Temakveldar

Idrettskretsen har høve til å skreddarsy fagmøte eller temakveldar for idrettslag og idrettsråd. I menyen under ser du forslag til og døme på tema, men ta gjerne kontakt med oss for ein prat om kva behov idrettslaget har.

Idrettskretsen kan legge til rette for ulike typar fagsamlingar med tema barneidrett. Til dømes:

Inspirasjonskveld barneidrettsaktivitet:
2-3 timar med påfyll og oppfrisking av kunnskap eller som ein oppstart for deg som nettopp har byrja som trenar i barneidretten. Denne temakvelden er i hovudsak praktisk retta og gir tips til aktivitetar i barneidretten, men er også ispedd informasjon om barneidrettens verdigrunnlag, trenarrolla og betydninga av allsidig aktivitet. 

Temakveld for barneidrettsansvarlege:
Idrettskretsen inviterer barneidrettsansvarlege i idrettslaga til fagleg påfyll og erfaringsutveksling. I 2020 gjennomfører vi desse samlingane digitalt. 

Temakveld allidrett (idrettsskule):
Kva er allidrett og korleis organisere best mogleg? Idrettskretsen kan kome med tips og råd, og døme på korleis idrettslag organiserer allidrettstilbodet. Viktig er også informasjon om stønadsordningar for oppstart eller utvikling av allidrett for barn og/eller ungdom. Kan gjennomførast digitalt eller med fysisk oppmøte. 

Temakveld barneidrett:
Ein temakveld om barneidrett i idrettslaget vil m.a. eigne seg godt for å involvere foreldre/føresette og skape motivasjon for å engasjere seg i barneidrettsarbeidet. Sentrale spørsmål på ein temakveld i idrettslaget er:
- Kva er god barneidrett?
- Kva er viktig for barn i idretten?
- Korleis vil ein ha barneidretten i laget?
 

Faginnlegg på foreldre-/medlemsmøte: 
Tema kan til dømes vere idrettens barnerettigheiter og bestemmelsar, verdiar, allsidig grunnlag, allidrett for barn/ungdom. Ta kontakt med idrettskretsen, slik at vi får avklart behova til idrettslaget og lagt til rette for eit best mogleg innhald. Digitalt eller fysisk oppmøte. 

 

Målet med temakveld ungdomsidrett er å gjere idrettslaget meir bevisst tilbodet dei har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere moglege tiltak og handlingar idrettslaget kan sette i verk. Idrettskretsen har rettleiarar som gjerne kjem til idrettslaget og legg til rette for gjennomføring.
 
Tidsbruk: 1 - 1,5 time
 
For kven?
Hovudstyret i idrettslaget, evt. ilag med undergruppene.
Deretter kan ungdomsidrettskvelden gjennomførast med ungdom, trenarar, foreldre eller eventuelle undergrupper i idrettslaget.)
 

Bli med på ein "Inkluderingsidrettskveld". Vi kan kome til idrettslaget og jobbe saman med dykk om korleis idrettslaget skal bli gode på inkludering i praksis. Sjå også tema "økonomi som barriere".  

Kontaktperson: Elise Barsnes, elise.barsnes@fotball.no 

Idag forsvinn mange barn og unge frå idretten på grunn av familien sin økonomi. Saman kan vi jobbe for å finne gode løysingar som sikrar barn og unge si deltaking i idrett. Verktøyet ALLEMED kan hjelpe idrettslaget å gjere det lettare for alle å delta, uavhengig av familien sin økonomi. Sjå også tema inkludering. 

 

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag