Valgkomiteinstruks

Valgkomiteen kan forklares som idrettslagets viktigste funksjon på bakgrunn av at det er de som skal finne personene som utgjør det neste styret i idrettslaget. Dermed er det helt sentralt at de er i stand til å gjøre en god jobb og fasiten på godt valgkomitearbeid finner du i denne saken.

Valgkomite - Eksempel på retningslinjer i et idrettslag

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover. Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast og at alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før årsmøtet.

Først kort om hva loven sier om årsmøte og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov:

 • For å stille til valg må personen fylle 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha betalt medlemskontingent.
 • En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Dette gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. Eksempelvis trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
 • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer
 • For andre begrensninger se lovnorm for idrettslag. 

Les mer: Lovnorm for idrettslag (ny versjon kommer og vil gjelde fom 01.01.2020)

Forarbeid: 

Start med arbeidet i god tid – min. 3-6 måneder før årsmøte

Vær orientert og oppdatert

 • Sørg for at valgkomiteen har kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål
 • Sørg for at valgkomiteen blir holdt orientert gjennom året, gjerne ved å få tilsendt referater, nyhetsbrev og/ eller annen aktuell informasjon
 • Valgkomiteen må ha dialog med klubben/styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden

Lag en fremdriftsplan

 • Lag en tidsplan med oppstart av arbeidet min. 3-6 måneder før årsmøte
 • Hva og hvordan skal arbeidet utføres. Lag en oversikt over hvilke funksjoner som skal velges på årsmøte og finn ut hvem som er på valg av disse. 
 • Deleger oppgaver til alle i komiteen.

Kartlegging:

 • Ta kontakt med alle som er på valg
 • Lag et spørreskjema med spørsmål om personen ønsker gjenvalg eller ikke. Se forslag i bunn av denne saken. 
 • Send ut et spørreskjema til de som er på valg
 • Dersom en velger å ikke sende ut skjema bør spørsmålene stilles i en samtale med personenm, men for best mulig kontinuitet anbefales det å få skriftlig svar slik at neste valgkomite har med seg historikken
 • Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt arbeid.

Rekruttering

 • Avtal et personlig møte med aktuelle kandidater. Personlig kontakt er viktig, og øker statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjennomføres et møte med.
 • Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert når de er i samtale med kandidater.
 • Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig
 • Legg vekt på at det gir glede og er sosialt
 • Fortell hvorfor du som valgkomitemedlem mener vedkommende er viktig for klubben!

Ikke si ”det er ikke noe å gjøre”. Gjør deg heller kjent med hvordan det sittende styret opplever arbeidsmengden og -formen og gi et tydelig bilde av hva kandidaten forplikter seg til. 

Tips: Spør aktuelle styrekandidater om hva de kunne tenke seg å gjøre hvis de hadde fått et styreverv. Ikke alle trenger å bli fortalt hva de må, bør og skal gjøre i klubben - det er mer motiverende å bidra med det man selv ønsker! 

Presentasjon på årsmøtet

 • Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, komiter og utvalg; både de som skal velges på årsmøte, og de som skal fortsette.
 • Presenter hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått.
 • Valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med begrunnelse for hvorfor disse kandidatene blir foreslått.
 • Valg skjer etter retningslinjer gitt i loven.
 • Ved benkeforslag må valgkomiteen være forberedt på å fortelle om de foreslåtte kandidatene

Ny valgkomite

 • Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)
 • Jobb med å få på plass motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite positive er ikke klubben tjent med at disse går inn i valgkomiteen, til dette er valgkomiteen for viktig. 

Maler til bruk i idrettslaget og av valgkomiteen

Teksten i denne saken er klippet fra eksempel på retningslinjer for valgkomite som ligger på Idrettsforbundets nettsider. Hele dette i word-format kan du hente ut nedenfor her for å lagre deres egne retningslinjer for valgkomiteen i din klubb og du kan også hente ut spørreskjema for valgkomiteen og dokumentforslag for valgkomiteens innstilling. 

Last ned: Eksempel på retningslinjer for valgkomite i klubb

Last ned: Spørreskjema for valgkomiteen

Last ned: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Lykke til med jobben!