Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Leiarkurs for ungdom

Bilde_Lederkurs ungdom november 2019.png

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg meir i idrettslag? Har du lyst til å bli ein betre leiar?

 

Gjennom ei lærerik og intens helg har du, saman med andre ungdommar, høve til å lære mykje om korleis du kan bli ein betre leiar. 

Kurset skal gi deltakarane innblikk i og forståing for ulike delar av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøya ungdommane lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der avgjerdslene vert tatt. Samtidig vil dei få lære meir om kommunikasjon og leiing, med mål om å utvikle seg som leiarar. Leiarkurs for ungdom kan vere starten på ei karriere som idrettsleiar. 

Kurset er retta mot leiing og må ikkje forvekslast med eit trenarkurs. Sjå særforbunda sine nettsider for trenarkurs, eller på idrettskretsen si side om aktivitetsleiarkurs. Samtidig er det mange element trenarar kan ta med seg frå kurset, som leiing, kommunikasjon, bygge sjølvtillit og sjølvkjensle, med meir.  

  Målet for «Leiarkurs for ungdom 15–19 år» er å førebu deltakarane på leiarverv i ulike delar av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal dei få kunnskap om kva det vil seie å vere ein frivillig ressurs i idretten, og ikkje minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eigen klubb. 

  Målgruppe 
  Ungdom i alderen 15-19 år som er medlem av idrettslag og ønsker å utvikle seg som idrettsleiarar. Det er en fordel om ein har oppgåver i klubben (styreverv/utval) eller ønsker å ta ei aktiv rolle i klubben. 

  Organisering
  25 timar fordelt på to delar. Første del er ei helg på 19 timar og er med overnatting. Andre del er ein laurdag eller søndagssamling og er på 6 timar. I tillegg kjem praksis i klubb. Det krevjast 100 % oppmøte for å få deltakarbevis. Du melder deg på begge samlingane ved påmelding og får diplom som kan brukast til dømes i jobbsøknadar.  

  1. samling

  • Bli kjent
  • Sjølvbilete, sjølvtillit og sjølvkjensle. 
  • Deg som rollemodell
  • Medlemmet i sentrum
  • Deg som ressurs
  • Frå mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk

  Praksis 
  Alle deltakarane skal mellom dei to samlingane presentere kva ein har vore med på og lært første kurshelg på møte med styret i laget/klubben. Utover dette vert det forventa minst 10 timar med praksis, til dømes:  

  • Planlegge og gjennomføre aktivitetar – idrettslege og/eller sosiale
  • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
  • Vere aktiv deltakar i utvals-/styremøter

  2. samling

  • Evaluering av handlingplan og gjennomført praksis
  • Erfaringsutveksling
  • Vidare engasjement og rolle i idrettslaget

  Krav til klubben
  Klubben må ha ein person som fyl aktivt opp ungdommane og hjelper til med å legge til rette for praksis. Det er flott om klubben kan dekke utgiftene for ungdommane som deltek frå klubben.  

  Forventningar til deltakerne
  Det vert forventa at deltakarane er aktive i klubben, anten som utøvarar, trenarar eller i ei anna rolle og brukar det dei lærer på kurs til å utvikle klubben. Kurset er rus- og alkoholfritt og brot på det medfører heimsending for eiga rekning. 

  Kostnad
  Kursdeltaking kostar kr. 1500,- per deltakar som inkluderer overnatting 2 netter i dobbelt- eller trippeltrom, bevertning og samlingane. Dersom deltakarar ikkje møter til kurset utan å ha varsla arrangøren vil klubben måtte dekke alle dei faktiske kostnadane som er påløpt. Klubben må også dekke alle kostnadar som kjem dersom deltakarar vert sendt heim på grunn av regelbrot undervegs i kurshelgane.  

  Dokument (gjaldt for 2019-kurset)
  Informasjonsskriv til deltaker
  Informasjonsskriv til idrettslag
  Pårørendeinformasjon over 18 år
  Samtykkeskjema under 18 år

  Vestland idrettskrets

  Bodil Ryste
  bodil.ryste@idrettsforbundet.no
  mobil 975 18 349