Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TILSKUDD

penger.jpg

Nedenfor finnes informasjon over tilskudds- og støtteordninger som idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd i Hordaland kan søke på.

 

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

  Barn:
  Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Ungdom:
  Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Les mer om LAM her


  Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

  NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

  Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

  1. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

   Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5 prosent av tilgjengelige midler. Dette er samme grense som gjaldt for særforbund alene tidligere.

  2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50 prosent.

  3. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes for at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at utstyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt.

   

  Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning.

  Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

  Dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

  Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

  Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

  Retningslinjer 

  Godkjent utstyr

  Kontaktpersoner


  Det er en jungel av muligheter for å søke tilskuddsordninger til inkluderingsarbeid og generell støtte til fritidsaktiviteter og idrettslag. Her har vi samlet en liste med informasjon over hvilke søknadsmuligheter som er både nasjonale og mer kommunalt rettet. Noen søknader er omfattende og krever litt forarbeid, ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du er i tvil om hvor dere skal søke penger til det aktuelle prosjektet/arbeidet.

  Noen generelle søknadstips:

  • Hovedmål og delmål for søknaden – enkle, korte og målbare. Noe dere klarer å fullføre.
  • Det bør være en del av den ordinære idrettsaktiviteten; hvor inkluderingstiltaket/ene er i det ordinære idrettstilbudet, ikke segregerte tiltak kun for flerkulturelle.
  • Tiltak som setter fokus på inkluderingsperspektivet i helhet. Hva kan dere bidra med for lokalsamfunnet, hvorfor er inkludering viktig i deres øyner.
  • Definere målgruppene, både i alder og kjønn. Gjerne del inn i hoved- og sekundærmålgruppe.
  • Samarbeide med andre frivillige organisasjoner eller kommuneordninger. Hvordan kan dere sammen forsterke arbeidet og støtte hverandre.
  • Tiltak som setter fokus på frivilligheten og dugnadsperspektivet hos idrettslag/klubber.
  • Hvilke effekter har inkluderingsarbeidet, hva synes dere selv, hva mener andre? Trekk gjerne frem både positive og negative sider ved inkluderingsarbeidet deres.
  • Sjekk over hvilke ord dere bruker i søknaden (døme: inkludering vs integrering, beboere i mottak vs bosatte flyktninger, ect.)
  • Fortell gjerne om tidligere tiltak dere har gjennomført, suksesshistorier eller annet som gir innblikk i deres idrettshverdag hvor inkluderingsarbeidet settes på agendaen.

  Nasjonal tilskuddsordning mot lavinntektsfamilier - BUFDIR

  Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om støtte til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av oppvekst i vedvarende lavinntektshusholdninger blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Bufdir har også flere andre tilskuddsordninger. Alle har ulike søknadsfrister, ofte mot slutten av året.

  Les mer om søknadskriterier og hvordan du kan søke midler her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/

  Inkluderingsmidler i din kommune

  I hver kommune her i Hordaland og region vest vil det være ulike tilskuddsordninger. Vi har derfor ikke anledning til å vise fram alle. Sjekk på kommunens nettsider under tilskuddsordninger. Et godt tips er alltid å kontakte den som har ansvar for idrett i kommunen eller idrettsrådet, de skal kjenne til de ulike mulighetene ditt idrettslag har. Her har vi tatt med Bergen kommune som døme.

  Bergen kommune har følgende aktuelle tilskuddsordninger for inkluderingsarbeid:

  Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet

  Idrettslag, idrettsorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om tilskudd til nyskapende idrettsaktivitet og prosjekter, og forbedring av kvaliteten i eksisterende virksomhet. Tiltak som er i tråd med vedtatt idrettspolitikk prioriteres særlig, heriblant:

  • Særlige satsinger for økt deltakelse blant funksjonshemmede
  • Bedring av kjønnsbalansen blant aktive deltakere 
  • Lavterskeltiltak for barn, ungdom, voksne og familier
  • Tiltak overfor ungdom 13-19 år
  • Mangfold i aktiviteter og kreativitet vektlegges. Tiltak innen idrett/fysisk aktivitet bør være etter skoletid/SFO tid.

  Frist: Fortløpende

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler/nye-idrettstiltak-og-egenorganisert-fysisk-aktivitet

  Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

  Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

  Frist: Mars (eksakt dato er ikke satt enda)

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/kulturmidler/tilskudd-til-frivillig-virksomhet-i-lokalsamfunn

  Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter

  Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

  Frist: Mars (eksakt dato er ikke satt enda)

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring/grunnskole/narmiljopakke-soknad-om-midler-til-ettermiddagsaktiviteter

  Områdesatsing

  Områdesatsingen kan gi tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er i tråd med målsetningene for områdesatsingen. Alle som vil søke om støtte må først ta kontakt med lokal koordinator for en uforpliktende samtale om prosjektet og om utforming av søknad.

  Frist: løpende

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/omradesatsing

  UDI – Tilskudd til aktiviteter for beboere i mottak

  UDI forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak på vegne av Justisdepartementet. Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og til at barna skal være i fysisk aktivitet.

  Frist: 11. februar

  Les mer herhttps://www.udi.no/aktuelt/159-millioner-kroner-til-aktiviteter-for-barn-og-unge-i-asylmottak/

  Inkluderingsmidler i fylkeskommunen – Lavterskelaktiviteter

  Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordning innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for barn og unge. Tilskudd er spesielt rettet mot lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Frist: 15. februar

  Les mer herhttps://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lavterskel-fysisk-aktivitet-for-born-og-ungdom/

  Inkludering i idrettslag – Idrettsrådet i Bergen

  Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med innvandrerbakgrunn med særskilt fokus på jenter. Denne tilskuddsordningen forvaltes av Idrettsråd i de største byene i Norge, hvor Idrettsrådet i Bergen er den eneste i Hordaland med disse midlene.

