirsdag 2. februar

kl 18.30-19.30 MIDLA SOM LOVAR DRAUMEKROPPEN! Webinaret blir liggande ope for å sjå i opptak i ei veke. Trykk på linken for å starte. Webinaret byrjar etter 5min 12 sek og varer til 53.20. 

Det finnast treningsmiljø over heile landet der utsjånad er ei sterkare drivkraft enn god helse og velvære. For nokre fører jakta på ein perfekt og muskuløs kropp til usunne treningsregime og inntak av store mengder kosttilskot og bruk av ulovlege og helseskadelege dopingmidlar.

Maha Kamran frå Antidoping Norge vil trekke døme frå reelle samtalar ho har hatt med dei som vurderer å bruke dopingmidlar, både i og utanfor idretten. Les meir om Antidoping Norge her: https://www.antidoping.no/

kl 20.00-21.00 UBEVISST DOPING. NÅR BRYT EIN REGLANE? Webinaret blir liggande ope for å sjå i opptak i ei veke. Trykk på linken for å sjå opptaket. Webinaret byrjar etter 1t 35 min og sluttar etter 2t 33 min. 

I innlegget sitt vil Siri Bynke frå Antidoping Norge setje fokus på kva for situasjonar og reglar utøvarar/trenarar/leiarar/støttepersonell treng å kjenne godt til slik at ein er på rett side av regelverket i idretten. Ho kjem blant anna inn på bruk av medisinar og kosttilskot. Webinaret gir klubben og trenaren eit godt utgangspunkt for å drøfte utfordringar og dopingrisiko i eigen klubb og eige lag. Les meir om Antidoping Norge her: https://www.antidoping.no/

Torsdag 4. februar

kl 18.30-19.30 KJØNNSBALANSE I NORSK IDRETT 
Trykk på link for å sjå opptak. 

Målet er 40% kvinner i leiande posisjonar i idretten innan 2023. Er det mogeleg? I følgje fleire saker i media i den siste tida har norsk idrett eit godt stykke å gå og mykje å jobbe med før vi er der. Elisabeth Faret, styremedlem i NIF blir med oss frå Stavanger og vil blant anna fortelje oss om NIF sitt arbeid med dette temaet.

kl 20.00-21.00 UNG MEDRÅDERETT OG UNGT ENGASJEMENT 
Trykk på link for å sjå opptak. 

Frå å vere eit nettverk av engasjerte ungdommar, har styret i Vestland idrettskrets no vedtatt å opprette eit ungdomsutval. Sara Stokken Rott er ungdomsutvalet sin første leiar og ho brenn for å skape gode idrettsopplevingar for ungdom. Ho meiner at for å få det til må det finnast eit lag og eit nivå for alle.

Er du ungdom og ønskjer du å ta ei meir aktiv rolle i klubben din, men er usikker på korleis du skal nå fram? Eller ønskjer klubben din å gjere eit aktivt grep når det gjeld ungdomsidrett? På dette webinaret vil de garantert både få tips og inspirasjon!

 

Bilde_invitasjon VerdiWebinarVeke 2021.png