idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Opprettelse og nedleggelse av grupper

Hvordan melde idrettslaget inn i nytt særforbund og hvordan melde idrettslaget ut av særforbund?

Hvis en ønsker å melde idrettslaget inn i et nytt særforbund, eller ut av et særforbund, må saken behandles på idrettslagets årsmøte. Årsmøte vedtar opprettelse og nedleggelse av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes, jf. NIFs lovnorm for idrettslag og idrettslagets lov § 23 (1).

Da idrettslagets lov § 2 (2) skal inneholde navn på det/de særforbund idrettslaget er medlem av, må en sak om innmelding/utmelding av særforbund behandles som en lovendringssak. Lovendring kan kun behandles på årsmøte/ekstraordinært årsmøte, saken må stå på saklisten og det kreves minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmer for at lovendringen blir vedtatt.  

Protokoll fra årsmøtet sendes så til idrettskretsen. Idrettskretsen sender søknaden på høring til respektive særforbund. Når særforbundet har akseptert innmelding/utmelding kan idrettskretsen opprette/nedlegge særidrettsgruppen i NIFs database.

Ved spørsmål ta kontakt med idrettskretsen på tlf. 55 59 58 00 eller e-post vestland@idrettsforbundet.no