Leiarkurs for ungdom

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg meir i idrettslaget? Gjennom ei lærerik og intens helg saman med andre ungdommar, har du i dette kurset moglegheita til å lære mykje om korleis du kan bli ein betre leiar. 

Kurset skal gi deltakarane innblikk i og forståing for ulike delar av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøya ungdommane lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der avgjerdslene vert tatt. Samtidig vil dei få lære meir om kommunikasjon og leiing, med mål om å utvikle seg som leiarar. Leiarkurs for ungdom kan vere starten på ei karriere som idrettsleiar. 

Kurset er retta mot leiing og må ikkje forvekslast med eit trenarkurs. Samtidig er det mange element trenarar kan ta med seg frå kurset, som leiing, kommunikasjon, bygge sjølvtillit og sjølvkjensle, med meir.  

Målet for «Leiarkurs for ungdom 15–19 år» er å førebu deltakarane på leiarverv i ulike delar av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal dei få kunnskap om kva det vil seie å vere ein frivillig ressurs i idretten, og ikkje minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eigen klubb. 

Målgruppe 
Ungdom i alderen 15-19 år som er medlem av idrettslag og ønsker å utvikle seg som idrettsleiarar. Det er en fordel om ein har oppgåver i klubben (styreverv/utval) eller ønsker å ta ei aktiv rolle i klubben. 

Organisering
25 timar fordelt på to delar. Første del er ei helg med kursopplegg på totalt 19 timar og er med overnatting frå fredag til søndag. Andre del er ein laurdag eller søndagssamling og er på 6 timar. I tillegg kjem praksis i klubb. Det krevjast 100 % oppmøte for å få deltakarbevis. Du melder deg på begge samlingane ved påmelding og får kursbevis som kan brukast til dømes i jobbsøknadar.  

1. samling

 • Bli kjent
 • Sjølvbilete, sjølvtillit og sjølvkjensle. 
 • Deg som rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Deg som ressurs
 • Frå mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk

Praksis 
Alle deltakarane skal mellom dei to samlingane presentere kva ein har vore med på og lært første kurshelg på møte med styret i laget/klubben. Utover dette vert det forventa minst 10 timar med praksis, til dømes:  

 • Planlegge og gjennomføre aktivitetar – idrettslege og/eller sosiale
 • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
 • Vere aktiv deltakar i utvals-/styremøter

2. samling

 • Evaluering av handlingplan og gjennomført praksis
 • Erfaringsutveksling
 • Vidare engasjement og rolle i idrettslaget

Viktig informasjon
Det er lagt opp til at idrettslaget har ein person som fungerer som kontaktperson for deltakaren. Les meir under forventning til idrettslaget. 

Kostnad
Kursdeltaking kostar kr. 1500,- per deltakar som inkluderer overnatting 2 netter i dobbelt- eller trippelrom, mat og sjølve samlingane. Idrettskretsen fakturerer idrettslaget for kursavgifta.

Dersom deltakarar ikkje møter til kurset utan å ha varsla arrangøren vil klubben måtte dekke alle dei faktiske kostnadane. Klubben må også dekke alle kostnadar som kjem dersom deltakarar vert sendt heim på grunn av regelbrot undervegs i kurshelgane.  

Kursavgift
Det er lagt opp til at det er idrettslaget som dekker kursavgifta for ungdommane som deltek frå idrettslaget (sjå meir under kostnad over)

Forventningar til deltakerne
Det vert forventa at deltakarane er aktive i klubben, anten som utøvarar, trenarar eller i ei anna rolle, og brukar det dei lærer på kurs til å utvikle idrettslaget. Kurset er rus- og alkoholfritt og brot på det medfører heimsending for eiga rekning. 

Forventning til idrettslaget
Det vert forventa at idrettslaget følger opp deltakarane  i praksis gjennom ein eller fleire kontaktpersonar og gir dei høve til å bidra i idrettslaget etter endt kurs. Kontaktpersonen må vere tilknytta idrettslaget ved å sitte i hovudstyret og/eller i ei av undergruppene sitt styre. Det er viktig at styret tek opp og vedtek kven som skal reise på Leiarkurs for ungdom under eit styremøte for kursstart. Sjå gjerne dette "kven-gjer-kva-dokumentet".

Kva er ein ung leiar og kva kan ein ung ressursperson bidra med i idrettslaget?  
Ein ung leiar er ein ressursperson mellom 15 – 19 år. Det kan vere ei jente eller ein gut som er tilknytta idrettslaget som utøvar og/eller ung person som ønsker å bidra med andre oppgåver i idrettslaget. Det er derfor viktig at idrettslaget – med kontaktperson i spissen – opnar nokon dører og inviterer den/dei unge leiarane til å bidra med det dei har lært på kurset etter første kurshelg. Den/dei unge leiarane utarbeidar blant anna ein handlingsplan i løpet av første kurshelg, som skal gjennomførast i eige idrettslag. Handlingsplanen kan vere eit godt utgangspunkt for diskusjonar og møte mellom den/dei unge leiarane og kontaktpersonen (idrettslaget), i tillegg til spørsmåla nedanfor:  

 • Kan innspel frå den unge leiaren bidra til at idrettslaget utviklar seg?  
 • Kan den unge leiaren sjå ting frå ein litt anna ståstad?  
 • Kan den unge leiaren bli vald inn i styret? 
 • Kan den unge leiaren bidra med andre oppgåver?

Kva forventar vi av kontaktpersonen i idrettslaget? 
Kontaktpersonen sit i idrettslaget sitt styre og/eller ei av undergruppene sitt styre, og skal vere ein støttespelar, vegvisar, nettverkshjelpar og pådrivar for den unge leiaren. Kontaktpersonen si hovudoppgåve er å støtte og rettleie den unge leiaren i oppgåvene i idrettslaget. Kontaktpersonen forpliktar seg til å følge opp ein eller fleire unge leiarar i minimum eitt år (t.d. rett i forkant av styremøte i idrettslaget). Vi oppfordrar til å halde fram samarbeidet om det er føremålstenleg.  

Mange unge leiarar har eit brennande engasjement og ønsker å bidra i eige idrettslag, men nokon synest det er vanskeleg å kome i gang. Dei er usikre på kven dei skal kontakte, kven ein skal presentere planane sine for, og kvar ein kan finne råd og tips. Målet er derfor at kontaktperson og idrettslaget skal vere støttespelarar og til hjelp for den unge leiaren.  

Kontaktpersonen si rolle: 

 • Støttespelar: bidra til at den unge leiaren vert bevisst sine eigne ressursar, sitt talent og potensial gjennom å oppmuntre og støtte den unge leiaren i arbeidet med handlingsplanen. 
 • Vegvisar: Det inneber å gi råd, og dele av si erfaring frå arbeidet i idrettslaget, samt gå framfor som eit godt døme (mentor er også ein rollemodell).
 • Nettverkshjelpar og døropnar ved å gi tilgang til sitt eige nettverk (t.d. idrettslaget), men også gjennom å bevisstgjere den unge leiaren i høve bruk av internt og eksternt nettverk. 
 • Pådrivar: gjennom å gi tilbakemeldingar og å vere ein sparringpartnar for deltakaren. Det er viktig å presisere at det ikkje er kontaktpersonen som skal gjennomføre handlingsplanen, men han eller ho er der som ein ekstra støttespelar for den unge leiaren (Ekeland J., 2014, «Mentoring. Lærende allianser i ledelse».) 

 

 

Denne sida blir oppdatert med lenker til dokument. 

Samtykkeskjema (under 18 år)
Pårørandeinformasjon