Trygg på trening

Trygg på trening

I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle». Vi må erkjenne at idretten er et speilbilde av samfunnet og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng. Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. Vår faglige samarbeidspartnere er Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep)) og Nok. Sogn og Fjordane. Tiltak i Bergen støttes med midler fra Bergen kommune.

Prosessen med Trygg på trening skal sikre at ledere i klubber og lag har kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i idrettslag og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, etiske retningslinjer, beredskapsplaner og rutiner blir utviklet. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

Trygg på trening-prosessen:

 • Klubbesøk i hovedstyret i idrettslag
  • Bakgrunn, hva trygg på trening er og hvordan bli en sertifisert trygg på trening klubb. Handlingskompetanse - beredskapsplan og etiske retningslinjer; gode eksempler, veiledning for å lage sin egen plan
 • Beredskapsplaner og etiske retningslinjer
  • Styret presenterer idrettslagets egne etiske retningslinjer og beredskapsplan - legge en plan for kurs internt i idrettslaget
 • Trygg på trening-kurs - klubbinternt
  • Trenerforum/foreldre/gruppeledere osv.
  • Presentasjon av beredskapsplan og retningslinjer
 • Sertifisert Trygg på trening-klubb

For å bli sertifisert som Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha laget beredskapsplan og etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene skal underskreves av alle som er i kontakt med barn og unge og brudd på disse vil medføre konsekvens. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for overgripere.

TRYGGE VOKSNE GIR TRYGGE BARN

Vi vil her fokusere på hva idrettslag må gjøre og kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og trakassering på best mulig måte.

Dette idrettslaget gjøre

 1. Oppnevn politiattestansvarlig på førstkommende styremøte (om det ikke allerede er gjort). Det skal føres protokoll fra styremøte, og det skal komme tydelig frem hvem som er gitt ansvaret for politiattester, samt hvem som er dens vara. Dette fremgår av lovnorm for idrettslag § 20, 2c.

Politiattestansvarlig må fylle ut skjema som søker skal legge ved når vedkommende søker. Dette anbefales å fylles ut/dele ut hver gang, ikke legge det på nettsiden til idrettslaget. På den måten sikrer politiattestansvarlig oversikt over hvem som søker og unngår å ha egen signatur liggende ute på internett.

Sørg for å ha oversikt over hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, hvilke oppgaver, dato for når det ble avkrevd og dato for fremvist attest. Bruk gjerne dette skjemaet.

 1. Søk om politiattest på alle over 15 år som har ansvars- og tillitsforhold ovenfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. Dette gjelder både frivillige og ansatte. Det er kun de som har fremvist gyldig politiattest (maks 3 måneder gammel attest) uten merknad (intet å bemerke) som får inneha en rolle som innebærer ansvars- og tillitsforhold som nevnt over. Før vedkommende har levert kan den ikke inneha rollen. Det er ikke tittelen på rollen som definerer om det skal søkes, det er hvor vidt vedkommende har et ansvars- og tillitsforhold. Aktuelle roller kan være trener, lagleder, dommerveileder, styremedlem, komite/utvalgsmedlem, andre frivillige, med flere, så lenge de har et ansvars- og tillitsforhold skal det søkes.
  Vi presiserer at det må søkes for hver person, også de som kommer fra andre klubber selv om de har vist attest der. Det samme gjelder om person har fremvist barneomsorgsattest til arbeidsgiver, så skal det søkes på nytt i idrettslaget.

For veiledning for hvordan søke politiattest se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

For idrettslag som er arbeidsgiver har de en aktivitetsplikt ved varsling. Se arbeidsmiljøloven §2A-3. Arbeidstakere har rett til å varsle. Se også Arbeidstilsynets temaside.

Enhver har avvergeplikt ovenfor f.eks. voldtekt, misbruk av overmaktsforhold og lignende. Se straffeloven §196.

 

Dette anbefaler vi idrettslaget å gjøre i tillegg til overnevnte oppgaver:

 1. Kartlegg risikosituasjoner og snakk om temaet

Ved å kartlegge risikosituasjoner økes bevisstheten og en kan sette inn tiltak som motvirker eller fjerner situasjonen. Spørsmål som hva kan gå galt i vårt idrettslag, hva kan vi gjøre for å forhindre det å skje og hvilken konsekvens skal det medføre om det skjer.

Åpenhet er overgripernes fiende, derfor er det viktig å snakke åpent om. Som det står i malen for beredskapsplan så skal retningslinjer og beredskapsplan gås gjennom på samlinger i klubben, idrettslaget kan få foredrag fra Nok. Bergen og Vestland idrettskrets og hjelp til å revidere risikosituasjoner, egne planer og retningslinjer.
Se gjerne Likestillings- og diskrimineringsombudets side for risikosituasjoner.

