foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad

Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke tilskuddordninger der klubber/idrettslag kan søke om tilskudd til tiltak for å fremme økt aktivisering av barn, unge og voksne.

Tilskuddordninger som skal bidra til å bryte ned økonomiske barrierer og stigma som hindrer deltakelse fra enkeltutøvere. Videre er det mulig å søke om tilskudd for klubber som vil gjennomføre tiltak og spesielt arbeide for å øke deltakelse i idrettsaktivitet fra barn, unge og voksne med flerkulturell bakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier. Her følger noen eksempler på støtteordninger 

Start alltid med å lese godt igjennom hele søknadsskjemaet/utlysningsbrevet. Deretter må du alltid sikre at du informerer klubbens styre og ledes (om du ikke er leder selv) at du skal søke på vegne av klubben.Flere og flere søknader er i dag digitale, hvor du skal fylle ut gitte spørsmål for søknaden og hvor du kan legge ved vedlegg om det er viktig eller ønskes. Noen søknadsskjema/utlysningsbrev har også veileder til utfyllingen, les alltid disse for hvert steg mens du fyller ut. for å sikre at du svarer på det dere blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar. 

Få frem hvorfor de skal velge dere fremfor andre. Hvorfor er det viktig å få støtte til akkurat deres prosjekt/arbeid? Bruk gjerne konkrete eksempler. Samarbeider dere med andre? Hva ønsker dere å oppnå? Hvordan inkludere dere alle barn, ungdommer og voksne, og som setter fokus på inkluderingsperspektivet i helhet? Fortell gjerne om tidligere tiltak dere har gjennomført, suksesshistorier eller annet som gir innblikk i deres idrettshverdag. 

Budsjett: Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere.  

Ta kontakt med kontaktpersonen for støtteordningen/tilskuddsordningen dersom det er noe dere ikke forstår. Les gjennom søknaden nøye før dere sender den inn, prøv å få noen andre til å lese over. 

 

Bufdirs tilskuddsordning "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier". 

Les mer ho NIF her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/stotteordninger/ 

Idrettskretsersærkretser og idrettsråd: 

Enkelte idrettskretsersærkretser og idrettsråd har egne midler som idrettslag kan søke på. Vestland idrettskrets har pr dags dato ikke en egen tilskuddsordning innenfor inkluderingsarbeidet. Norges Håndballforbund Region Vest ønsker at alle barn og unge skal få oppleve håndballglede, og at alle skal ha samme mulighet for å delta i håndballaktiviteter uavhengig av økonomi. Med støtte fra Sparebanken Vest gis det støtte til barn og unge, og til håndballprosjekter som setter lavterskelaktiviteter i fokus. Les mer om Medspillerfondet og hvordan du søker her(link inn i her) https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/praktiske-verktoy/medspillerfondet/ 

Idrettsrådet i Bergen har til dømes en tilskuddordning for klubber/idrettslag i Bergen kommune. Midlene er ment å benyttes til å gjennomføre tiltak i klubb for å øke deltakelse fra barn og unge med flerkulturell bakgrunn i idrettsaktivitet. Videre for å fjerne økonomiske barrierer som hindrer deltakelse fra enkeltutøvere i forbindelse med kontingent/treningsavgift, utstyr, deltakelse på turneringer osv. Se nærmere informasjon på Idrettsrådet i Bergen sin nettside. 

Kommuner og fylkeskommunen: 

Mange kommuner har ulike tilskuddordninger for idrettslag og klubber. Her gjelder det å følge med på nettsider og ev. kontakte kommunen for å finne ut hva dere kan søke om.  

Bergen kommune har til dømes en rekke tilskuddordninger som klubber kan søke på. Blant annet Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet, Stimuleringsmidler, områdesatsings midler og annet. Les mer om tilskuddsordninger på denne siden! https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#/tasks 

Det finnes videre flere tilskuddordninger hos fylkeskommunene der klubber kan søke om tilskudd for lavterskelaktivitet.  

BUFDIR: 

Bufdir står for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gjennom flere ulike tilskuddsordninger gis barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet. Det legges til rette for økt deltakelse og bedre levekår ved tilskudd til utsatte barn og ungdom. Bufdir ordninger eksisterer for flere kommuner, kontakt din kommune for å høre om de er godkjent søkerkommune. Les mer her: Fattigdom - veileder om arbeid for barn som lever i fattige familier | Bufdir

Andre tilskuddsordninger: 

  • Støtteordning via NAV, fattigdomsmidler (foreldre må søke på vegne av sine barn) 
  • Gjensidige stiftelsen 
  • DAMM Stiftelsen 
  • Sparebanken Vest 
  • Sparebankstiftelsen SR-Bank 
  • Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 
  • Kavlifondet 
  • LNU: Mangfold og Inkludering + Herreløs Arv