Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gulset IF.jpg
Gulset IF er eneste idrettslag i en bydel som rommer snart 7500 mennesker, har 1000 medlemmer og driver utelukkende frivillig virksomhet. De er en utrolig viktig del av lokalsamfunnet og fortjener støtte og hjelp fra det offentlige for å kunne opprettholde og utvikle aktiviteten. De fortjener vel det, gjør de ikke? Det mener Dag og vi i idrettskretsen.

Støtt frivilligheten og felleskapet!

Velfungerende idrettslag og andre frivillige organisasjoner er ofte limet i lokalmiljøer. Idrettslag skaper identitet og tilhørighet. Med frivillighet som grunnpilar, skaper idretten et fellesskap som er mangelvare i et samfunn der individualisering kan skape utenforskap og ensomhet. Idretten, som den største, og andre frivillige organisasjoner er uten tvil sentrale og de viktigste samarbeidspartnere og bidragsytere for inkludering- og integrering.

Frivilligheten i Norge utfører 148 000 årsverk - 34.100 i idretten - ifølge Statistisk sentralbyrås satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. Bare innenfor idretten utgjør dette en verdiskapning på over 17 milliarder kroner, som tilsvarer 58 millioner dugnadstimer. For Telemark og Vestfold vil det si en verdiskapning på nærmere 1,3 milliarder og 2 400 frivillige årsverk. Idretten yter og tilrettelegger for lokalsamfunnet. Fordi vi i idretten vil. Ikke fordi vi må.

Idretten og kommunen har i dag et felles mål om å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. Det er i dag idrettsråd i ca. 85 % av landets kommuner. I Telemark og Vestfold er dette tallet 100%! Idretten og kommunene har mange steder lang tradisjon i å samarbeide, og der dette fungerer godt, skapes det resultater som har store lokale ringvirkninger på kort og lang sikt. Norsk idrett har om lag 12 500 idrettslag totalt i alle kriker og kroker av landet. I Telemark og Vestfold om lag 700 idrettslag. Sammen med kommunenes ressurser og kompetanse bidrar disse til økt fysisk aktivitet for befolkningen gjennom hele livsløpet. Samarbeid mellom kommune og idrett er en vinn–vinn-situasjon der én pluss én blir mer enn to! Så oppfordringen til det offentlige er å styrke samarbeidet og dialogen med idrettens organisasjonsledd og inngå samarbeidsavtaler med dem.

Det arbeid som legges ned innenfor idretten – og andre frivillige organisasjoner – er en viktig samfunnsmessig ressurs. For å beskrive idrettens betydning sies det i stortingsmeldingen om frivillighet at idrett og friluftsliv både har en egenverdi og en nytteverdi:
«Med idrettens egenverdi menes den opplevelsen som idrettsaktiviteter gir, som glede, mestring og det å holde seg i form. Samtidig utøves aktivitetene innen den organiserte idretten som oftest i samkvem med andre, og lokale idrettslag har en viktig funksjon i å skape sosiale fellesskap, trygge oppvekstmiljøer og levende lokalsamfunn. Idretten har også en nytteverdi gjennom helsefremmende effekter av at befolkningen driver idrett. Forskning og erfaring viser at det er en god sammenheng mellom det å være i god fysisk form og det å utvikle psykisk helse og sosiale ferdigheter.»

For å skape disse verdiene er idretten avhengig av støtte fra stat og kommune, men det er idretten selv som står for det største bidraget. Det er et overordnet samfunnsansvar for alle politiske nivå å sørge for at sivilsamfunnet består med tilhørighet, tillit, små forskjeller mellom mennesker og like muligheter for alle.

Så kjære politikere: Det er straks valg. Sørg for å styrke idrettslagene og andre frivillige organisasjoner i vårt fylke og deres kommune med økt støtte knyttet til rammebetingelser, slik at vi kan utvikle idrettslagene med frivillighet som basis og ta inkluderingsarbeidet på alvor. Det vil gi lokalsamfunnet et løft der dere bor.

Dag Nielsen

Nestleder Telemark idrettskrets