  Frist: Løpende

  Les mer herhttp://www.idrettenibergen.no/idrett-og-inkludering/

  Private tilskuddsordninger:

  ExtraStiftelsen

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

  Frist: 15. februar og 15. august

  Les mer herhttps://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

  Sparebanken vest
  Ønsker du eller din forening å bidra til fellesskapet - der du bor? Da oppfordrer vi deg til å søke prosjektmidler fra Sparebanken Vest. Vi støtter gode prosjekter innen alt fra kultur, idrett, friluftsliv, folkehelse, miljø, utdanning og oppvekst, til næringsliv og innovasjon. 

  Frist: 1. april

  Les mer herhttps://www.spv.no/om-oss/samfunnsansvar

  Gjensidigestiftelsen

  Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

  Frist: 15. september

  Les mer herhttp://www.gjensidigestiftelsen.no/om-stiftelsen

  Storebrand

  «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Midlene fordeles to ganger i året, med første søknadsfrister 01.april 2019.

  Stiftelsen premierer spesielt prosjekter som er bærekraftige, og som har et langsiktig perspektiv.

  Frist: 1. april og oktober (ikke kommet enda)

  Les mer herhttps://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

  Akselfondet – Telenor

  Akselfondet skal bidra til at flere får mulighet til å oppleve lek, ski- og idrettsglede på en trygg og god måte. Tre millioner kroner skal deles ut over tre år, og det er fortsatt penger igjen som skal deles ut! Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som gjennom sin innsats sørger for å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

  Frist: løpende

  Les mer herhttp://akselfondet.no/om-akselfondet/

  Grasrotandelen

  Meld ditt lag som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret. Grasrotmidlene blir utbetalt fra Norsk Tipping, og idrettslaget kan selv jobbe som ververe med materiell man finner på nettsiden grasrotandelen.no.

  Kanskje idrettslaget/klubben din kan sette grasrotmidler til sides til spesielle tiltak, som for eksempel inkluderingsarbeid.

  Les mer herhttps://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger

  Tine    

  Tine ønsker å skape et mer aktivt Norge – og samtidig bidra til gode matopplevelser. Tine sponser derfor aktiviteter der man selv deltar, lærer og opplever. Tine har et unikt konsept som tilbyr oppskrifter, produkter og verktøy som gjør det enklere å starte en mer fargerik og spennende idrettskiosk. Sjekk ut konseptet Smart Idrettsmat.

  Les mer herhttp://www.tine.no/smartidrettsmat/

  Kontakt Elise Barnes, mailto:elise.barsnes@fotball.no / tlf. 48 14 87 86 dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til søknader.

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til tre av Stiftelsen Dam sine programmer. 

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

  Helseprosjekter

  Utviklingsprosjekter

  Forskningsprosjekter

  Bli med og bestem hvem som skal få noe av norsk tippings overskudd.
  Ved hjelp av noen enkle klikk velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.

  Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker.

  Les mer på NORSK TIPPING - Grasrotandelen

  Momskompensasjon 2016: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS.

  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

  Søknadsfristen

  (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august 2016.

  Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon:

  Se informasjon og søknadsprosedyre for Vare- og tjenestemomskompensasjon 2016.

  Momskompensasjon 2017-revisorrapport underliggende ledd

  Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

  Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

  Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

  Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

  Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

  Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

  Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

  Informasjon om søknadsrunde 

   

  Når Idrettsregistreringen er sluttbehandlet av NIF, danner dette basis for beregning av særkretstilskuddet.
  Særkretsene tildeles beløp beregnet på bakgrunn av de aktivitetstall som fremkommer i idrettsregistreringen.

  For å få tildelt årets særkretstilskudd bes særkretsene sende inn til Hordaland idrettskrets:

  1. Regnskap 2015 – godkjent av årsmøtet
  2. Revisjonsrapport for regnskapet 2015
  3. Budsjett for 2016 – vedtatt av årsmøtet.
  4. Kontonummer

  Etter som dette er et særkretstilskudd overfor idretten i Hordaland, bes de særidretter som nå opererer som 
  regionsidrett om å redegjøre for på hvilken måte tilskuddet vil bli komme idretten i Hordaland til gode.

  Frist for innsendelse er satt til 01.11.2015.

  Kontaktperson:
  Ole Nilsen
  ole.nilsen@idrettsforbundet.no 
  telefon 55 59 58 03 - mobil 926 85 085

  Tilskuddsordninger Hordaland fylkeskommune, Idrett og Friluftsliv

  Kommunene i Hordaland har ulike tilskuddsordninger som skal stimulere frivilligheten i idrettslagene og styrke det lokale idrettslivet i kommunene innenfor ulike målgrupper.

  De kommuner i Hordaland som har tilskuddsordninger lagt ut på sine nettsider er linket opp her:

  Askøy kommune

  Austevoll kommune

  Austrheim kommune

  Bergen kommune

  Bømlo kommune

  Eidfjord kommune

  Etne kommune

  Fitjar kommune

  Fjell kommune

  Jondal kommune

  Kvam herad

  Kvinnherad kommune

  Lindås kommune

  Meland kommune

  Os kommune

  Radøy kommune

  Samnanger kommune

  Stord kommune

  Sund kommune

  Sveio kommune

  Ullensvang kommune

  Voss kommune

  Øygarden kommune