Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over tilskuddsordninger for idrettslag

tennis2.jpg

For idrettslag finnes det utallige muligheter for å søke midler til en mengde ulike formål. Vi har gjort vårt beste for å gi dere en oversikt over hva som gjelder, også spesifikt for Telemark. Har du tips til flere tilskuddsordninger idrettslagene i Telemark bør vite om? Si ifra og ikke minst, lykke til med deres prosjekt.

 

Idrettsanlegg

Spillemidler til idrettsanlegg

Du finner alt du trenger å vite innenfor spillemiddelordningen på www.idrettsanlegg.no. Vi anbefaler også denne artikkelen som viser de viktigste momentene du bør forholde deg til hvis ditt idrettslag skal søke spillemidler. 

Sjekk ut: www.anleggsregisteret.no for å søke spillemidler!

Momskompensasjon - For bygging av idrettsanlegg

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen bevilger årlige summer til dette formålet og Idrettsforbundets ønske er at 100% av momsen skal refunderes, men ofte skjer en liten avkorting. Søknadsfristen satt rundt 1. mars hvert år og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Fylkeskommunale tilskudd til regionale og interkommunale idrettsanlegg

Det kan søkes om planleggingsmidler for å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med regional betydning. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for flere av i hver kommune.

Søknadene vil bli vurdert ut ifra anleggets interkommunale potensial, estetikk og miljøhensyn, flerbruk, nytenkning og om anlegget vil prege by - og stedsutviklingen. 

Les mer: Via denne linken finner du all info om ordningen.

Spillemidler til utstyr

Spillemidler til utstyr kjøpt inn i 2019

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund setter hvert å av midler fra spillemiddelpotten til innkjøp av utstyr i alle typer klubber. I 2019 var potten på til sammen 35,8 millioner kroner som ble tildelt klubber og særforbund. Ordningen omfatter kun utstyr innkjøpt året i forveien.

Les mer: Om retningslinjer, hva som er godkjent utstyr og kontaktpersoner i de ulike særforbundene her. 

NB! Informasjonen oppdateres på denne siden for nytt søknadsår hvert år i god tid før søknadsfrist. Er det ikke oppdatert info, ta bare vare på kvitteringene for innkjøp og avvent til søknadsportalen er åpnet.  

Idrettslag 

Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i den enkelte kommune, bestemmes av idrettsrådet innenfor gitte retningslinjer.

Det blir årlig fordelt flere hundre millioner kroner direkte ut til idretten, fordelt kommunevis etter innbyggertall. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd eller -krets. Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra slutten av juni og frem til 7. desember, avhengig av når idrettsrådet bestemmer sin fordeling. 

Les mer: Om Lokale Aktivitetsmidler (LAM) her. 

Vare- og tjenestemoms for idrettslag

Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Eksempelvis i 2016 ble 348 millioner kroner fordelt på 5562 idrettslag over hele landet. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.

Man søker disse midlene gjennom å levere Samordnet Rapportering den 30. april hvert år. Basisen for søknadsbeløpet er rett og slett brutto driftskostnader for forhenværende år, noe som skal være klart for alle gjennom å ha gjort opp sitt regnskap på årsmøtet før utgangen av mars. 

Les mer: Om momskompensasjon av varer og tjenester her.

Grasrotandelen - Tippeinnsatsen rett i klubbkassa

Grasrotandelen er det enkelte idrettslags mulighet til å få 7% av innsatsen til dem som tipper på Norsk Tipping. Spiller du på Norsk Tipping knytter du kontoen din opp til idrettslaget ditt og bidrar direkte inn i idrettslaget hver gang du leverer en kupong eller spiller Lotto. 

Les mer: Om Grasrotandelen her!

Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom (tidligere kalt Idrettsskole)

Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har Allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000-16.000 kroner ut i fra antall barn i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

NB: Søknadsfrist året rundt!

Les mer: Om tilskudd til Allidrett for barn og ungdom her

Skattefradrag for gaver

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for i fjor er i 20. februar. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet. 

Se egen fane «Skattefradrag for gaver»

Idrettsdugnad.no

Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler.Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Sjekk ut: www.idrettsdugnad.no

Fond og stiftelser

Sparebanken Sør Gavefond

Sparebanken Sør bidrar med gaveutdeling til idrett og andre samfunnstjenlige formål i Agder og Telemark. Særlig prioritert målgruppe er barn og unge og det prioriteres prosjekter som stimulerer til engasjement og utvikling. Du kan søke på gaver hele året, det er ingen søknadsfrist. 

Les mer: Om Sparebanken Sør Gavefond

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde skal disponere deler av sitt utbytte til allmennyttige formål, med særlig fokus på å høyne kvaliteten og attraktiviteten på Nomesamfunnet. Aktuelt for idrettslag er såkalte breddegaver til drift av lag/organisasjoner. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 

Les mer: Om Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland ble etablert i 2012 som en følge av sammenslutningen mellom Sparebank Telemark og Holla og Lunde Sparebank. Stiftelsen ønsker å bidra til allmennyttige formål og gir gaver fortrinnsvis til den regionen som har bidratt til å btgge opp kapitalen til Sparebank 1 Telemark, hovedsakelig kommunene Skien og Porsgrunn. Du kan søke om gaver hele året, det er ingen søknadsfrist. 

