trygge-voksne_trygge-barn.png

Trygg på trening

I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle». Vi må erkjenne at idretten er et speilbilde av samfunnet og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng. Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. Vår faglige samarbeidspartnere er Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep)) og Nok. Sogn og Fjordane. Tiltak i Bergen støttes med midler fra Bergen kommune.

Prosessen med Trygg på trening skal sikre at ledere i klubber og lag har bedre kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i idrettslag og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, retningslinjer, veileder og rutiner blir utviklet. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

Trygg på trening-prosessen:

 • Klubbesøk i hovedstyret i idrettslag
  • Bakgrunn, hva trygg på trening er og hvordan bli en sertifisert trygg på trening klubb. Handlingskompetanse - veileder for saksbehandling og retningslinjer
 • Veileder, saksansvarlige og implementering
  • Styret vedtar å bruke NIFs veileder og oppnevne to saksansvarlige, vi legger en plan for implementere retningslinjer og varslingsrutiner
 • Trygg på trening-kurs - klubbinternt
  • Trenerforum/foreldre/gruppeledere osv.
 • Sertifisert Trygg på trening-klubb

For å bli sertifisert som Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha vedtatt veileder og synliggjort NIFs retningslinjer. Retningslinjene gjelder alle som er i kontakt med barn og unge og brudd på disse vil medføre konsekvens. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for overgripere.

TRYGGE VOKSNE GIR TRYGGE BARN

Vi vil her fokusere på hva idrettslag må gjøre og kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og trakassering på best mulig måte.

Dette idrettslaget gjøre

 1. Oppnevn politiattestansvarlig på førstkommende styremøte (om det ikke allerede er gjort). Det skal føres protokoll fra styremøte, og det skal komme tydelig frem hvem som er gitt ansvaret for politiattester, samt hvem som er dens vara. Dette fremgår av lovnorm for idrettslag § 20, 2c.

Politiattestansvarlig må fylle ut skjema som søker skal legge ved når vedkommende søker. Dette anbefales å fylles ut/dele ut hver gang, ikke legge det på nettsiden til idrettslaget. På den måten sikrer politiattestansvarlig oversikt over hvem som søker og unngår å ha egen signatur liggende ute på internett.

Sørg for å ha oversikt over hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, hvilke oppgaver, dato for når det ble avkrevd og dato for fremvist attest. Bruk gjerne dette skjemaet.

 1. Søk om politiattest på alle over 15 år som har ansvars- og tillitsforhold ovenfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. Dette gjelder både frivillige og ansatte. Det er kun de som har fremvist gyldig politiattest (maks 3 måneder gammel attest) uten merknad (intet å bemerke) som får inneha en rolle som innebærer ansvars- og tillitsforhold som nevnt over. Før vedkommende har levert kan den ikke inneha rollen. Det er ikke tittelen på rollen som definerer om det skal søkes, det er hvor vidt vedkommende har et ansvars- og tillitsforhold. Aktuelle roller kan være trener, lagleder, dommerveileder, styremedlem, komite/utvalgsmedlem, andre frivillige, med flere, så lenge de har et ansvars- og tillitsforhold skal det søkes.
  Vi presiserer at det må søkes for hver person, også de som kommer fra andre klubber selv om de har vist attest der. Det samme gjelder om person har fremvist barneomsorgsattest til arbeidsgiver, så skal det søkes på nytt i idrettslaget.

For veiledning for hvordan søke politiattest se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

For idrettslag som er arbeidsgiver har de en aktivitetsplikt ved varsling. Se arbeidsmiljøloven §2A-3. Arbeidstakere har rett til å varsle. Se også Arbeidstilsynets temaside.

Enhver har avvergeplikt ovenfor f.eks. voldtekt, misbruk av overmaktsforhold og lignende. Se straffeloven §196.

 

Dette anbefaler vi idrettslaget å gjøre i tillegg til overnevnte oppgaver:

 1. Kartlegg risikosituasjoner og snakk om temaet

Ved å kartlegge risikosituasjoner økes bevisstheten og en kan sette inn tiltak som motvirker eller fjerner situasjonen. Spørsmål som hva kan gå galt i vårt idrettslag, hva kan vi gjøre for å forhindre det å skje og hvilken konsekvens skal det medføre om det skjer.

Åpenhet er overgripernes fiende, derfor er det viktig å snakke åpent om. Som det står i malen for beredskapsplan så skal retningslinjer og beredskapsplan gås gjennom på samlinger i klubben, idrettslaget kan få foredrag fra Nok. Bergen og Vestland idrettskrets og hjelp til å revidere risikosituasjoner, egne planer og retningslinjer.
Se gjerne Likestillings- og diskrimineringsombudets side for risikosituasjoner.

