Samarbeidsavtale kommune - idrettsråd

Ein formell samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd bidreg til ei forståing og klargjering av gjensidige krav og forventningar til samarbeidet, og sikrar betre kontinuitet for begge partar.

Mal for samarbeidsavtale byggjer på rettleiaren for samarbeid mellom kommune og idrettsråd, «Når en pluss en blir mer enn to», utvikla i eit samarbeid mellom KS og Norges idrettsforbund.

MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE KOMMUNE - IDRETTSRÅD


Det er eit mål i Handlingsplanen 2016-2020 for idretten i Sogn og Fjordane at alle idrettsråd i perioden skal ha forhandla fram ein samarbeidsavtale med kommunen.