 1. Lag etiske retningslinjer.

Dere kan bruke denne malen som utgangspunkt. Vi anbefaler at dere diskuterer hvilken kontakt frivillige/ansatte skal ha med utøvere, både fysisk og på nett, og at det skrives inn hvor den kontakten skal skje (og ev. ikke skje). Det er for å beskytte både utøverne og de frivillige. Snakk også om hvordan dere forholder dere til forhold internt i klubben, særlig på tvers av roller. Vær obs på retningslinjer for publisering av bildet og film.

Vi anbefaler at etiske retningslinjer signeres på av alle som har en rolle i idrettslaget, ansatte som frivillige.

 1. Lag en beredskapsplan.

Dere kan bruke denne malen som utgangspunkt. Den skal sikre at medlemmene har tilstrekkelig med kunnskap om seksuelle overgrep og trakassering, opprette en beredskapsgruppe, fastsette forebyggende arbeid og gi veiledning ved bekymring og ved akutte overgrep. I tillegg er en liste over aktuelle samarbeidspartnere. Planen bygger på NIF sin veiledning og retningslinjer.

 1. Blir en trygg på trening-klubb

For å bli en trygg på trening-klubb har vi et møte med klubben (fysisk eller digitalt) hvor vi ser på hvordan klubben lager etiske retningslinjer og beredskapsplan (med utgangspunkt i malene over), hvordan implementere disse dokumentene og vi tilbyr og anbefaler klubbinternt foredrag for klubbens medlemmer. Veiledning og kurset er gratis for idrettslag og idrettsråd.

Som første idrettskrets i landet har Vestland idrettskrets signert samarbeidsavtale med to Nok.-sentre, nærmere bestemt Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane. De har arbeidsområde i tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane, og vil være vår faglige samarbeidspartner i Trygg på trening-arbeidet. 

Trygg på trening er arbeidet vårt for å forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep i idretten, og innebærer at idrettslag får hjelp til å lage etiske retningslinjer, beredskapsplan og får gratis foredrag for klubbens medlemmer, samt veiledning til å håndtere saker. Du kan lese mer om Trygg på trening her. 

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap. 26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet. Kontakt idrettskretsen ved Heidi Hatlen - heidi.hatlen@idrettsforbundet.no – tlf. 480 21 398 for hjelp til håndteringen i idrettslaget. Hun svarer også på spørsmål knyttet til politiattestordningen. 

Ved spørsmål om foredrag, etiske retningslinjer og beredskapsplan, ta kontakt med idrettskretsen ved Martin Uthaug – martin.uthaug@idrettsforbundet.no – tlf. 975 38679. 

Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane har tilbud til utsatte, pårørende og fagpersoner. De kan kontaktes på respektives nettsider, klikk på navnene over. 

 

1. Trygge voksne gir trygge barn v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

2. Harde fakta v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

3. Hva skal vi si - hva skal vi gjøre? v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

4. Ha beredskapsplan i idrettslaget v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

 

Verdiwebinar 2021
 TRYGG PÅ TRENING 

Trygg på trening, ved Martin Uthaug og Maria Dalsbø frå Vestland idrettskrets og Trond Berge Høvik frå Nok. Bergen

Det har vore skrive mykje om seksuelle overgrep i idretten i media. Idrettskretsen ønskjer i dette webinaret å formidle kva vi kan hjelpe med og kva for verktøy idrettslaga kan bruke, både med tanke på førebyggjing og handling.

 

Hør Maria Dalsbø i tidligere Hordaland idrettskrets medvirke i BAs podcast

"- Det skumleste er det som skjer når barna kommer hjem fra trening".

 

Følgende klubber har gjennomført kurs internt, samt laget etiske retningslinjer og beredskapsplan og er dermed sertifisert som Trygg på trening-klubb:

 • Tertnes idrettslag allianse
 • Kalandseidet idrettslag
 • Loddefjord Idrettslag
 • Idrettslaget Gneist
 • Nore Neset idrettslag
 • Austevoll idrettsklubb
 • Selbjørn idrettslag
 • Hundvåkøy idrettslag
 • Idrettslaget Bjarg
 • Olsvik idrettslag
 • Bønes idrettslag
 • Sportsklubben Trane
 • Stord idrettslag
 • Florø sportsklubb

(vil bli oppdatert snart)

Ønsker din klubb foredrag og veiledning, ta kontakt med

Martin Uthaug

martin.uthaug@idrettsforbundet.no

Mobil 975 38 679