Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdihjørnet

Logo_verdihjørnet.png

Verdiarbeidet er grunnmuren i alle idrettslag. Verdiene tydeliggjør hvordan vi kan bygge trygge og gode klubbmiljøer. Verdiene handler om hvordan vi tar vare på hverandre og behandler hverandre med respekt.

 

Hver måned i nyhetsbrevet har vi en spalte som heter Verdihjørnet. De ulike temaene som blir belyst i Verdihjørnet finner du igjen listet opp her.

  (Nyhetsbrev februar 2021)

  Verdiarbeidet er grunnmuren i alle idrettslag. Verdiene tydeliggjør hvordan vi kan bygge trygge og gode klubbmiljøer. Verdiene handler om hvordan vi tar vare på hverandre og behandler hverandre med respekt.

  I den siste tiden har media satt søkelyset på seksuell trakassering og overgrep i idretten.
  I VG har vi kunnet lese om at det siden 2005 er felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i norsk idrett. Dette er rystende lesning som går sterkt inn på alle oss med hjerte i idretten. Vi må erkjenne at trakassering og overgrep også skjer i idretts-sammenheng. Mer enn halvparten av medlemmene i idretten er barn og unge, og vi har trenere og ledere med stor påvirkning på utøvere.

  Vi har alle et ansvar for å bidra til at idrettslaget blir en mindre attraktiv arena for uønsket atferd. Vi oppfordrer alle idrettslag til å sette dette temaet på dagsorden. Dette handler om skjebnen til enkeltpersoner, og om idrettens omdømme og posisjon i samfunnet. Barn skal være trygge i idretten, og foreldre skal være trygge når de melder et barn inn i idrettslaget.

  Fra Vestland idrettskrets sin side ønsker vi å hjelpe idrettslaget så langt våre ressurser strekker til. Vi har arbeidet med kompetansetiltaket «Trygg på trening» siden 2017. Denne prosessen skal sikre at ledere i klubber og lag har kunnskap om hvordan en kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i et idrettslag, og at det blir utviklet gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget. Sentralt i dette er utarbeiding av etiske retningslinjer, beredskapsplaner og rutiner. Vi har etablert samarbeid med Nok.Bergen, som er et kompetansesenter mot seksuelle overgrep, og vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet. Sammen med fagpersoner i dette kompetansemiljøet ønsker vi å hjelpe idrettslagene med gode prosesser, med en målsetting om at idrettslagene blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

  Ta kontakt med idrettskretsen dersom ditt idrettslag ønsker foredrag og veiledning og se nettsiden vår om trygg på trening.

  (Nyhetsbrev mars 2021)

  8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Denne dagen angår i høyeste grad også idretten. Ved den siste samordnete rapporteringen besto medlemsmassen i idretten i Vestland av 42,2% kvinner og 57,8% menn.

  Utviklingen av kvinneandelen har vært svakt økende de senere år. Sammensetningen av medlemsmassen gjenspeiles imidlertid ikke i styrerommene i idrettslagene. Siste registrering viste f.eks. at bare 24% av idrettslagene i Vestland har kvinnelig styreleder. 

  Det er flere grunner for at det er viktig med en bedre kjønnsbalanse blant lederverv i idretten. Helt grunnleggende handler det om like muligheter for begge kjønn – enten det er på aktivitetsarenaen eller i trener/lederrollen. Et bredt sammensatt styre gir det beste grunnlag for å fatte gode beslutninger for idrettslagets aktivitetstilbud, drift og utvikling. I dette ligger god kjønnsbalanse som en sentral faktor.  

  Det er et mål at trener- og lederverv i idretten skal gjenspeile medlemsmassen. Det gjelder å utnytte all den motivasjon, kompetanse og erfaring som medlemmene innehar for å sette sammen gode og komplementære styrer og grupper. 

  Selv om idretten først og fremst handler om aktivitet, er den også en arena for opplæring i demokratiske prosesser. Mange fremtidige ledere i ulike virksomheter har hatt sitt første verv i idretten. Oppgaver som en påtar seg i idrettslaget kan derfor være et første steg mot ansvarsfulle oppgaver og verv i fremtidige jobber eller andre virksomheter i samfunnet. 

  Flere kvinnelige medlemmer i idrettslagene er et første steg på veien mot bedre kjønnsbalanse i styrerommene. Sammensetningen av valgkomiteen er viktig – og ikke minst at denne er bevisst på betydningen av god kjønnsbalanse når den legger frem sin innstilling. Det handler også om å gjøre det attraktivt å påta seg styre- og lederverv. Flere kvinnelige rollemodeller er viktig. Det viktigste virkemiddelet for å nå grupper som i dag i er underrepresentert, er å spørre om de vil påta seg verv.  

  Vanlige virkemidler i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen har tradisjonelt vært ulike undersøkelser og kartlegging, stimuleringsmidler til organisasjonsleddene, mentorprogrammer for kvinner og nettverksmøter. I Vestland har vi nettverket Balanse, som ble initiert for å arbeide med en målsetting om å bedre kjønnsbalansen i idretten. Ta gjerne kontakt dersom ditt idrettslag ønsker å sette fokus på denne utfordringen eller om du har gode innspill for å styrke dette viktige arbeidet.