Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbøkonomi

 

  Hordaland idrettskrets har gjennom flere år hatt tilbud til egne organisasjonsledd om føring av regnskap og økonomisk rådgivning.

  Regnskapskontoret er et nonprofitt-tilbud til alle organisasjonsledd innen idretten. I samarbeid med den enkelte klient utarbeides avtaler om de oppgaver som det ønskes bistand med.

  Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Regnskapsføring
  • Fakturering/purring
  • Lønn/terminoppgaver/lønns- og trekkoppgaver
  • Budsjettering
  • Årsavslutning

  Målet vårt er at det skal bli så rimelig som mulig for oppdragsgiver og at mest mulig penger skal gå til aktivitet. 
  Derfor kan klubbene selv bestemme hva den selv skal gjøre av arbeid, for eksempel foreta kontering av bilag, utsendelse av faktura m.m. Regnskapskontoret kan dermed begrenses til et registrerings- eller bokføringstilbud med utskrivning av regnskaper dersom dette er ønskelig for oppdragsgiver.

  PRIS
  Alt arbeid er basert på timeforbruk og timeprisen er pr. d.d. kr. 495,-

  Kontakt
  Edel Johannessen
  telefon 55 59 58 04 - mobil 908 86 842
  edel.johannessen@idrettsforbundet.no

  Vi fører i dag regnskap for flere særkretser og idrettslag i Hordaland og står til din disposisjon.

                               

  Kemneren i Bergen har laget en miniguide med enkel oversikt over idrettslag og ideelle organisasjoner sin plikt til å foreta skattetrekk i lønn og beregne arbeidsgiveravgift.

  Nå er miniguiden oppdatert med satser som gjelder for 2019.

  Dere kan lese mer om skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner på Skatteetaten sine nettsider.

                     

  Det er lovpålagt at klubbene har 2 personer som disponerer bankkontiene i fellesskap.

  I Lovnormen for idrettslag står det følgende i § 12 punkt 3:

  "Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer."

  Viser til at dette ikke er noe nytt som er innført, da det hele tiden har fremkommet som en paragraf i Regnskap- og Revisjonsbestemmelsene, § 2-16.

  Det er en idrettskrets som har vært i kontakt flere banker for å avklare denne løsningen og eventuelle kostnader på felles disponering og bruk av nettbank knyttet opp mot idrettslagets konti. En bedriftsnettbankløsning med bruk av passordkalkulator som sikrer at to personer står for godkjenning og utbetaling fra idrettslagets koto er uproblematisk og kostnadsfri i flere av bankene. Skriftlig bilagssignatur er da overflødig og løsningen begrenser mulighet for underslag.

  Kontakt idrettslagets egen bankforbindelse for mer informasjon og mulig ordning.

  Skatteetaten har utarbeidet en brosjyre som gir god informasjon om temaet. Brosjyren finner du her.

  Informasjon om idrettslagets rolle som arbeidsgiver finner du her.

  Kompensasjon for merverdiavgift
  Informasjon om momskompensasjonsordningene finner du på egne sider om Momskompensasjon.

  Merverdiavgift
  For generell informasjon om merverdiavgift for idrettslag og om når avgiftsbestemmelsene gjelder, se Skatteetatens informasjon om mva

  Skatt
  Idrettslag er i utgangspunktet ikke skattepliktige, men dersom idrettslaget har ansatte, utbetaler honorarer, kjøregodtgjørelse el, kan dette medføre innberetningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Se Skatteetatens informasjon om skatt og frivillige.

  Alle organisasjonsledd skal følge NIFs lov og de bestemmelser som fremgår der. Videre skal alle organisasjonsledd ha sin egen lov som skal være godkjent av overordnet organisasjonsledd.

  Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven.

  Alle idrettslag som har årlig omsetning under 5 millioner kroner skal som hovedregel følge NIFs lov § 2-11 punkt 2, men kan velge å følge regnskapsloven.

  Alle idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. Oppgavene til kontrollutvalget er beskrevet i NIFs lov § 2-11. 

  Mal for reiseregning og utgiftsrefusjon:

  Idrettslag kan få direkte hjelp av idrettskretsen i spørsmål knyttet til økonomi, regnskap, bokføring, moms og økonomistyring. Idrettskretsene finner du her: Idrettskretser

   

  Alle idrettslag er revisjonspliktige. Reglene for revisjon avhenger av om omsetningen er på mer eller mindre enn fem millioner kroner årlig.

  Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig skal engasjere statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. For idrettslag med omsetning under fem millioner kroner årlig skal revisjonen utføres av to revisorer valgt av årsmøtet. Valgte revisorer skal følge bestemmelsene i RRB kapittel 4.

  Valgt revisors ansvar er å gjennomføre revisjon ved å vurdere årsregnskapet og vurdere intern kontroll i idrettslaget. For sjekkliste som kan brukes som hjelpemiddel for valgt revisor, se vedlagte dokument Sjekkliste for valgt revisor.docx

  Etter revisjon av idrettslagets regnskap, utarbeider valgt revisor revisjonsberetning, for mal som kan benyttes som grunnlag, se vedlagte fil: Mal revisjonsberetning.pdf

  Et idrettslag kan velge å engasjere statsautorisert eller registrert revisor selv om omsetningen er under fem millioner kroner årlig. Idrettslaget har imidlertid ikke valgadgang med tanke på regnskapsbestemmelser – RRB må følges selv om laget har engasjert revisor.

  Dersom et idrettslag velger å engasjere statsautorisert eller registrert revisor, må idrettslaget også ha kontrollkomité.

  Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Gavemottaker må rapportere data til NIF. Se hvordan her: Skattefradrag for gaver

  Støtteordninger, tilskuddsordninger, rabattavtaler og inntektsmuligheter for idrettslag. 

  • For Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler - se Støtteordninger

  • For leverandøravtaler og rabattordninger om fly, forsikring, leiebil, hotellpriser m.m. - se Idrettsavtaler

   Se også Kulturdepartementets oversikt over tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på www.frivillig.no

  NIFs lov sier at alle organisasjonsledd skal ha underslagsforsikring for de som disponerer bankkonti. 

  Les mer om underslagsforsikring

  Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i idrettslaget. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. Vi har samlet rutiner for bank- og kontantbehandling, betalingsterminal, regnskap og likviditetsbudsjett på siden Økonomistyring og kontantbehandling.

  Idrettslag som er medlem av NIF slipper å betale avgift for bruk av musikk på sine arrangementer.

  NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo.

  Tono: Dekker fremøring av musikk på idrettsarrangement som bakgrunnsmusikk, samt der det er nødvendig for den sportslige utførelsen. Gjelder ikke EM, VM eller OL. Digital distribusjon, lydfastsetting av musikk og «side-arrangementer» er ikke dekket av avtalen. Her må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale.

  Gramo: Dekker all fremføring av musikk på alle ordinære idrettsarrangement for alle organisasjonsledd tilknyttet NIF, samt alle idrettsarrangement som eies 100% av underliggende ledd. Gjelder alle internasjonale mesterskap i Norge med unntak av OL. Musikkfremføring utover ordinær aktivitet må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale på.

  Ta kontakt med Tono/Gramo hvis det er spørsmål vedrørende musikkavgiftene:

  Tono: http://www.tono.no/

  Gramo: https://gramo.no/