Les mer: Om Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsens mål er å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Idretten sørger for å bidra til at den målsetningen arbeides for, så her har man gode muligheter til å skaffe kroner til deres prosjekt. Søknadsfrist er 15. september. 

Les mer: Om Gjensidigestiftelsen her.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som driver med filantropi. Siftelsen eier i underkant av 10% av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål. Det er en stiftelse som dekker Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og selvsagt Telemark. Søknadsfrister er hvert år 1. februar og 1. september. 

Les mer: Nettsidene til SparebankstiftelsenDNB finner du her

Akselfondet

«Akselfondet skal dele ut ting jeg brenner for. Det kan være små skiklubber som trenger utstyr, de som kommer andre til unnsetning, eller at enda flere får prøve gleden ved å stå på ski.», forklarer Aksel Lund Svindal om denne tilskuddsordningen.

Les mer: Sjekk ut Akselfondet her.

Johaugfondet

Alle eventyr starter et sted. For Therese Johaug startet det i Dalsbygda. Og for alle unge i dag starter det i bygdene og bydelene de vokser opp. I de mange tusen idrettslagene rundt om i Norge som gjør en fantastisk jobb med å skape små og store idrettshelter hver eneste dag.

For å gjøre det lettere å gjøre drømmer om til virkelighet, har Therese stiftet Johaug-fondet. Fondet skal dele ut midler til lag og foreninger i idrettsnorge. Send inn søknaden for ditt lag i dag! 

Les mer: Om Johaugfondet her

Zucarellostiftelsen

Zucarellostiftelsen ble etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største hockeyprofiler, NHL-spilleren Mats Zucarello. Gjennom stiftelsen vil Mats bruke sitt navn, og sitt engasjement, til å hjelpe barn og unge med å få innpsaa i idrett og fysisik aktivitet. Stiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisik aktivitet - uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. 

Les mer: Om Zucarellostiftelsen her

Eckbos Legat

Eckbos Legat er en prvat allmennyttig stiftelse som støtter en rekke ideelle formål, herunder idrettslag, primært på Østlandet. Sosialt og humanitært arbeid, arbeid for folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring samt idrett, friluftsliv og frisksport i Norge er uthevede satsinger innenfor legatet. 

Les mer: Om Eckbos Legat her.

Inkludering og fattigdom

Inkludering i idrettslag

Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. 

Les mer: Om inkludering i idrettslag i Telemark her!

Nasjonal tilskuddsordning mot fattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge å delta i samfunnet. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de ca 100.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier. For 2020 ble det satt av ca. kr. 310.000.000,-.

Les mer: Oppdatert info om ordningen her!

Kontingentkasser i kommunene i Telemark

10 kommuner i Telemark har opprettet kontingentkasser for å støtte barn og ungdom som ikke ellers hadde hatt råd til å delta i idrett eller andre fritidsaktiviteter. 

Les mer: Om hvilke kommuner som har opprettet kontingentkasser og linker til hver enkelt kommunes nettsider for informasjon om ordningene. 

Paraidrett/Idrett for funksjonshemmede

Stiftelsen Dam (tidl. Extrastiftelsen)

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. 

Les mer: Om Stiftelsen Dam

Toppidrett

Telemark fylkeskommunes toppidrettstipendordning

Telemark fylkeskommune deler ut kr. 200.000,- årlig til talentfulle utøvere i alderen 18-22 år. Stipendet kan variere fra mellom kr. 20-50.000,-. Søknadsfrist er vanligvis på høsten og stipendene deles ut på Teleidrettens Festaften. 

Sparebanken Sør Toppidrettstipend

Sparebanken Sør deler årlig ut toppidrettsstipend for utøvere i Telemark og Aust-Agder. Formålet er å støtte unge utøvere innen individuelle idretter fra Agder og Telemark og gi dem mulighet til å nå toppnivå i sin idrett. Det skal tildeles inntil 10 stipender til sammen i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder hvert år.

Det foreligger ikke noen internettside for stipendet, men du kan ta kontakt med oss i Telemark idrettskrets for mer informasjon. Søknadsfrist er vanligvis 1. april hvert år. 

Les mer om toppidrettsstipend: Vi har samlet all tilgjengelig info om begge toppidrettsstipendordningene på våre nettsider her!

Idrettsarrangement

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge (feb.)

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2018. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden. 

NB: Vi har ikke lyktes i å få tak i informasjon om søknadsrunden for 2020 ennå. 

Andre ordninger

Idrettsavtaler - Noen fordeler for din klubb?

NIF har samarbeid med sponsorer og andre aktører som gir NIFs lag og medlemmer noen fordeler. Her finner du fordeler knyttet til forsikring, reise og opphold - sjekk dem ut og se om ditt idrettslag kan dra nytte av det!

Les mer: NIFs idrettsavtaler for hele norsk idrett.