 1. Lag etiske retningslinjer.

Dere kan bruke denne malen som utgangspunkt. Vi anbefaler at dere diskuterer hvilken kontakt frivillige/ansatte skal ha med utøvere, både fysisk og på nett, og at det skrives inn hvor den kontakten skal skje (og ev. ikke skje). Det er for å beskytte både utøverne og de frivillige. Snakk også om hvordan dere forholder dere til forhold internt i klubben, særlig på tvers av roller. Vær obs på retningslinjer for publisering av bildet og film.

Vi anbefaler at etiske retningslinjer signeres på av alle som har en rolle i idrettslaget, ansatte som frivillige.

 1. Lag en beredskapsplan.

Dere kan bruke denne malen som utgangspunkt. Den skal sikre at medlemmene har tilstrekkelig med kunnskap om seksuelle overgrep og trakassering, opprette en beredskapsgruppe, fastsette forebyggende arbeid og gi veiledning ved bekymring og ved akutte overgrep. I tillegg er en liste over aktuelle samarbeidspartnere. Planen bygger på NIF sin veiledning og retningslinjer.

 1. Blir en trygg på trening-klubb

For å bli en trygg på trening-klubb har vi et møte med klubben (fysisk eller digitalt) hvor vi ser på hvordan klubben lager etiske retningslinjer og beredskapsplan (med utgangspunkt i malene over), hvordan implementere disse dokumentene og vi tilbyr og anbefaler klubbinternt foredrag for klubbens medlemmer. Veiledning og kurset er gratis for idrettslag og idrettsråd.

Som første idrettskrets i landet har Vestland idrettskrets signert samarbeidsavtale med to Nok.-sentre, nærmere bestemt Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane. De har arbeidsområde i tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane, og vil være vår faglige samarbeidspartner i Trygg på trening-arbeidet. 

Trygg på trening er arbeidet vårt for å forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep i idretten, og innebærer at idrettslag får hjelp til å lage etiske retningslinjer, beredskapsplan og får gratis foredrag for klubbens medlemmer, samt veiledning til å håndtere saker. Du kan lese mer om Trygg på trening her. 

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap. 26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet. Kontakt idrettskretsen ved Heidi Hatlen - heidi.hatlen@idrettsforbundet.no – tlf. 480 21 398 for hjelp til håndteringen i idrettslaget. Hun svarer også på spørsmål knyttet til politiattestordningen. 

Ved spørsmål om foredrag og prosessen for å bli Trygg på trening-klubb, ta kontakt med idrettskretsen ved Martin Uthaug – martin.uthaug@idrettsforbundet.no – tlf. 975 38679. 

Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane har tilbud til utsatte, pårørende og fagpersoner. De kan kontaktes på respektives nettsider, klikk på navnene over. 

Verdiwebinar 2021

I januar 2021 hadde vi en rekke verdiwebinar, blant annet Trygg på trening. Du kan se opptaket her.

Maria Dalsbø fra Vestland idrettskrets og Trond Berge Høvik fra Nok. Bergen pratet om arbeidet vi gjør for å skape en tryggere idrett og hva klubber kan gjøre. 

 

Nå er det Nok.

I 2020 endret en rekke kompetansesentre mot incest og seksuell overgrep (SMISO) navn til Nok. Du kan finne ditt lokale senter og lese mer om dem her.

Følgende klubber har gjennomført kurs internt, samt laget etiske retningslinjer og beredskapsplan og er dermed sertifisert som Trygg på trening-klubb:

 • Tertnes idrettslag allianse
 • Kalandseidet idrettslag
 • Loddefjord Idrettslag
 • Idrettslaget Gneist
 • Nore Neset idrettslag
 • Austevoll idrettsklubb
 • Selbjørn idrettslag
 • Hundvåkøy idrettslag
 • Idrettslaget Bjarg
 • Olsvik idrettslag
 • Bønes idrettslag
 • Sportsklubben Trane
 • Stord idrettslag
 • Florø sportsklubb

(vil bli oppdatert snart)

Ønsker din klubb foredrag og hjelp med prosessen, ta kontakt med

Martin Uthaug på e-postadresse martin.uthaug@idrettsforbundet.no eller mobilnummer 975 38 679

 

Trenger du hjelp til å behandle en sak i klubben, ta kontakt med

Heidi Hatlen på e-postadresse heidi.hatlen@idrettsforbundet.no eller mobilnummer 480 21 398