Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stiftelse og opptak av idrettslag

Et idrettslags formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Et idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

Telemark Idrettskrets (TIK) er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og organiserer samtlige av Telemarks idrettslag. I Telemark Idrettskrets har vi totalt 434 idrettslag med medlemskap i NIF. Teleidretten består av 60977 medlemskap fordelt på 306 idrettslag, og 7442 medlemskap fordelt på 128 bedriftsidrettslag. Dette gjør Telemark Idrettskrets til fylkets største frivillige medlemsbaserte organisasjon. Av totalt 54 særforbund som er organisert under NIF er det aktivitet innenfor totalt 49 særforbund i Telemark fylke.

Veiledning for oppstart av idrettslag og søknad om medlemskap i NIF.

Dette er en felles veileder for Buskerud, Telemark og Vestfold idrettskretser.

  Den eller de som vil stille seg i spissen for å starte et nytt idrettslag/klubb, oppnevner blant de interesserte en komitè som forbereder innkalling til konstituerende/oppstarts- møte

  Til konstituerende/oppstarts- møte settes opp en sakliste som inneholder:

  Ved valg av navn må man være oppmerksom på at navn som allerede er i bruk av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF), ikke vil bli godkjent. Samme stedsnavn kan brukes hvis det er annen idrettstilknytning til navnet (f. eks kan Lillevik Fotballklubb brukes når Lillevik Idrettsforening allerede eksisterer).

  Se hele forskriften om navn på idrettslag her!

  Navnet skal:

  • Vise at det er et idrettslag eller klubb ved å bruke lag/klubb/forening i navnet
  • Være norsk, kan også være hentet fra mytologien
  • Utenlandske navn kan godkjennes unntaksvis i idretter hvor utenlandske terminologi er vanlig
  • Helst referere til sted/område/kommune (om laget gjennom sitt navn viser at det dekker flere kommuner, må det defineres hvilken kommune som er hjemstedskommunen (Idrettsrådsdeltagelse etc))
  • Være forholdsvis kort/enkelt/meningsfylt
  • Gi en troverdig og lettforståelig ramme omkring laget (egennavn på avdøde eller nålevende personer godkjennes ikke)

  Det forutsettes at det må være et visst antall personer bak dannelsen av nye lag for at de skal fungere, og minimum antall medlemmer bør være 12-15.

  Lovnormen skal brukes ved opptak i NIF (Norges Idrettsforbund).

  I lovnormenskal det fylles ut i §2 hvilken Idrettskrets og i hvilken kommune laget hører hjemme. det skal også fylles ut (§10) i hvilken mnd. årsmøtet skal avholdes.

  Når et idrettslag er stiftet, sendes søknad om medlemsskap i NIF og aktuelle særforbund, bilagt med lagets lov, til den idrettskrets laget geografisk hører hjemme. Protokoll og medlemsliste fra konstituerende/oppstarts- møte, skal vedlegges. Idrettskretsen vedtar eller avviser søknaden etter at høringsskjema er sendt og returnert fra Idrettsrådet i hjemstedskommunen samt aktuelle særforbund. Et avslag på medlemssøknaden kan ankes til NIF ( Idrettsstyret). Idrettskretsen sender melding om opptak til særforbundet/særforbundene.

  Idrettslaget fastsetter selv sin medlemskontigent og påser at denne til enhver tid står i et stabilt forhold til pengeverdien. Idrettslaget betaler ingen kontigent til NIF eller Idrettskretsen. Særforbundene og særkretsene fastsetter selv sin kontigent.

  Hvert år skal idrettslaget sende rapport til Idrettskretsen på fastsatt skjema via Internett. Informasjon og PIN koder sendes laget fra NIF. Unnlater et lag å sende rapport i rett tid, eller misligholder lagets medlemsforpliktelser på annen måte, kan Idrettsstyret beslutte at laget mister sitt medlemskap i forbundet, og retten til å drive organisert konkurranseidrett.

  Laget oppfordres til å opprette fast postadresse, helst postboks, samt e-post adresse, som ikke er privat.

  Klar for å søke om opptak? Her finner du søknadsportalen!