foto svømming eirik førde.jpg

Barneidrettsansvarleg i idrettslaget

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med 12 år skal oppnemne ein ansvarleg for barneidrett, jf. lovnorm for idrettslag - styret sine oppgåver: § 20 (2) d).

Kva betyr det å vere barneidrettsansvarleg i idrettslaget?

  • Sette seg godt inn i Idretten sine barnerettar og bestemmingar om barneidrett 
  • Sikre at idrettslaget har gode rutinar for å spreie informasjon om bestemmelsar og rettigheiter til trenarar, frivillige og foreldre/føresette.
  • Sikre forankring av rettigheiter og bestemmelsar i idrettslaget sitt styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir teke i vare i idrettslaget sine aktivitetar og arrangement, og kunne grunngje kvifor dette er viktig.
  • Sørge for at idrettslaget gjennomfører foreldremøte etter oppstart av aktivitet, blir kjent med foreldra og sikrar at det blir gitt nødvendig informasjonen om kva det inneber å vere medlem i idrettslaget.
  • I fleiridrettslag: Sørge for at idrettar og grupper samarbeider, koordinerer og vidareutviklar eit mangfaldig aktivitetstilbod for barna i idrettslaget – ref. utviklingsplanen.
  • I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer heilskapleg utvikling – ref. utviklingsplanen.
  • Arbeide for at idrettslaget sine kostnader blir halde på eit rimeleg nivå for å sikre brei deltaking, også frå grupper med dårleg råd.
  • Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.


Informasjon som er nyttig for barneidrettsansvarleg:


Kompetanse som kan vere nyttig for barneidrettsansvarleg: